Kundkategorisering

Enligt lagen om värdepappersmarknaden ska alla kunder som handlar värdepapper, köper eller säljer fondandelar eller utför andra transaktioner på värdepappersmarknaden indelas i olika kundgrupper för att anpassa nivån på kundskyddet. Skyddet är olika för olika kundgrupper beroende på kundens kunskaper, erfarenhet och övriga förhållanden. Högst skyddsnivå har de icke-professionella kunderna och lägst skyddsnivå har kunderna som är jämbördiga motparter.


Kunderna delas in i tre olika kundkategorier

  • Icke-professionell kund (vanligtvis privatpersoner och mindre företag)
  • Professionell kund (vanligtvis kreditinstitut och andra finansiella institut)
  • Jämbördig motpart (myndigheter, centralbanker och andra banker).

Monyx Asset Management AB (”Monyx”) kategoriserar alla sina kunder som icke-professionella kunder, om inget annat avtalats. Kunder i denna grupp omfattas av den högsta skyddsnivån enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Detta innebär bl.a. att Monyx kommer att lämna information om finansiella instrument och riskerna med dessa samt information om kostnader och andra avgifter. 

En kund har möjlighet att under vissa förutsättningar byta kundkategori från icke-professionell kund till professionell kund. Ett byte av kundkategori till professionell kund gör att kundens skyddsnivå minskar jämfört med om kunden tillhört icke-professionell kund. För mer information om byte av kundkategori, vänligen kontakta kundservice.