• 6/14/2013

  Tillväxtmarknaderna intressanta igen?

  Hittills i år har de flesta av världens aktiemarknader levererat positiv avkastning, oaktat den svagare utvecklingen i maj. Såväl Stockholmsbörsen (OMX) som ett brett världsindex (MSCI World) var upp runt 14 procent under årets fem första månader, mätt i svenska kronor. Undantagen till den starka utvecklingen är tillväxtmarknaderna. Ett brett tillväxtmarknadsindex (MSCI Emerging Markets) hade under samma period sjunkit med drygt 1 procent, i svenska kronor.

  Vad är det då som har lett till den svaga utvecklingen i tillväxtmarknaderna? Ett flertal faktorer har samverkat:

  För det första svagare ekonomisk tillväxt i Kina. Tillsammans är de kinesiska aktiemarknaderna – Shanghai och Hongkong - de största aktiemarknaderna i tillväxtländerna. De senaste decennierna har tillväxten i den kinesiska ekonomin vuxit med i genomsnitt mer än 10 procent per år. Men 2012 mattades tillväxttakten till 7,8 procent, den lägsta på 13 år. Och den kinesiska ledningen har nu dämpat sitt tillväxtmål till 7,5 procent. Den kinesiska tillväxten är naturligtvis fortfarande hög, inte minst jämfört med de utvecklade marknaderna. Men den är lägre än vad marknaderna vant sig vid. Dessutom finns en växande osäkerhet kring hur motståndskraftig den kinesiska fastighetsmarknaden och finanssystemet är för en svagare tillväxttakt.

  För det andra Japans expansiva penningpolitik. Sydkorea och Taiwan tillhör de tyngre tillväxtmarknaderna. Båda länderna har industrisektorer och företag som direkt konkurrerar med japanska företag. Sedan i höstas har den japanska yenen fallit kraftigt i värde, mot exempelvis den koreanska wonen med drygt 20 procent. Det innebär att koreanska företag, som Samsung, tappat i konkurrenskraft mot japanska konkurrenter.

  För det tredje sjunkande råvarupriser. Svagare ekonomisk tillväxt innebär att efterfrågan på råvaror minskar. Det drabbar viktiga tillväxtmarknader med stort beroende av råvaruexport, som Brasilien (metaller och olja), Ryssland (gas och olja) och Sydafrika (ädelmetaller).

  Därutöver har mindre tillväxtmarknader påverkats av andra faktorer. Länderna i Östeuropa har smittats av den svaga utvecklingen i euroområdet. Och den senaste tidens politiska oroligheter i Turkiet fått de turkiska marknaderna att backa.

  Slutligen har tillväxtmarknaderna under senare tid påverkats av spekulationer om en stramare penningpolitik från den amerikanska centralbanken Fed. Marknaden räknar nu med att Fed under hösten kommer att börja minska sina månatliga obligationsköp. Feds expansiva penningpolitik har varit en viktig faktor bakom det senaste årets positiva aktiemarknadsutveckling. Stramare penningpolitik riskerar att leda minskad riskaptit och flöden ut ur tillväxtmarknaderna.

  Sammantaget finns det gott om förklaringar bakom tillväxtmarknadernas svaga utveckling och all anledning att räkna med fortsatt skakiga marknader framöver. Men den långsiktigt viktigaste drivkraften bakom aktiemarknadsavkastning är värderingarna. Och här börjar det bli intressant. För efter den senaste tidens relativt svaga utveckling ser tillväxtmarknaderna attraktivt värderade ut, relativt de utvecklade marknaderna. Det breda tillväxtmarknadsindexet MSCI Emerging Markets handlas idag till ett förväntat PE-tal på 10,5. Det kan jämföras med motsvarande index för det utvecklade marknaderna, MSCI World, som handlas till ett förväntat PE-tal på drygt 14. Om historien kan vara till vägledning så kan vi närma oss ett läge då tillväxtmarknaderna börjar se intressanta ut igen.

  Peter Gummesson
  Ansvarig ränteförvaltare, Monyx Financial Group