• 1/22/2019

  Svar på Småspararguidens frågor 2019-01-22

  Vi har fått några frågor från Småspararguiden som vi har besvarat. Du kan ta del av frågorna och våra svar nedan.
   
  Frågorna besvaras med förbehåll för att vissa frågeställningar omgärdas av sekretess, antingen för att Monyx Asset Management har krav på att upprätthålla likabehandlingsprincipen, att vissa förhållanden omgärdas av åtaganden gentemot andra avtalsparter, samt att vissa uppgifter utgör företagshemligheter som inte ska spridas.
   
  1. Ber er att skicka över följande dokument: "Den potentiella intressekonflikten som uppstår vid investeringar i egna produkter ska vid varje tillfälle utvärderas och dokumenteras."
  I enlighet med gällande regelverk analyserar Monyx Asset Management löpande potentiella intressekonflikter som kan komma att uppstå i kapitalförvaltningen i syfte att se till de inte skadar fondandelsägarna i de fondförvaltningsuppdrag som Monyx Asset Management innehar. Analyserna upprättas av kapitalförvaltningen. De används i kapitalförvaltningen, av funktionen för regelefterlevnad (compliance), internrevision samt av tillsynsmyndigheter. Däremot distribueras de inte till allmänheten.
   
  2. Utöver swapavtalet med Societe Generale, har det någonsin i er bolagssfär funnits något annat avtal, samarbete eller pengatransaktion med Societe Generale?
  Ja, Monyx Asset Management har t ex köpt analys av Société Generale och de är även en godkänd motpart för transaktioner i aktier och ETF:er. Monyx topp 5 handelsplatser redovisas på följande länk
   
  Monyx Asset Management har inte erhållit några fördelar i andra avtal med Société Generale som en följd av swap-avtalet med Société Generale. I den mån fördelar har uppstått genom att större handelsvolymer samlats hos Société Generale, har dessa till fullo tillkommit fondandelsägarna genom lägre transaktionspriser.
   
  3. När swapavtalet var med SEB så hade ni samtidigt avtal med dem om andra tjänster. (1) Vilka tjänster anlitade ni SEB för, (2) vad kostade de och (3) var de på något sätt villkorade eller rabatterade utifrån swap-avtalet?
  Ja, SEB har historiskt anlitats av Monyx Fund för att vara Management Company och Central Administration Agent (SEB Fund Services S.A), Depositary och Paying Agent i Luxemburg (Skandinaviska Enskilda Banken S.A.).
   
  Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är Paying Agent för fonderna i Sverige. 
   
  Monyx Asset management har köpt analys av SEB, och SEB är en godkänd motpart för transaktioner i aktier, EFT:er och räntebärande värdepapper.
   
  Kostnaden för vissa av dessa tjänster finns angivna i fondernas prospekt; Management Company Fee, Depositary, Central Administration, Registrar och Transfer Agent Fee. 
   
  Övriga tjänster är avtalade mellan Monyx Asset Management och motparten i avtal där de kommersiella villkoren inte distribueras till allmänheten av hänsyn till motpartens behov av sekretess. De är dock tillgängliga för funktionen för regelefterlevnad (compliance), internrevision samt tillsynsmyndigheter. Som i många andra affärsmässiga relationer innebär större samarbeten ofta lägre priser för vissa tjänster, men det har inte funnits några villkorade rabatter som utgått från det swap-avtal som Monyx haft med SEB. 
   
  4. När era fonder investerar i underliggande fonder så berättar ni att ni återbetalar avgifterna. Har ni gjort det för performance fees också?
  Vid investeringar i egna fonder tas inga fasta avgifter för investeringen, dessa avgifter återbetalas till den fond som investerar i en egenförvaltad fond för att andelsägarna inte ska betala dubbla avgifter. Performance fee (prestationsbaserad avgift) har bara tagits ut i den underliggande fonden.
   
  Sedan november 2018 har Monyx Strategifonder inte längre något innehav i egenförvaltade fonder. Anledningen är att Monyx ansökt om nytt fondavtal hos Pensionsmyndigheten för de fem strategifonderna. Pensionsmyndigheten anser att det är att föredra att investeringar inte sker i egna fonder. Monyx Asset Management förvaltar kapitalet på uppdrag av Monyx Funds och följer naturligtvis de instruktioner som ges av uppdragsgivaren. Förvaltningsmässigt har det tidigare beslutet om investering i fonden Monyx Aktiv Ränta varit till gagn för fondandelsägarna.


   
  5. När ni investerade i er egna fond Genesis så framgår ur redovisningen att det tagits ut avgifter. Om dessa återbetalats hur fullt ut varför har ni då en avgift i Genesis från första början när det inte finns några externa andelsägare i den? Kan ni bevisa för konsumenterna att ni inte plockat ut avgiften? För det ser ut som att ni har det.

  När fonden Monyx Genesis startade gjordes det i syfte att erbjuda kunder en fondprodukt som skulle kunna vara ett alternativ till mer traditionell aktieförvaltning. Fonden var en modellbaserad och aktivt förvaltad absolutavkastande fond som investerade i globala räntor, globala aktier, råvaruindex, terminer och valutor. 
   

  Målsättningen var att få fonden distribuerad av tredjepartsdistributörer, och fonden fanns tillgänglig via Avanza och Nordnet. Volymerna var dock små och marknadens intresse för fonder med liknande placeringsinriktning var svalt, vilket ledde till att Monyx Fund beslutade att lägga ner fonden genom en fusion med Monyx Aktiv Ränta.
   

  Fonden Monyx Genesis hade en avgiftsstruktur med både fast och prestationsbaserad avgift. Då fonden låg under samma fondparaply som strategifonderna (precis som Monyx Aktiv Ränta) togs ingen fast avgift ut, utan denna rabatterades till fullo. Precis som för strategifondernas investering i Monyx Aktiv Ränta har dock Monyx Genesis prestationsbaserade avgift debiterats strategifonderna. Det enda året som Monyx Genesis hade en avkastning som resulterade i en prestationsbaserad avgift för andelsägarna var 2013. Den prestationsbaserade avgiften var 20% på avkastning över 5% på årsbasis när fonden startade. Den ändrades senare till 20% på avkastning överstigande OMRX T-Bill Index och då infördes även ett evigt ”high water mark”. Denna ändring gjordes i april 2015. 

   
  Även om Monyx strategifonder är den enda investeraren i Monyx Genesis och den fasta avgiften har rabatterats till fullo, kommer årsrapporten för Monyx Genesis alltid visa intäkter som om det skett ett fullt avgiftsuttag (det gör det för alla fonder). Rabatter som vissa investerare har avseende fondernas förvaltningsavgifter samt eliminering av dubbla kostnadsuttag görs på investerarnivå (dvs i strategifonderna när de är investeraren). Den praktiska hanteringen av detta sker hos fondadministratören.

   
  6. Era fonder investerade 2016 i Alphacores fonder som ingår i samma bolagssfär. Det finns tusentals hedgefonder att investera i, hur kom ni fram till att just den fonden som ni själva är delägare i var bäst för spararna?
  Det stämmer att Monyx Asset Management AB och AlphaCore Fonder AB ingått i samma bolagssfär. Det har inte funnits något direktägande mellan bolagen, NewCap Holding A/S har dock haft ägande i både Monyx Asset Management och AlphaCore Fonder. 
   

  Strategifondernas investeringar i AlphaCores fonder gjordes för att få exponering mot en systematisk, modelldriven alternativ placering (hedge fond), som skulle utgöra ett komplement och diversifiering av deras placeringar i traditionella tillgångsslag. Alla investeringar i fonder för strategifondernas räkning utvärderas innan investering görs. I fallet med investeringen i AlphaCore-fonderna utvärderades förvaltningsteamets tidigare förvaltningsresultat, eftersom fonderna var nystartade. 

   
  För att säkerställa att det inte skulle förekomma några intressekonflikter vid strategifondernas investering i AlphaCore-fonderna gjordes även ett gediget arbete innan investeringarna genomfördes avseende vilka potentiella intressekonflikter som skulle kunna uppstå, och vilka åtgärder som behövde vidtas för att säkerställa att inga andra intressen än andelsägarnas bästa styrde placeringsbesluten. De åtgärder som vidtogs innan investeringarna gjordes var att Monyx Asset Managements styrelse antog en särskild policy för placeringar i AlphaCore Fonder ABs fonder. Syftet med denna policy var att säkerställa att den potentiella intressekonflikten som uppstod genom Monyx investering i AlphaCores fonder inte skulle falla ut negativt för fondandelsägarna och att deras intressen sattes främst. Policyn reglerar vilka investeringar som får göras på fondnivå och i belopp, till vilken kostnad investeringarna får göras, vilka krav Monyx ska ha på AlphaCore innan investering sker i AlphaCores fonder, hur den löpande utvärderingen av AlphaCores fonder ska ske, vilka åtgärder som ska vidtas om fondernas avkastning understiger ett fördefinierat benchmark samt en fördefinierad hurdle-nivå samt hur eskaleringsprocessen ser ut vid underskridande av hurdle-nivån.

   
  7. Vad utmärkte Alphacores fonder, vad i den förvaltningen var det ni efterlyste?
  Strategifondernas investeringar i Alphacores fonder gjordes för att få exponering mot en systematisk, modelldriven alternativ placering (hedge fond), som skulle utgöra ett komplement och diversifiering av strategifondernas placeringar i traditionella tillgångsslag.

   
  8. Ni tar ut en distributionsavgift. Vad täcker den avgiften? Och varför låter ni andelsägarna betala för det?
  Distribution betalas alltid av fondandelsägarna, oftast genom att de fondavgifter som tas ut av fondbolaget. För att öka transparensen gentemot fondandelsägarna, skiljdes den del av fondavgiften som används för att ersätta distributionen ut och redovisas separat sedan 6 november 2012.

  Distributionsavgiften används i huvudsak för att ersätta de organisationer som förmedlar fonderna till kunder. I övrigt använder Monyx Asset Management distributionsersättningen för att hålla personal som:
  Servar befintliga sub-distributörer (t ex Nordnet, Avanza) vid frågor som distributören kan ha, tillhandahåller material etc
  Marknadsför Monyx Funds fonder mot potentiella nya sub-distributörer och andra investerare 
  Förhandlar och tar fram samarbetsavtal/rabattavtal med sub-distributörer
  Löpande marknadsför Monyx Funds fonder mot förmedlare och rådgivare 


   
  9. Jag noterar att er räntefond till inte obetydliga delar har samma innehav som Strategifonderna. Hur förklarar ni för era andelsägare att ni går omvägen att investera i innehaven genom räntefonden i det läget? Effekten för andelsägarna blir ju inte någon annan än att ni tar ut helt onödiga avgifter (från andelsägarens perspektiv).

  Monyx Aktiv Ränta har historiskt i hög utsträckning placerat i nordiska företagsobligationer med lägre kreditvärdighet (”high yield”). Vid slutet av det tredje kvartalet 2018 var två tredjedelar av fondens innehav placerade i företagsobligationer i kategorin ”high yield”. Därutöver placerar fonden i företagsobligationer med högre kreditvärdighet (”investment grade”) för att balansera risken i fonden, samt även i svenska bostadsobligationer för att hantera likviditet och flöden. Dessutom har Monyx Aktiv Ränta historiskt haft en stor andel innehav i utländsk valuta. Vid slutet av det tredje kvartalet 2018 var nära två tredjedelar av fondens innehav noterade i andra valutor än svenska kronor.

  Strategifonderna placerar i första hand i svenska bostadsobligationer och i svenska företagsobligationer med hög kreditvärdighet (”investment grade”). Vid slutet av det tredje kvartalet var ungefär 85 procent av fondens ränteportfölj placerade i bostadsobligationer och i svenska företagsobligationer i kategorin ”investment grade”. 
   

  I vissa fall kan innehaven i strategifonderna och Monyx Aktiv Ränta överlappa, till exempel vad gäller svenska företagsobligationer med hög kreditvärdighet som bedöms vara attraktivt prissatta, bostadsobligationer som används för att hantera likviditeten, eller i svenska ”high yield”-obligationer som bedöms ha förutsättning att förbättra sin kreditvärdighet.  

  Under det fjärde kvartalet 2018 drogs risken i Monyx Aktiv Ränta ned och innehaven i ”high yield”-segmentet minskades. Detta gjordes dels för att kapitalförvaltarna såg risker för en svagare marknad, men också mot bakgrund av osäkerhet kring fondens framtid på Pensionsmyndighetens fondtorg. Detta innebar att likviditeten i fonden ökades, samtidigt som innehaven i bostadsobligationer ökade.

  I november såldes strategifondernas innehav i Monyx Aktiv Ränta för att tillfredsställa Pensionsmyndighetens krav avseende innehav i egna fonder. Försäljningen gjordes genom att strategifondernas innehav i Monyx Aktiv Ränta såldes mot att innehaven i Aktiv Ränta fördes över pro rata till strategifonderna. Anledningen till att transaktionen genomfördes på detta sätt var att det bedömdes vara i alla andelsägares intresse att undvika tvångsförsäljningar av illikvida innehav på marknaden i den svaga marknaden före årsskiftet.

  Sammantaget innebär detta att innehaven i Monyx Aktiv Ränta och i Strategifondernas ränteportföljer vid årsskiftet var mer lika än de historiskt varit, dels genom att innehaven i bostadsobligationer i Monyx Aktiv Ränta ökat, och dels genom att Strategifondernas direktägda innehav i ”high yield”-obligationer ökat.
   

  Sammanfattningsvis har bedömningen varit att det av effektivitetsskäl varit bättre för andelsägarna i strategifonderna med en investering i Monyx Aktiv Ränta istället för investeringar direkt i underliggande värdepapper. Förvaltningen blir med direktinvesteringar mer arbets- och transaktionsintensiv. Exponeringen mot tillgångsslaget ska vara lika mellan strategifonderna vilket uppnås med investeringen i Monyx Aktiv Ränta men är svårare att replikera med direktinvesteringar eftersom ränteportföljen är olika stor i de olika fonderna.