• 10/9/2018

  Monyx förvaltningskommentar september 2018 – Starkare krona, högre räntor

  Aktiemarknaderna var överlag stabila i september. I lokal valuta steg ett brett globalt aktieindex med knappt 0,5 procent under månaden. Mätt i svenska kronor däremot sjönk ett globalt index med drygt 2,5 procent, eftersom den svenska kronan stärktes i september.

  Den svenska aktiemarknaden var relativt stabil i september och ett svenskt aktieindex var i stort sett oförändrat under månaden. 

  ”Den svenska aktiemarknaden var relativt stabil i september och ett svenskt aktieindex var i stort sett oförändrat under månaden.”

  Svagare utveckling hade det amerikanska teknologitunga Nasdaq, vilket var drivet av nedgångar bland annat i Facebook. Vidare fortsatte tillväxtmarknadsindex att sjunka under månaden, mot bakgrund av svag utveckling i Kina och Indien.

  På räntemarknaderna steg marknadsräntorna på grund av förväntningar om fortsatta räntehöjningar i USA, mot bakgrund av stark amerikansk konjunktur. Även Riksbanken väntas höja räntan, vilket bidrog till stigande svenska obligationsräntor.

  På valutamarknaden stärktes den svenska kronan mot både den amerikanska dollarn och euron. Bakom förstärkningen ligger framför allt ökade förväntningar om en räntehöjning från Riksbanken.

  ”På valutamarknaden stärktes den svenska kronan mot både den amerikanska dollarn och euron. Bakom förstärkningen ligger framför allt ökade förväntningar om en räntehöjning från Riksbanken."

  Vårt agerande i förvaltningen i september

  Monyx Strategifonder hade under september månad negativ utveckling. Anledningen är att strategifonderna påverkades under månaden av den svaga utvecklingen för globala aktier mätt i svenska kronor, då den svenska kronan steg i värde under månaden. Hittills i år har dock samtliga strategifonder haft positiv avkastning.

  ”Vi har under månaden ökat vår taktiska övervikt mot den svenska aktiemarknaden, då den svenska aktiemarknaden är relativt attraktivt värderad.”

  Vi har under månaden ökat vår taktiska övervikt mot den svenska aktiemarknaden, då den svenska aktiemarknaden är relativt attraktivt värderad. Samtidigt borde de svenska börsbolagen gynnas av den svaga kronan. Stockholmsbörsen har under sommar och höst utvecklats något bättre än de globala aktiemarknaderna och vi tror att den relativt positiva trenden kan fortsätta.

  Vi har vidare initierat en undervikt mot det amerikanska tekniktunga Nasdaq-indexet. Amerikanska teknikaktier är enligt vår bedömning högt värderade efter flera års stark uppgång. Potentialen för framtida överavkastning är därmed begränsad.

  Dessutom har vi ökat våra valutasäkringar för att begränsa genomslaget av en starkare krona. Den svenska kronan har stadigt försvagats de senaste fem åren och är enligt vår bedömning undervärderad. Potentialen för en starkare krona är större än risken för en fortsatt svagare krona.

  ”Vi har dessutom ökat våra valutasäkringar för att begränsa genomslaget av en starkare krona.”

  Vår tro om den närmaste framtiden

  De finansiella marknaderna befinner sig i ett osäkert läge. Å ena sidan talar gynnsam ekonomisk tillväxt för fortsatt god vinstutveckling hos bolagen, vilket ger stöd åt aktiemarknaderna.

  Å andra sidan riskerar mindre expansiv penningpolitik och stigande räntor att påverka marknaderna negativt. Samtidigt är värderingarna höga på enskilda aktiemarknader.

  För en svenskbaserad placerare utgör dessutom den svaga kronan en risk, då en kronförsvagning skulle påverka våra placeringar i utländska aktier negativt.

  Mot bakgrund av detta ser vi framför oss att vi kommer att fortsätta att gradvis dra ned risker och aktieexponering framöver.

   

  Stockholm den 8 oktober 2018

  Alt-text

  Peter Gummesson
   Förvaltningschef 

  Om förvaltningsteamet: Peter Gummesson är förvaltningschef för Monyx kapitalförvaltning. Marcus Swenning är ansvarig förvaltare för Monyx Svenska Aktier. Tom Santamaria Olsson är chef aktieförvaltning och ansvarig förvaltare för Monyx Strategi Offensiv. Monyx Strategifonder teamförvaltas av Peter Gummesson, Tom Santamaria Olsson, Marcus Swenning och Stefan Pari. Räntefonden Monyx Aktiv Ränta förvaltas av Peter Gummesson och Stefan Pari.

  Riskinformation: Denna presentation är endast marknadsföring och allmän information. Det är ingen finansiell rådgivning. Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. För mer information se faktablad, prospekt och årsrapport på monyx.se.