Styrelseinformation

Styrelsens uppdrag är att för aktieägarnas räkning förvalta Bolagets angelägenheter. Styrelseledamöterna väljs av aktieägarna för perioden från årsstämman fram till och med nästa årsstämma. Styrelsearbetet styrs huvudsakligen av styrelsens antagna arbetsordning som närmare beskriver styrelsens arbetsuppgifter, ansvarsfördelning inom styrelsen samt formen för styrelsesammanträden. Styrelsens består av fyra ledamöter med styrelseordförande inkluderad. En av styrelseledamöterna är oberoende i förhållande till Bolaget. 

När Bolaget tillsätter nya styrelseledamöter vänder sig Bolaget till nätverk och/eller externt rekryteringsbolag. Ytterligare information om styrelseledamöterna inklusive information om andra styrelseuppdrag finns tillgängligt på Bolagets hemsida. 

Mångfald

Bolaget ser fördelar med att ha en diversifierad styrelse och ser mångfald i styrelsen som en viktig konkurrensfördel. Bolaget ska därför vid tillsättningen av styrelseledamöter beakta en bred uppsättning egenskaper och kunskaper vid tillsättningen av styrelseledamöter, exempelvis ålder, kön, geografiskt ursprung samt utbildnings- och yrkesbakgrund. Vid tillsättande av styrelseledamöter och granskning av styrelsens sammansättning beaktas särskilt erfarenhet av den typ av verksamhet som Bolaget bedriver och att Bolagets styrelse i sin helhet har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att leda Bolaget.

Peter Reedtz, Styrelseordförande

 • Ägare och VD för Asset Allocation Instituttet (Danmark)
 • Bred erfarenhet av positioner inom den finansiella sektorn i Danmark, bland annat som fondchef, investeringsdirektör och bankdirektör
 • Styrelseledamot i NewCap Holding A/S (Danmark), som är moderbolag till Monyx Asset Management AB
 • Magisterexamen i finansiering från Aarhus Universitet. Ordförande i Asset Allocation Committée i Den Danska Finansanalytikerföreningen samt examinator vid Copenhagen Business School och Aarhus Universitet.
Utöver ovanstående sitter Peter i styrelsen för:
 • Investeringsforeningen Sparinvest, Danmark
 • Hjerta Norden AB, Sverige
 • Hjerta Värdepappersservice AB, Sverige
 • Monyx Fund SICAV, Luxembourg
 • Nordic Fund Services S.A., Luxembourg, styrelseordförande
 • NewCap Holding A/S, Danmark
 • Private Global Property GP ApS, Danmark, styrelseordförande
 • TG Brentwood A/S, Danmark
 • TG Partners III A/S, Danmark
 • TG Partners VI P/S, Danmark
 • TG Partners VI P/S Holding, Danmark
 • Thylander Gruppen A/S, Danmark


Peter sitter i ledningsgruppen för:
 • Asset Allocation Instituttet, Danmark
 • Reedtz invest ApS, Danmark

Henrik Engsner, Styrelseledamot

 • Ansvarig konsult på Russel Reynolds Associates för finansiella tjänster
 • Tidigare arbetserfarenhet från Carnegie, SEB Tryggliv, McKinsey samt Spencer Stuart
 • Magister i teknisk fysik och därefter en MBA-examen
Henrik sitter i styrelsen för:
 • Nrep AB, Sverige
 • Kingstom AB, Sverige

Ole Rosholm Pedersen, Styrelseledamot

 • Verkställande direktör och del av ledningsgruppen i Newcap Holding A/S
 • Flera års erfarenhet i den finansiella sektorn med att utveckla och leda företag inom retail banking, kapitalförvaltning, fonddistribution och liv- och pensionsförsäkring på den nordiska marknaden
 • Mastersexamen i ekonomi från Århus Universitet
Ole sitter i styrelsen för:

 • Hjerta Värdepappersservice AB, Sverige, styrelseordförande
 • Hjerta Norden AB, Sverige, styrelseordförande
 • HJ Rådgivning och förmedling Stockholm AB, Sverige, styrelseordförande
 • HJ Rådgivning och förmedling Malmö AB, Sverige, styrelseordförande
 • Nordic Fund Services S.A., Luxemburg

Hans Schedin, Styrelseledamot

Hans är verksam som advokat på firman ADN Law, och sitter som ledamot i SwedSecs disciplinnämnd, Aktiemarknadsnämnden samt Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL).

Hans sitter i styrelsen för:
 • Stabelo Asset Management AB, Sverige, styrelseordförande
 • Stabelo Fund 1, Sverige
 • Smart Energy Sweden Group AB, Sverige
 • Energifonden AB, Sverige
 • Zutec AB, Sverige

Johan Wagman, Styrelseledamot

 • Koncernchef Hjerta, och verkställande direktör i Hjerta Norden AB 
 • Har verkat i finans- och försäkringsbranschen sedan 1990 i ledande befattningar inom Folksam med positioner som verkställande direktör och marknadsdirektör inom Folksam
 • IFU
Johan sitter i styrelsen för:
 • Hjerta Värdepappersservice AB, Sverige
 • Hjerta i Sverige AB, Sverige
 • HJ Rådgivning och förmedling Helsingborg AB, Sverige
 • HJ Rådgivning och förmedling Malmö AB, Sverige
 • HJ Rådgivning och fömedling Stockholm AB, Sverige
 • HJ Rådgivning och förmedling Uppsala AB, Sverige, styrelseorförande
 • Nordic Brokers Association AB, Sverige
 • Norr Finans och Försäkring AB, Sverige
 • Norrfinans Företagsförsäkring AB, Sverige
 • Norrfinans Livförsäkring AB, Sverige
 • SF Insurance Group AB, Sverige, styrelseordförande
 • Factor Insurance Brokers AB, Sverige
 • Göteborg Wealth Management AB, Sverige
 • HJ Rådgivning och förmedling Malmö 3 AB, Sverige
 • HJ Rådgivning och förmedling Umeå 1 AB, Sverige
 • HJ Rådgivning och förmedling Stockholm 1 AB, Sverige
 • HJ Rådgivning och förmedling Stockholm 2 AB, Sverige
 • HJ Rådgivning och förmedling Stockholm 4 AB, Sverige
 • HJ Rådgivning och förmedling Stockholm 5 AB, Sverige
 • HJ Rådgivning och förmedling Stockholm 6 AB, Sverige
 • HJ Rådgivning och förmedling Stockholm 7 AB, Sverige
 • HJ Rådgivning och förmedling Stockholm 8 AB, Sverige
 • HJ Rådgivning och förmedling Stockholm 9 AB, Sverige
 • Bostadsrättsföreningen Bergsund nr 40 i Stockholm, Sverige