Vanliga frågor
Fondsparande

 • Var kan jag se andelskurserna för fonderna?

  Kurserna redovisas i så gott som samtliga dagstidningar och uppdateras dagligen i fondlistan här på vår hemsida.

 • Var kan jag investera eller spara i Monyx fonder?

  Du kan spara i Monyx fonder via våra externa distributörer, se fondplattformar här: Monyx distributörer.

 • Hur skiljer sig Monyx Strategifonder från andra fonder?

  Våra strategifonder förvaltas enligt vår riskstyrda förvaltningsmodell. Det innebär att en förutbestämd målrisk för fonden är utgångspunkten i förvaltningen. Vi strävar efter att fondens faktiska risk ska ligga så nära den förutbestämda målrisken som möjligt och ska ligga inom den riskkorridor inom vilken varje fonds faktiska risk normalt tillåts röra sig över tid.

  Genom våra strategifonder får du ett sparande med en god riskspridning mellan olika tillgångsslag. Du väljer målrisk och våra förvaltare tar sedan fram den optimala fördelningen av tillgångar för att du ska få en så bra avkastning som möjligt, utifrån fondens målrisk.

 • Har du frågor om Monyx fonder, kontakta oss på formedlarservice@monyx.se eller via telefon, 090-773 800.Premiepensionen

 • Vilka valbara fonder har Monyx inom PPM?
  Monyx PPM-fonder Fondnummer hos PPM
  Monyx Strategi Försiktig 155606
  Monyx Strategi Balanserad 119776
  Monyx Strategi Världen 912287
  Monyx Strategi Sverige/Världen 983940
  Monyx Strategi Offensiv 762880
  Monyx Svenska Aktier 585216
  Monyx Tillväxtmarknader 948117
  Monyx Aktiv Ränta 191437
  • Vilken fondavgift har Monyx fonder inom PPM efter rabatt?
   Monyx PPM-fonder Fondnummer hos PPM Fondavgift efter rabatt
   Monyx Strategi Försiktig 155606 0,35 %
   Monyx Strategi Balanserad 119776 0,37 %
   Monyx Strategi Världen 912287 0,37 %
   Monyx Strategi Sverige/Världen 983940 0,37 %
   Monyx Strategi Offensiv 762880 0,40 %
   Monyx Svenska Aktier 585216 0,30 %
   Monyx Tillväxtmarknader 948117 0,49%
   Monyx Aktiv Ränta 191437 0,25 %
 • Vad innebär rabatt på fondavgifter inom PPM?

  Fondbolagen tar ut avgifter för att sköta fonderna. Pensionsmyndigheten får rabatt på avgifterna som fondförvaltarna tar ut. En gång per år betalar myndigheten ut rabatten till spararnas konton. Läs mer på www.pensionsmyndigheten.se.

 • Har Monyx tillstånd från Finansinspektionen?

  Ja, Monyx har tillstånd från Finansinspektionen för att bedriva sin verksamhet. Du kan se våra tillstånd på Finansinspektionens hemsida.

 • Kostar det något att byta mellan olika fonder inom PPM?

  Nej. Inom PPM kan man byta fonder hur ofta man vill mellan de valbara fonderna utan att det resulterar i några avgifter eller skattekonsekvenser.

 • Hur många dagar tar det att genomföra ett byte av PPM-fond?

  Det tar normalt 2-3 handelsdagar. Det finns en del undantag där det tar längre tid, till exempel för fonder som har förlängd handel. Läs mer på www.pensionsmyndigheten.se.

 • Vad är riskstyrd förvaltning?

  Vi kallar vår förvaltningsmodell för riskstyrd förvaltning. Den används bara i strategifonderna. Den innebär att vi strävar efter att fondens faktiska risk ska ligga så nära den givna målrisken som möjligt. Utifrån den givna målrisken optimeras fördelningen av tillgångsslagen i fonderna för att ge bästa möjliga avkastning. Du väljer målrisk och våra förvaltare tar sedan fram den optimala kombinationen av tillgångar för att du ska få en så bra avkastning som möjligt, utifrån fondens målrisk. Fondens faktiska risk kan hamna utanför respektive målrisk men ska normalt hålla sig inom en förutbestämd riskkorridor.

 • Vad är en målrisk i fonden?

  Vi har bestämt en målrisk för varje strategifond. För övriga Monyxfonder används ingen målrisk. Målrisken innebär att fondens faktiska risk ska ligga så nära målrisken som möjligt. Den ska ligga inom den riskkorridor inom vilken varje fonds faktiska risk normalt rör sig över tid (avvikelser från målrisk och riskkorridor kan förekomma vid enskilda tillfällen). Risk mäts som Standardavvikelse. Standardavvikelse är ett mått på hur mycket avkastningen svänger och avviker från fondens medelavkastning under en viss period. Ju högre tal desto större svängningar. Syftet med att ha bestämt en målrisk för varje strategifond är att uppnå respektive fonds målrisk över en femårsperiod. Den faktiska risken kan ändå avvika från målrisken men ska normalt hålla sig inom varje fonds riskkorridor.

 • Hur ska jag välja en fond som passar mig?

  Om du vill välja en av Monyx strategifonder ska du utgå ifrån vilken risk du vill ta med din premiepension. Du kan läsa mer om våra valbara fonder på vår hemsida www.monyx.se.

 • Var ser jag värdet på mitt premiepensionskapital?

  Värdet på ditt premiepensionskapital kan du ta del av på www.pensionsmyndigheten.se genom att Logga in på Pensionsmyndighetens hemsida med hjälp av din personliga kod från Pensionsmyndigheten eller med e-legitimation för BankID, Mobilt BankID eller Telia och titta på ”Dina pensionssidor”.

  • Hur gör jag för att byta fond i PPM?

   Du byter PPM- fond på www.pensionsmyndigheten.se genom att logga in på Pensionsmyndighetens hemsida med e-legitimation för BankID, Mobilt BankID eller Telia.

   1. När du är inloggad. Klicka på ”Byta fonder”.

   2. Klicka sedan på ”Sök och välj fonder”. Här kan du söka på antingen ”Monyx” för att hitta alla Monyx PPM-fonder. Eller så söker du på någon av våra PPM-fonders fondnummer (se nedan tabell).

   3. Klicka sedan på knappen ”Lägg till” för den eller de PPM-fonder du vill välja.

   4. Nu kan du välja hur du vill att dina PPM-pengar och framtida insättningar ska fördelas mellan PPM-fonderna. Detta gör du genom att ange procentsatser för respektive PPM-fond. Summan av fördelningen mellan PPM-fonderna måste alltid uppgå till 100 %. Klicka sedan på ”Gå vidare”.

   5. Nu kan du bekräfta ditt val av PPM-fonder. Sedan trycker du på "Godkänn". Du kan också välja om du vill få en skriftlig bekräftelse på ditt val av PPM-fonder hem på posten. Från det att du bekräftat ditt byte av PPM-fonder så tar det normalt 2-3 dagar innan fondbytet är genomfört.

   Monyx PPM-fonder Fondnummer hos PPM Fondavgift efter rabatt
   Monyx Strategi Försiktig 155606 0,35 %
   Monyx Strategi Balanserad 119776 0,37 %
   Monyx Strategi Världen 912287 0,37 %
   Monyx Strategi Sverige/Världen 983940 0,37 %
   Monyx Strategi Offensiv 762880 0,40 %
   Monyx Svenska Aktier 585216 0,30 %
   Monyx Tillväxtmarknader 948117 0,49%
   Monyx Aktiv Ränta 191437 0,25 %
 • Hur tar jag ut min allmänna pension?

  När du vill ta ut din allmänna pension, som består av inkomstpension och premiepension ska du vända dig till Pensionsmyndigheten. Vi hänvisar dig till Pensionsmyndighetens hemsida för mer information.

 • När kan jag ta ut min pension?

  Du väljer själv när du går i pension men du kan tidigast ta ut din allmänna pension från 61 års ålder. Vi hänvisar dig till Pensionsmyndighetens hemsida för mer information.Försäkringar

 • Hur gör jag för att kunna ta del av Hjertas försäkringserbjudande?

  För att kunna ta ta de av våra försäkringar som vi erbjuder via If behöver du endast prenumera på vårt månatliga nyhetsbrev. När du tecknar våra upphandlade försäkringar via vår hemsida kommer du även få ta del av vårt månatliga nyhetsbrev. Du kan läsa mer om vårt försäkringserbjudande här>>

 • Vilka försäkringar erbjuder Hjerta via If?

  Lilla Efterlevandeskyddet ger dina närmaste extra ekonomisk trygghet om du skulle gå bort i förtid. Lilla Efterlevandeskyddet omfattar ett försäkrat belopp om 150 000 kr för åldersgruppen 18 - 54 år och med 100 000 kr för åldersgruppen 55 - 60 år.

  Med Stora Efterlevandeskyddet skyddar du din familje med ett skattefritt engångsbelopp om du skulle gå bort i förttid innan 85 års ålder. Du tecknar försäkringen utan krångliga hälsoprövningar där försäkringsbeloppet minskar med din ålder. 

  Vår Olycksfallsförsäkring ger dig skydd dygnet runt och ger dig ersättning för bl. a. vård, läkemedel, resekostnader, rehabilitering och medicinsk invaliditet. Försäkringsbeloppet minskar med din ålder. 

  Monyx Barnförsäkring erbjuder vi dig som redan har en eller flera försäkringar tecknade hos oss sedan. Barnförsäkringen omfattar alla dina barn t.o.m 25 års ålder. Du väljer om dina barn ska vara försäkrade upp till 896 000 kr eller 1 772 00 kr.

  Du kan läsa mer om vårt försäkringserbjudande här>> 

 • Måste jag vara fullt arbetsför för att teckna försäkringarna?

  För att teckna det Stora- och Lilla efterlevandeskyddet behöver du vara fullt arbetsför de senaste 30 dagarna innan inträde i försäkringen och under 30 dagar i följd efter inträdet i försäkringen. Med begreppet fullt arbetsför avses att du inte uppbär aktivitetsstöd eller ersättning från Försäkringskassan eller annan på grund av nedsatt arbetsförmåga. Observera att om du inte uppfyller omfattningskravet så kommer inte någon ersättning utbetalas vid händelse av ett dödsfall.

 • Vem kan jag välja som förmånstagare?

  Förmånstagare är den eller de personer som har rätt till pensionsutbetalningar om den försäkrade avlider. Som försäkrad kan man välja vem som ska vara förmånstagare. Förmånstagare är om annat inte meddelats If, i första hand den Försäkrades make/sambo. Om make/sambo inte finns eller helt eller delvis avstår från sin rätt betalas försäkringsbeloppet till den försäkrades arvingar. Med make avses även registrerad partner. Om inte arvingar finns betalas försäkringsbeloppet till dödsbo. Sambo är förmånstagare endast om samboförhållandet förelåg vid dödsfallet. Om den som är försäkrad vill anmäla ett eget förmånstagarförordnande görs de genom att man fyller i och skickar in en förmånstagarblankett till If.

 • Kan årspremien bli dyrare nästa år?

  If och Hjerta har förbehållit sig rätten att kunna höja/sänka premien varje år.

 • Vart gör jag en skadeanmälan?

  Du kan enkelt göra en skadeanmälan här>>Övrigt