Bolagsstyrning

Monyx bolagsstyrning ska syfta till en sund och effektiv företagskultur som ska främja kundernas och samhällets förtroende. Genom en god organisation och en god bolagsstyrning ska verksamheten skötas så ansvarsfullt och effektivt som möjligt.

 

Monyx styrning, ledning och kontroll fördelas mellan ägare, styrelse och den verkställande direktören. Dessutom har Monyx ett antal interna kontrollfunktioner.

 

Styrelsen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen, finansiell utveckling och rapportering, riskhantering och för att verksamheten följer gällande regelverk. Styrelsens arbete styrs av styrelsens arbetsordning. Styrelsens ordförande leder styrelsearbetet och har fortlöpande kontakt med verkställande direktören för att övervaka bolagets verksamhet.

 

Verkställande direktören ansvarar för den dagliga verksamheten i bolaget enligt instruktioner från styrelsen och övriga riktlinjer och policydokument. Dessutom ser den verkställande direktören till att styrelsen fortlöpande får information om bolagets och omgivningens utveckling för att kunna fatta välgrundade beslut.

 

Monyx verksamhet följer gällande lagar och regler såsom aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och lagen om värdepappersmarknaden. Vidare styrs Monyx av ett internt regelverk bestående av olika styrdokument som till exempel styrelsens arbetsordning, instruktion för verkställande direktören och ett stort antal policydokument och instruktioner för att hantera risker, intressekonflikter, penningtvätt, ersättningar m m. Alla styrdokument ses över regelbundet.