• 12/10/2018

  Monyx förvaltningskommentar november 2018 – Fortsatt skakiga marknader

  Den skakiga utvecklingen på världens aktiemarknader fortsatte under november. Marknaderna påverkades av bland annat politisk oro kring förhandlingarna om det brittiska EU-utträdet, och av handelsförhandlingar mellan USA och Kina. Mot slutet av månaden återhämtade sig marknaderna, bland annat efter uttalanden från den amerikanska centralbankschefen Jerome Powell, som tolkades som att centralbanken Fed kommer att höja räntan mindre än fruktat.

  Sammantaget steg ett brett globalt aktieindex med drygt en procent under månaden mätt i lokala valutor. I svenska kronor blev uppgången något mindre, knappt en procent, då den svenska kronan stärktes något.

  Tillväxtmarknader återhämtade sig under månaden efter flera månaders underavkastning och tillhörde de bättre marknaderna. Bakom uppgången låg bland annat optimism om minskad risk för handelskrig mellan USA och Kina.

  Den svenska aktiemarknaden utvecklades relativt svagt även i november. Konjunkturkänsliga, cykliska bolag, påverkades negativt av osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen. 

  ”Den svenska aktiemarknaden utvecklades relativt svagt även i november. Konjunkturkänsliga, cykliska bolag, påverkades negativt av osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen.”

  Vidare tyngdes Stockholmsbörsen av den svaga utvecklingen för Swedish Match, som påverkades av att den amerikanska hälsovårdsmyndigheten vill förbjuda smaksatta cigarrer.

  På valutamarknaden stärktes den svenska kronan mot både dollarn och euron. Den amerikanska dollarn försvagades generellt mot bakgrund av dämpade förväntningar om framtida räntehöjningar.

  Minskad oro för räntehöjningar bidrog även till sjunkande obligationsräntor under månaden. Samtidigt bidrog osäkerhet om konjunkturutvecklingen och utflöden ur kreditfonder till svag utveckling för företagsobligationer.

  Vårt agerande i förvaltningen i november

  Monyx Strategifonder påverkades under månaden av den ostadiga utvecklingen för globala aktier, och hade under november månad negativ utveckling. Hittills i år har dock samtliga strategifonder haft positiv avkastning.

  Under året har vi gradvis minskat aktieexponeringen i våra strategifonder. Vi har under november ytterligare dragit ned vår aktieexponering något, mot bakgrund av den ökade osäkerheten på aktiemarknaden.

  ”Monyx Strategifonder påverkades under månaden av den ostadiga utvecklingen för globala aktier, och hade under november månad negativ utveckling. Hittills i år har dock samtliga strategifonder haft positiv avkastning.”

  Vår tro om den närmaste framtiden

  De finansiella marknaderna befinner sig i ett osäkert läge. Å ena sidan talar gynnsam ekonomisk tillväxt för fortsatt god vinstutveckling hos bolagen, vilket ger stöd åt aktiemarknaderna.

  Å andra sidan påverkar mindre expansiv penningpolitik och stigande räntor marknaderna negativt. Samtidigt är värderingarna höga på enskilda aktiemarknader.

  Sammantaget kommer vi att fortsätta att gradvis dra ned risker och aktieexponering framöver.

  ”Sammantaget kommer vi att fortsätta att gradvis dra ned risker och aktieexponering framöver.”

  Vi har i våra Strategifonder en övervikt mot den svenska aktiemarknaden. Den svenska aktiemarknaden är relativt attraktivt värderad. Dessutom borde de svenska börsbolagen gynnas av den svaga kronan. Vi har samtidigt en undervikt mot den amerikanska tekniktunga Nasdaq-indexet. Amerikanska teknikaktier är enligt vår bedömning högt värderade efter flera års stark uppgång. Potentialen för framtida överavkastning är därmed begränsad.

  För en svenskbaserad placerare utgör dessutom den svaga kronan en risk, då en kronförsvagning skulle påverka våra placeringar i utländska aktier negativt. Vi har därför valutasäkrat en del av vår globala aktieexponering för att begränsa genomslaget av en starkare krona. Den svenska kronan har stadigt försvagats de senaste fem åren och är enligt vår bedömning undervärderad. Enligt vår bedömning är potentialen för en starkare krona större än risken för en fortsatt svagare krona.

  Stockholm den 10 december 2018

  Alt-text

  Peter Gummesson
   Förvaltningschef 

  Om förvaltningsteamet: Peter Gummesson är förvaltningschef för Monyx kapitalförvaltning. Marcus Swenning är ansvarig förvaltare för Monyx Svenska Aktier. Tom Santamaria Olsson är chef aktieförvaltning och ansvarig förvaltare för Monyx Strategi Offensiv. Monyx Strategifonder teamförvaltas av Peter Gummesson, Tom Santamaria Olsson, Marcus Swenning och Stefan Pari. Räntefonden Monyx Aktiv Ränta förvaltas av Peter Gummesson och Stefan Pari.

  Riskinformation: Denna presentation är endast marknadsföring och allmän information. Det är ingen finansiell rådgivning. Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. För mer information se faktablad, prospekt och årsrapport på monyx.se.