Legal information

Monyx Financial Group AB är ett värdepappersbolag. Nedan listas de tillstånd som Monyx Financial Group AB innehar från Finansinspektionen:


  • Mottaga och vidarebefordra order avseende finansiella instrument
  • Utföra order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag
  • Bedriva diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument
  • Bedriva investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
  • Förvara finansiella instrument & ta emot medel med redovisningsskyldighet
  • Bedriva försäkringsförmedling i samtliga livförsäkringsklasser
  • Erbjuda olycksfalls- och sjukförsäkring
  • Förvalta fondandelar