• 12/11/2012

  Notice to Shareholders - information till dig som äger fondandelar i Monyx Nordisk Småbolagsfond (Monyx Nordic Small Caps)

  Styrelsen i Fonden, i enlighet med (i) paragraf 29 av bolagsordningen för Fonden och (ii) bestämmelserna i Fondens prospekt (”Prospektet”), har beslutat att likvidera Delfonden med verkan den 21 december 2012 (”Likvidationsdatum”).

  Delfonden likvideras på grund av att dess låga fondförmögenhet inte längre gör det möjligt att förvalta Delfonden på ett kostnadseffektivt sätt.

  Fondandelsvärde per den 21 december 2012 kommer att bli det sista fondandelsvärdet för Delfonden.

  Likvidationskostnader, uppstartskostnader samt revisionskostnader kommer att debiteras Delfonden och provisioner för dessa kostnader påverkar Delfondens fondförmögenhet från och med den 10 december 2012.

  Intäkter från likvidationen kommer att betalas ut till andelsägare inom fem bankdagar efter Likvidationsdatum i enlighet med normal försäljningsprocess som beskrivs under stycke ”Försäljning” (Redemption) i Prospektet.

  Utfärdande och köp av nya andelar i Delfonden upphör per den 10 december 2012 och försäljning samt konvertering av andelar är möjligt fram till Likvidationsdatum.

  Intäkter som inte kan distribueras till andelsägare kommer att deponeras hos Caisse de Consignation till förmån för andelsägaren. Belopp som deponeras på detta sätt förverkas i enlighet med luxemburgsk lag.

  I enlighet med rådande regelverk ska likvidationen av Delfonden vara fullbordad inom nio månader efter Likvidationsdatum, en period som kan förlängas efter regelmässigt godkännande.

  Med vänlig hälsning,
  Styrelsen Monyx Fund

  Notice to shareholders Monyx Fund