Vanliga frågor
Fondsparande

 • Var kan jag se andelskurserna för fonderna?

  Kurserna redovisas i så gott som samtliga dagstidningar och uppdateras dagligen i fondlistan här på vår hemsida.

 • Var kan jag investera eller spara i Monyx fonder?

  Du kan spara i Monyx fonder via våra externa distributörer, se fondplattformar här: Monyx distributörer.

 • Hur skiljer sig Monyx Strategifonder från andra fonder?

  Våra strategifonder förvaltas enligt vår riskstyrda förvaltningsmodell. Det innebär att en förutbestämd målrisk för fonden är utgångspunkten i förvaltningen. Vi strävar efter att fondens faktiska risk ska ligga så nära den förutbestämda målrisken som möjligt och ska ligga inom den riskkorridor inom vilken varje fonds faktiska risk normalt tillåts röra sig över tid.

  Genom våra strategifonder får du ett sparande med en god riskspridning mellan olika tillgångsslag. Du väljer målrisk och våra förvaltare tar sedan fram den optimala fördelningen av tillgångar för att du ska få en så bra avkastning som möjligt, utifrån fondens målrisk.

 • Har du frågor om Monyx fonder, kontakta oss på formedlarservice@monyx.se eller via telefon, 090-773 800.Försäkringar

 • Hur gör jag för att kunna ta del av Hjertas försäkringserbjudande?

  För att kunna ta ta de av våra försäkringar som vi erbjuder via If behöver du endast prenumera på vårt månatliga nyhetsbrev. När du tecknar våra upphandlade försäkringar via vår hemsida kommer du även få ta del av vårt månatliga nyhetsbrev. Du kan läsa mer om vårt försäkringserbjudande här>>

 • Vilka försäkringar erbjuder Hjerta via If?

  Lilla Efterlevandeskyddet ger dina närmaste extra ekonomisk trygghet om du skulle gå bort i förtid. Lilla Efterlevandeskyddet omfattar ett försäkrat belopp om 150 000 kr för åldersgruppen 18 - 54 år och med 100 000 kr för åldersgruppen 55 - 60 år.

  Med Stora Efterlevandeskyddet skyddar du din familje med ett skattefritt engångsbelopp om du skulle gå bort i förttid innan 85 års ålder. Du tecknar försäkringen utan krångliga hälsoprövningar där försäkringsbeloppet minskar med din ålder. 

  Vår Olycksfallsförsäkring ger dig skydd dygnet runt och ger dig ersättning för bl. a. vård, läkemedel, resekostnader, rehabilitering och medicinsk invaliditet. Försäkringsbeloppet minskar med din ålder. 

  Monyx Barnförsäkring erbjuder vi dig som redan har en eller flera försäkringar tecknade hos oss sedan. Barnförsäkringen omfattar alla dina barn t.o.m 25 års ålder. Du väljer om dina barn ska vara försäkrade upp till 896 000 kr eller 1 772 00 kr.

  Du kan läsa mer om vårt försäkringserbjudande här>> 

 • Måste jag vara fullt arbetsför för att teckna försäkringarna?

  För att teckna det Stora- och Lilla efterlevandeskyddet behöver du vara fullt arbetsför de senaste 30 dagarna innan inträde i försäkringen och under 30 dagar i följd efter inträdet i försäkringen. Med begreppet fullt arbetsför avses att du inte uppbär aktivitetsstöd eller ersättning från Försäkringskassan eller annan på grund av nedsatt arbetsförmåga. Observera att om du inte uppfyller omfattningskravet så kommer inte någon ersättning utbetalas vid händelse av ett dödsfall.

 • Vem kan jag välja som förmånstagare?

  Förmånstagare är den eller de personer som har rätt till pensionsutbetalningar om den försäkrade avlider. Som försäkrad kan man välja vem som ska vara förmånstagare. Förmånstagare är om annat inte meddelats If, i första hand den Försäkrades make/sambo. Om make/sambo inte finns eller helt eller delvis avstår från sin rätt betalas försäkringsbeloppet till den försäkrades arvingar. Med make avses även registrerad partner. Om inte arvingar finns betalas försäkringsbeloppet till dödsbo. Sambo är förmånstagare endast om samboförhållandet förelåg vid dödsfallet. Om den som är försäkrad vill anmäla ett eget förmånstagarförordnande görs de genom att man fyller i och skickar in en förmånstagarblankett till If.

 • Kan årspremien bli dyrare nästa år?

  If och Hjerta har förbehållit sig rätten att kunna höja/sänka premien varje år.

 • Vart gör jag en skadeanmälan?

  Du kan enkelt göra en skadeanmälan här>>