• 6/12/2018

  Monyx förvaltningskommentar maj 2018

  Alt-text

  Italiensk oro tyngde europeiska marknader

  Världens aktiemarknader utvecklades åt olika håll under maj. Ett globalt aktieindex steg något under månaden och den amerikanska aktiemarknaden fortsatte stärkas. Utvecklingen i Europa och tillväxtmarknader var däremot negativ. Den svenska aktiemarknaden följde de europeiska marknaderna nedåt och försvagades med knappt en procent under månaden.

  På valutamarknaden stärktes den amerikanska dollarn generellt under månaden, även mot den svenska kronan. Samtidigt stärktes kronan mot euron under månaden. 

  Maj månad inleddes med stigande aktiekurser, med stöd av positiv ekonomisk statistik och optimistiska tongångar från handelssamtalen mellan USA och Kina.

  ”Maj månad inleddes med stigande aktiekurser, med stöd av positiv ekonomisk statistik och optimistiska tongångar från handelssamtalen mellan USA och Kina.”

  Mot slutet av månaden tyngdes dock marknaderna av den politiska osäkerheten i Italien. Utsikterna för en populistisk och euroskeptisk regering i Italien fick framför allt de europeiska börserna på fall. Samtidigt sjönk euron och italienska marknadsräntor steg till de högsta nivåerna sedan 2014. Däremot ledde den politiska oron till sjunkande marknadsräntor i mer stabila länder som Tyskland, men även i Sverige.

  Även tillväxtmarknader hade övervägande svag utveckling i maj. Tillväxtmarknaderna tyngdes bland annat av oro för svagare tillväxt i Kina och av osäkerhet kring effekterna av en starkare amerikansk dollar. Dessutom tyngdes vissa marknader, som Brasilien och Turkiet, av inhemska politiska problem.

  Vårt agerande i förvaltningen i maj

  Den globala aktieexponeringen i Strategifonderna har under månaden bidragit positivt till avkastningen. Samtliga Strategifonder hade därför positiv avkastning under maj.

  ”Samtliga Strategifonder hade därför positiv avkastning under maj.”

  Mot bakgrund av den ökade osäkerheten på aktiemarknaderna har vi under början av året minskat risken i Strategifonderna genom att dra ned vår exponering mot aktiemarknaderna.

  Vi har i våra Strategifonder en taktisk övervikt mot den svenska aktiemarknaden. Stockholmsbörsen har sedan i höstas utvecklats sämre än de globala aktiemarknaderna och den svenska aktiemarknaden är relativt attraktivt värderad. Samtidigt borde de svenska börsbolagen gynnas av den svaga kronan.

  Vår tro om den närmaste framtiden

  De finansiella marknaderna befinner sig i ett osäkert läge. Å ena sidan talar gynnsam ekonomisk tillväxt för fortsatt god vinstutveckling hos bolagen, vilket ger stöd åt aktiemarknaderna.

  Å andra sidan riskerar mindre expansiv penningpolitik och stigande räntor att påverka marknaderna negativt. Samtidigt är värderingarna höga på enskilda aktiemarknader. Dessutom har riskerna och volatiliteten på marknaderna ökat.

  ”Mot bakgrund av detta ser vi framför oss att vi kommer att fortsätta att gradvis dra ned risker och aktieexponering framöver.”

  Mot bakgrund av detta ser vi framför oss att vi kommer att fortsätta att gradvis dra ned risker och aktieexponering framöver.

   

  Stockholm den 12 juni 2018

  Alt-text

  Peter Gummesson
   Förvaltningschef 

  Om förvaltningsteamet: Peter Gummesson är förvaltningschef för Monyx kapitalförvaltning. Marcus Swenning är ansvarig förvaltare för Monyx Svenska Aktier. Tom Santamaria Olsson är chef aktieförvaltning och ansvarig förvaltare för Monyx Strategi Offensiv. Monyx Strategifonder teamförvaltas av Peter Gummesson, Tom Santamaria Olsson, Marcus Swenning och Stefan Pari. Räntefonden Monyx Aktiv Ränta förvaltas av Peter Gummesson och Stefan Pari.

  Riskinformation: Denna presentation är endast marknadsföring och allmän information. Det är ingen finansiell rådgivning. Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. För mer information se faktablad, prospekt och årsrapport på monyx.se.