Handel i förvaltade fonder

Monyx Asset Management AB (”Monyx” eller ”Bolaget”) kan som ett led i sin egen likviditetsförvaltning välja att från tid till annan placera bolagets egna medel i de egna fonderna. Placeringar i egna fonder kan innebära att intressekonflikter uppkommer mellan Bolaget och de övriga andelsägarna. En jävsituation kan uppstå som potentiellt kan medföra att Bolaget för egen räkning kan agera på information som övriga andelsägare inte fått ta del av eller på annat sätt handla på andra villkor än övriga andelsägare. Exempel på sådana situationer som Finansinspektionen identifierat är;


  • Kunskap vid omvärderingar av onoterade innehav.
  • Utnyttjande av ”felprissättningar” i fonder p.g.a. att innehav handlas på marknader som ej är öppna vid värdering av fonden (s.k. "market timing"), eller handel efter bryttidpunkter.

Bolaget ska även säkerställa att placering i egna fonder, eller andra finansiella instrument, inte utsätter bolaget för alltför stora risker mot bakgrund av de kapitalkrav som ställs.