• 7/9/2018

  Monyx förvaltningskommentar juni 2018

  Alt-text

  Oro för handelskrig

  Världens aktiemarknader försvagades något i juni. Aktiemarknaderna tyngdes framför allt av ökad oro för ett handelskrig mellan USA och resten av världen. Ökade handelshinder riskerar att leda till minskad tillväxt och sämre lönsamhet hos exportberoende företag.

  Ett globalt aktieindex sjönk med en halv procent under månaden, mätt i lokal valuta. I svenska kronor steg dock ett globalt index knappt en procent under månaden, då den svenska kronan försvagades under månaden.

  ”Aktiemarknaderna tyngdes framför allt av ökad oro för ett handelskrig mellan USA och resten av världen.”

  Aktier i tillväxtmarknader hade särskilt svag utveckling i juni. Ett tillväxtmarknadsindex sjönk under månaden med drygt fyra procent i lokal valuta, eller knappt tre procent i svenska kronor. Många tillväxtmarknader, som Kina, påverkas negativt av ökade handelshinder. Andra marknader, som den brasilianska, tyngdes av inhemsk politisk osäkerhet.

  Den svenska aktiemarknaden utvecklades bättre än de internationella under månaden och steg med knappt en halv procent under månaden. Den svenska aktiemarknaden gynnas av den svaga kronan och av relativt attraktiva värderingar.

  ”Den svenska aktiemarknaden utvecklades bättre än de internationella under månaden och steg med knappt en halv procent under månaden.”

  Vårt agerande i förvaltningen i juni

  Värdet på Monyx Strategifonder var i stort oförändrat under månaden. Hittills i år har samtliga strategifonder haft positiv avkastning.

  Mot bakgrund av den ökade osäkerheten på aktiemarknaderna har vi under året minskat risken i Strategifonderna genom att dra ned vår exponering mot aktiemarknaderna.

  ”Vi har i våra Strategifonder en taktisk övervikt mot den svenska aktiemarknaden.”

  Vi har i våra Strategifonder en taktisk övervikt mot den svenska aktiemarknaden. Stockholmsbörsen har sedan i höstas utvecklats sämre än de globala aktiemarknaderna och den svenska aktiemarknaden är relativt attraktivt värderad. Samtidigt borde de svenska börsbolagen gynnas av den svaga kronan.

  Vår tro om den närmaste framtiden

  De finansiella marknaderna befinner sig i ett osäkert läge. Å ena sidan talar gynnsam ekonomisk tillväxt för fortsatt god vinstutveckling hos bolagen, vilket ger stöd åt aktiemarknaderna.

  Å andra sidan riskerar mindre expansiv penningpolitik och stigande räntor att påverka marknaderna negativt. Samtidigt är värderingarna höga på enskilda aktiemarknader. Dessutom har riskerna och volatiliteten på marknaderna ökat.

  Mot bakgrund av detta ser vi framför oss att vi kommer att fortsätta att gradvis dra ned risker och aktieexponering framöver.

   

  Stockholm den 9 juli 2018

  Alt-text

  Peter Gummesson
   Förvaltningschef 

  Om förvaltningsteamet: Peter Gummesson är förvaltningschef för Monyx kapitalförvaltning. Marcus Swenning är ansvarig förvaltare för Monyx Svenska Aktier. Tom Santamaria Olsson är chef aktieförvaltning och ansvarig förvaltare för Monyx Strategi Offensiv. Monyx Strategifonder teamförvaltas av Peter Gummesson, Tom Santamaria Olsson, Marcus Swenning och Stefan Pari. Räntefonden Monyx Aktiv Ränta förvaltas av Peter Gummesson och Stefan Pari.

  Riskinformation: Denna presentation är endast marknadsföring och allmän information. Det är ingen finansiell rådgivning. Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. För mer information se faktablad, prospekt och årsrapport på monyx.se.