• 2019-05-01

    Kommentar Småspararguidens blogg den 29 april

    Småspararguiden har skrivit en ny blogg om Monyx, som även plockats upp av Dan Lucas på DN. Bloggen handlar om en beslutsavsikt avseende Monyx fonder från Pensionsmyndigheten.

    Som tidigare kommunicerats informerade Pensionsmyndigheten den 8 februari Monyx om sitt beslut att avregistrera strategi-fonderna från fondtorget i och med att ingen ansökan kommit in från befintlig avtalspart. Detta stämde formellt eftersom befintlig avtalspart Nordic Fund Services (som inte hade tre års verksamhetshistorik) inte inkommit med ansökningar om fondavtal. Den part som ansökte om fondavtal var SICAV:en; Monyx Fund. Monyx har fört en dialog med Pensionsmyndigheten om detta under en tid. Det har varit en bra dialog som slutligen utmynnade i att Pensionsmyndigheten den 27 mars informerade Monyx om att beslutet från den 8 februari låg fast. Monyx fattade då beslut om att inte driva frågan vidare utan gemensamt med Pensionsmyndigheten planera för en ordnad avveckling av Pensionsmyndighetens innehav i fonderna.

    Separat från ovanstående dialog behandlade Pensionsmyndigheten de ansökningar som kommit in från Monyx Fund, såsom en ansökan från en helt ny motpart. En beslutsavsikt skickades till Monyx Fund avseende de ansökningarna, efter det att Monyx och Pensionsmyndigheten påbörjat planeringen av avvecklingen av deras innehav. Eftersom beslutsavsikten därmed inte hade någon bäring drogs ansökningarna tillbaka. En effekt av det är att beslutsavsikten med Pensionsmyndighetens bedömning står oemotsagd från Monyx sida. Det känns såklart olyckligt eftersom det nu skrivs om beslutsavsikten som något som varit avgörande för avregistreringen av fonderna när så inte är fallet.