• 4/11/2018

  Monyx förvaltningskommentar mars 2018 - Fortsatt osäkra marknader

  Alt-text

  Fortsatt osäkra marknader

  Den ostadiga utvecklingen på världens aktiemarknader fortsatte i mars. Sammantaget föll ett globalt aktiemarknadsindex med drygt två procent under månaden. I svenska kronor blev nedgången något mindre, eftersom den svenska kronan försvagades under perioden. Den svenska aktiemarknaden följde de globala nedåt i mars och sjönk med drygt en procent under månaden.

  ”De stora amerikanska teknikjättarna, som Facebook och Google, tyngdes i mars av negativ publicitet kring hanteringen av personuppgifter.”

  De stora amerikanska teknikjättarna, som Facebook och Google, tyngdes i mars av negativ publicitet kring hanteringen av personuppgifter. Ökade regleringar av it-jättarna skulle kunna leda till minskad lönsamhet, vilket givet deras relativt höga värderingar har pressat aktiekurserna.

  Vidare påverkades de globala aktiemarknaderna negativt av oro för handelskrig, efter hotfulla utspel från den amerikanske presidenten Trump. Ökade handelshinder hotar att leda till dämpad ekonomisk tillväxt och minskad lönsamhet hos exportbolagen.

  Den svenska kronan fortsatte försvagas i mars, mot både euron och den amerikanska dollarn. Kronans försvagning kan delvis förklaras av den allmänna marknadsoron under månaden. Den svenska kronan tenderar att försvagas i tider av osäkerhet.

  Vårt agerande i förvaltningen under mars

  Aktieexponeringen i Strategifonderna har under månaden bidragit negativt till avkastningen, på grund av de svaga aktiemarknaderna. Sedan årsskiftet har dock samtliga Strategifonder haft positiv avkastning.

  Mot bakgrund av den ökade osäkerheten på aktiemarknaderna har vi under början av året minskat risken i Strategifonderna genom att dra ned vår exponering mot aktiemarknaderna. Vi har under mars fortsatt denna strategi och dragit ned aktieexponeringen ytterligare något.

  ”Mot bakgrund av den ökade osäkerheten på aktiemarknaderna har vi under början av året minskat risken i Strategifonderna genom att dra ned vår exponering mot aktiemarknaderna.”

  Vår tro om den närmaste framtiden

  De finansiella marknaderna befinner sig i ett osäkert läge. Å ena sidan talar gynnsam ekonomisk tillväxt för fortsatt god vinstutveckling hos bolagen, vilket ger stöd åt aktiemarknaderna.

  Å andra sidan riskerar mindre expansiv penningpolitik och stigande räntor att påverka marknaderna negativt. Samtidigt är värderingarna höga på enskilda aktiemarknader. Dessutom har riskerna och volatiliteten på marknaderna ökat.

  Mot bakgrund av detta ser vi framför oss att vi kommer att fortsätta att gradvis dra ned risker och aktieexponering framöver.

   

  Stockholm den 11 april 2018

  Alt-text

  Peter Gummesson
   Tf Förvaltningschef 

  Om förvaltningsteamet: Peter Gummesson är tf förvaltningschef för Monyx kapitalförvaltning. Marcus Swenning är ansvarig förvaltare för Monyx Svenska Aktier. Daniel Dinef är ansvarig förvaltare för Monyx Tillväxtmarknader. Tom Santamaria Olsson ansvarar för Monyx globala aktieplaceringar. Monyx Strategifonder teamförvaltas av Peter Gummesson, Tom Santamaria Olsson, Marcus Swenning och Stefan Pari. Räntefonden Monyx Aktiv Ränta förvaltas av Peter Gummesson och Stefan Pari.

  Riskinformation: Denna presentation är endast marknadsföring och allmän information. Det är ingen finansiell rådgivning. Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. För mer information se faktablad, prospekt och årsrapport på monyx.se.