Klagomål

Monyx eftersträvar att upprätthålla en hög servicenivå och klagomål är därför något vi tar på största allvar. Är du i något avseende missnöjd med vår hur vi har hanterat ditt ärende ber vi dig att i första hand kontakta berörd avdelning.

Kvarstår ditt missnöje efter sådan kontakt ber vi dig att ta ärendet vidare till funktionen klagomålsansvarig. Vi ber dig att framställa ärendet skriftligen enligt något av nedanstående:


Via brev till

Klagomålsansvarig
Monyx
Box 1364
111 93 Stockholm

Eller via e-post till

klagomal@monyx.se

Klagomål som inkommer till oss behandlas omsorgsfullt och med skyndsamhet. Om vi inte anser oss kunna tillmötesgå ett klagomål har du som kund rätt att få ett skriftligt svar med vår motivering till detta.


Extern vägledning

Om du önskar oberoende extern vägledning kan du vända dig till Konsumenternas Bank och finansbyrå (telefon 08-24 30 85 eller www.konsumentbankbyran.se) eller till konsumentvägledningen i din kommun (mer information: www.konsumentverket.se).

Om vi efter handläggning av ditt klagomål skulle avvisa hela eller delar av ditt krav har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller till allmän domstol för prövning.