• 9/10/2018

  Monyx förvaltningskommentar augusti 2018 – Svagare krona

  Alt-text

  De globala aktiemarknaderna stärktes något i augusti. I lokal valuta steg ett brett globalt aktieindex med knappt 1 procent under månaden. I svensk valuta var ökningen större och ett världsindex steg med runt 5 procent, eftersom den svenska kronan försvagades i augusti.

  Den svenska aktiemarknaden utvecklades positivt i augusti. Ett brett svenskt aktieindex steg med knappt 3 procent under månaden. Den svenska marknaden fick stöd av överlag positiva delårsrapporter. Framförallt banksektorn gynnades av minskad oro för den svenska bostadsmarknaden. Dessutom får Stockholmsbörsen stöd av den svaga svenska kronan och av relativt attraktiva värderingar. 

  ”Den svenska marknaden fick stöd av överlag positiva delårsrapporter. Framförallt banksektorn gynnades av minskad oro för den svenska bostadsmarknaden.”

  Den amerikanska aktiemarknaden utvecklades starkt under månaden, drivet av kraftiga uppgångar för technologijättarna Apple och Amazon. Totalt sett steg ett amerikanskt aktieindex med drygt 3 procent mätt i amerikanska dollar, men med nära 8 procent i svenska kronor.

  Ett brett tillväxtmarknadsindex sjönk under månaden i lokala valutor, men steg något i svenska kronor. I synnerhet den turkiska aktiemarknaden fortsatte försvagas i augusti, mot bakgrund av ekonomiska obalanser och politisk osäkerhet.

  På valutamarknaden försvagades den svenska kronan mot både amerikanska dollarn och euron. Kronan tyngs framför allt av Riksbankens fortsatta expansiva penningpolitik och påverkas dessutom negativt av osäkerhet inför Riksdagsvalet.

  På räntemarknaderna steg marknadsräntorna, drivet av förväntningar på stramare penningpolitik från centralbankerna i USA och Japan, men också mot bakgrund av minskad politisk osäkerhet i Italien.

  Vårt agerande i förvaltningen i augusti

  Monyx Strategifonder gynnades under månaden av den positiva utvecklingen på aktiemarknaderna. Värdet på samtliga strategifonder ökade under månaden och hittills i år har alla strategifonder haft positiv avkastning.

  ”Värdet på samtliga strategifonder ökade under månaden och hittills i år har alla strategifonder haft positiv avkastning.”

  Vi har i våra Strategifonder en taktisk övervikt mot den svenska aktiemarknaden. Den svenska aktiemarknaden är relativt attraktivt värderad. Samtidigt borde de svenska börsbolagen gynnas av den svaga kronan. Stockholmsbörsen har under sommaren utvecklats något bättre än de globala aktiemarknaderna och vi tror att den relativt positiva utvecklingen kan fortsätta.

  Vår tro om den närmaste framtiden

  De finansiella marknaderna befinner sig i ett osäkert läge. Å ena sidan talar gynnsam ekonomisk tillväxt för fortsatt god vinstutveckling hos bolagen, vilket ger stöd åt aktiemarknaderna. Å andra sidan riskerar mindre expansiv penningpolitik och stigande räntor att påverka marknaderna negativt. Samtidigt är värderingarna höga på enskilda aktiemarknader. För en svenskbaserad placerare utgör dessutom den svaga kronan en risk, då en kronförsvagning skulle påverka våra placeringar i utländska aktier negativt.

  ”För en svenskbaserad placerare utgör dessutom den svaga kronan en risk, då en kronförsvagning skulle påverka våra placeringar i utländska aktier negativt.”

  Mot bakgrund av detta ser vi framför oss att vi kommer att fortsätta att gradvis dra ned risker och aktieexponering framöver.

   

  Stockholm den 7 september 2018

  Alt-text

  Peter Gummesson
   Förvaltningschef 

  Om förvaltningsteamet: Peter Gummesson är förvaltningschef för Monyx kapitalförvaltning. Marcus Swenning är ansvarig förvaltare för Monyx Svenska Aktier. Tom Santamaria Olsson är chef aktieförvaltning och ansvarig förvaltare för Monyx Strategi Offensiv. Monyx Strategifonder teamförvaltas av Peter Gummesson, Tom Santamaria Olsson, Marcus Swenning och Stefan Pari. Räntefonden Monyx Aktiv Ränta förvaltas av Peter Gummesson och Stefan Pari.

  Riskinformation: Denna presentation är endast marknadsföring och allmän information. Det är ingen finansiell rådgivning. Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. För mer information se faktablad, prospekt och årsrapport på monyx.se.