Bästa möjliga resultat inom Monyx Asset Management AB

Enligt lag (SFS 2007:528) om värdepappersmarknaden måste Monyx Asset Management AB (”Bolaget”) upprätta riktlinjer för hur bolaget utför kundorder på bästa sätt. Grundkrav på hur dessa riktlinjer ska utformas ges i kapitel 8 i lagen om värdepappersmarknaden samt i kapitel 18 i FFFS 2007:16.

Värdepappersföretag är enligt Finansinspektionens regelverk skyldiga att eftersträva bästa möjliga resultat vid placering av order hos någon annan för företagets räkning. Härmed avses företagets skyldighet att vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat med beaktande av ett antal faktorer exempelvis pris, kostnad, snabbhet, sannolikhet för utförande och avveckling, storlek och art samt andra för utförandet väsentliga förhållanden. Dessa faktorer ska ställas i relation till ett antal transaktionsspecifika kriterier, däribland mål, placeringsinriktning, riskprofil och portföljtransaktionens beskaffenhet.

Bolaget har tagit fram interna regler gällande hur bästa möjliga resultat ska uppnås och hur uppföljning och utvärdering av mellanhänder ska ske. I de interna reglerna fastställs också att resultatet av bästa orderutförande normalt ska bedömas med hänsyn till kostnad och sannolikhet för utförande och avveckling. Priset kan också beaktas.

Bästa orderutförande och hantering av kundorder

Monyx Asset Management AB ("Monyx") ska tillvarata sina kunders intressen när investeringstjänster eller sidotjänster tillhandahålls. Monyx ska vidare handla hederligt, rättvist och professionellt samt handla på ett sätt så att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls. När Monyx har fattat ett beslut om att handla i ett finansiellt instrument ska Monyx placera ordern hos en motpart för utförande. Monyx ska vid placering av order vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för kunden.

PDF-dokument: Top 5 Execution Venue 2018