PuL - Personuppgiftslagen


Information om behandling av personuppgifter

 

Personuppgifter som lämnas till Bolaget, som är personuppgiftsansvarig, kommer att behandlas av Bolaget och av Bolagets samarbetande företag eller koncernbolag, för att Bolaget skall kunna fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar. Uppgifterna hämtas normalt direkt från Kunden men kan också komma att hämtas från annan. Uppgifterna kan komma att uppdateras genom externa register, t ex Spar. Personuppgifter kan även komma att användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera tjänster och produkter. Vidare kan personuppgifterna komma att användas för att informera om andra tjänster och produkter och annan marknadsföring. Den som inte vill motta adresserade erbjudanden kan begära s k reklamspärr. Personuppgifter kan för givna ändamål komma att, inom gällande ramar för regler om sekretess, utlämnas till och behandlas av koncernbolag liksom andra företag som Bolaget eller koncernbolag samarbetar med såväl inom som utom EU och EES-området. Bolaget kan komma att spela in eller på annat sätt dokumentera Kundens kommunikation med Bolaget. De personuppgifter som Bolaget, samarbetande företag och koncernbolag inhämtar och behandlar med stöd av detta samtycke, skall hanteras i överensstämmelse med personuppgiftslagen (1998:204) bestämmelser.

Enligt personuppgiftslagen har varje registrerad rätt att gratis (en gång per år) få information om och rättelse av om de uppgifter som registrerats. Sådan begäran, som skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad, framställs till Bolaget.

E-postadress pul@monyx.se