Intressekonflikter

Ett värdepappersinstitut ska ha riktlinjer där det framgår hur man hanterar de intressekonflikter som man identifierat. Riktlinjerna ska fastställas av styrelsen och vara lämpliga med hänsyn till värdepappersinstitutets storlek och organisation samt till verksamhetens art, omfattning och komplexitet.


Riktlinjerna för intressekonflikter ska

1. Identifiera vilka omständigheter som utgör eller kan ge upphov till en intressekonflikt som medför en väsentlig risk för att en eller flera kunders intressen påverkas negativt med hänsyn till de investeringstjänster, investeringsverksamheter och sidotjänster som utförs av värdepappersinstitutet eller för dess räkning, och

2. Ange vilka rutiner som ska tillämpas och vilka åtgärder som ska vidtas för att hantera sådana konflikter.

Monyx Asset Management AB arbetar löpande med att identifiera potentiella intressekonflikter samt med att uppdatera rutinerna för att hantera dessa. Styrelsen antar årligen en policy för hantering av intressekonflikter.