• 5/11/2018

  Monyx förvaltningskommentar april 2018 – Starka marknader, svag krona

  Alt-text

  Starka marknader, svag krona

  Utvecklingen på världens aktiemarknader var övervägande positiv i april. Sammantaget steg ett globalt aktiemarknadsindex med drygt 1 procent i lokal valuta under månaden. Mätt i svenska kronor blev uppgången större, eftersom den svenska kronan fortsatte sjunka. I svenska kronor steg de globala aktiemarknaderna med drygt 5 procent under månaden.

  ”Den svenska aktiemarknaden följde de globala uppåt i april och steg med drygt fyra procent under månaden.”

  Den svenska aktiemarknaden följde de globala uppåt i april och steg med drygt fyra procent under månaden.

  Aktiemarknaderna fick understöd av övervägande positiva företagsrapporter för det första kvartalet.

  Marknadsräntorna steg under månaden, framför allt i USA. Den amerikanska centralbanken Fed väntas fortsätta höja räntan under året mot bakgrund av stark arbetsmarknad och stigande inflationstryck. Bakom den stigande inflationstendensen ligger bland annat ett högre oljepris. Oljepriset har stigit under året bland annat på grund av oro för produktionsstörningar i mellanöstern.

  Den svenska kronan fortsatte försvagas i april. Mot euron handlades kronan på de svagaste nivåerna sedan 2009. Bakom försvagningen ligger delvis signaler från den svenska Riksbanken, som tyder på att en räntehöjning dröjer tills 2019.  

   

  Vårt agerande i förvaltningen under april

  Aktieexponeringen i Strategifonderna har under månaden bidragit positivt till avkastningen, tack vare de starka aktiemarknaderna och den svaga kronan. Samtliga Strategifonder hade därför positiv avkastning under april.

  ”Aktieexponeringen i Strategifonderna har under månaden bidragit positivt till avkastningen, tack vare de starka aktiemarknaderna och den svaga kronan.”

  Mot bakgrund av den ökade osäkerheten på aktiemarknaderna har vi under början av året minskat risken i Strategifonderna genom att dra ned vår exponering mot aktiemarknaderna. Vi har under april fortsatt denna strategi och dragit ned aktieexponeringen ytterligare något.

  Vi har under månaden ökat vår relativa exponering mot den svenska aktiemarknaden. Stockholmsbörsen har sedan i höstas utvecklats sämre än de globala aktiemarknaderna och den svenska aktiemarknaden är relativt attraktivt värderad. Samtidigt borde de svenska börsbolagen gynnas av den svaga kronan.

   

  Vår tro om den närmaste framtiden

  De finansiella marknaderna befinner sig i ett osäkert läge. Å ena sidan talar gynnsam ekonomisk tillväxt för fortsatt god vinstutveckling hos bolagen, vilket ger stöd åt aktiemarknaderna.

  Å andra sidan riskerar mindre expansiv penningpolitik och stigande räntor att påverka marknaderna negativt. Samtidigt är värderingarna höga på enskilda aktiemarknader. Dessutom har riskerna och volatiliteten på marknaderna ökat.

  Mot bakgrund av detta ser vi framför oss att vi kommer att fortsätta att gradvis dra ned risker och aktieexponering framöver.

   

  Stockholm den 11 maj 2018

  Alt-text

  Peter Gummesson
   Förvaltningschef 

  Om förvaltningsteamet: Peter Gummesson är förvaltningschef för Monyx kapitalförvaltning. Marcus Swenning är ansvarig förvaltare för Monyx Svenska Aktier. Daniel Dinef är ansvarig förvaltare för Monyx Tillväxtmarknader. Tom Santamaria Olsson är chef aktieförvaltning och ansvarig förvaltare för Monyx Strategi Offensiv. Monyx Strategifonder teamförvaltas av Peter Gummesson, Tom Santamaria Olsson, Marcus Swenning och Stefan Pari. Räntefonden Monyx Aktiv Ränta förvaltas av Peter Gummesson och Stefan Pari.

  Riskinformation: Denna presentation är endast marknadsföring och allmän information. Det är ingen finansiell rådgivning. Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. För mer information se faktablad, prospekt och årsrapport på monyx.se.