• 11/12/2018

  Monyx förvaltningskommentar oktober 2018 – Sämsta börsmånaden på sex år

  Aktier sjönk på bred front under månaden. För de globala aktiemarknaderna blev oktober den svagaste månaden sedan 2012 där ett brett globalt aktieindex sjönk nära 8 procent i lokala valutor i månaden. I svenska kronor föll ett globalt index något mindre, med nära 5 procent, eftersom den svenska kronan försvagades i oktober.

  ”Svagheten på aktiemarknaderna kan delvis förklaras av stigande räntor och oro för fortsatta räntehöjningar från centralbanken Federal Reserve.”

  Svagheten på aktiemarknaderna kan delvis förklaras av stigande räntor och oro för fortsatta räntehöjningar från centralbanken Federal Reserve. Positionering och höga värderingar bidrog också, då försvagningen leddes av nedgångar hos högt värderade amerikanska tillväxtaktier. Det tekniktunga Nasdaq utvecklades svagare än globala marknader i oktober.

  Den svenska aktiemarknaden utvecklades relativt svagt under månaden. Konjunkturkänsliga, cykliska bolag, påverkades negativt av osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen. Vidare försvagades banksektorn, mot bakgrund av osäkerhet kring nordiska bankers inblandning i penningtvätt i Baltikum.

  På valutamarknaden försvagades den svenska kronan mot både dollarn och euron. Svagheten på aktiemarknaderna bidrog till att investerare undvek perifera valutor som den svenska kronan.

  På räntemarknaderna steg obligationsräntorna, mot bakgrund av ökade förväntningar på högre styrräntor från centralbankerna.

  Vårt agerande i förvaltningen i oktober

  Monyx Strategifonder påverkades under månaden av den svaga utvecklingen för globala aktier, och hade under oktober månad negativ utveckling. Hittills i år har dock samtliga strategifonder haft positiv avkastning.

  Under året har vi gradvis minskat aktieexponeringen i våra strategifonder. Vi har under oktober ytterligare dragit ned vår aktieexponering något, mot bakgrund av den ökade osäkerheten på aktiemarknaden.

  ”Monyx Strategifonder påverkades under månaden av den svaga utvecklingen för globala aktier, och hade under oktober månad negativ utveckling. Hittills i år har dock samtliga strategifonder haft positiv avkastning.”

  Vår tro om den närmaste framtiden

  De finansiella marknaderna befinner sig i ett osäkert läge. Å ena sidan talar gynnsam ekonomisk tillväxt för fortsatt god vinstutveckling hos bolagen, vilket ger stöd åt aktiemarknaderna.

  Å andra sidan påverkar mindre expansiv penningpolitik och stigande räntor marknaderna negativt. Samtidigt är värderingarna höga på enskilda aktiemarknader.

  ”Sammantaget kommer vi att fortsätta att gradvis dra ned risker och aktieexponering framöver.”

  Sammantaget kommer vi att fortsätta att gradvis dra ned risker och aktieexponering framöver.

  Vi har i våra Strategifonder en övervikt mot den svenska aktiemarknaden där vi anser att den svenska aktiemarknaden är relativt attraktivt värderad. Dessutom borde de svenska börsbolagen gynnas av den svaga kronan. Vi har samtidigt en undervikt mot den amerikanska tekniktunga Nasdaq-indexet. Amerikanska teknikaktier är enligt vår bedömning högt värderade efter flera års stark uppgång. Potentialen för framtida överavkastning är därmed begränsad.

  För en svenskbaserad placerare utgör dessutom den svaga kronan en risk, då en kronförsvagning skulle påverka våra placeringar i utländska aktier negativt. Vi har därför valutasäkrat en del av vår globala aktieexponering för att begränsa genomslaget av en starkare krona. Den svenska kronan har stadigt försvagats de senaste fem åren och är enligt vår bedömning undervärderad. Enligt vår bedömning är potentialen för en starkare krona större än risken för en fortsatt svagare krona.

  Stockholm den 12 november 2018

  Alt-text

  Peter Gummesson
   Förvaltningschef 

  Om förvaltningsteamet: Peter Gummesson är förvaltningschef för Monyx kapitalförvaltning. Marcus Swenning är ansvarig förvaltare för Monyx Svenska Aktier. Tom Santamaria Olsson är chef aktieförvaltning och ansvarig förvaltare för Monyx Strategi Offensiv. Monyx Strategifonder teamförvaltas av Peter Gummesson, Tom Santamaria Olsson, Marcus Swenning och Stefan Pari. Räntefonden Monyx Aktiv Ränta förvaltas av Peter Gummesson och Stefan Pari.

  Riskinformation: Denna presentation är endast marknadsföring och allmän information. Det är ingen finansiell rådgivning. Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. För mer information se faktablad, prospekt och årsrapport på monyx.se.