• 2/16/2018

  Monyx förvaltningskommentar för januari 2018 – Lugnet före stormen?

  Alt-text

  Kraftig nedgång första delen av februari

  Trenden från 2017 med positiv utveckling på världens finansiella marknader fortsatte i januari. Sammantaget steg globala aktiemarknader med knappt 2 procent mätt i svenska kronor. Aktier i tillväxtmarknader utvecklades något starkare under månaden, med uppgångar på drygt 4 procent. Den svenska aktiemarknaden utvecklades något svagare men steg ändå med drygt 1 procent under månaden.

  Aktiemarknaderna drevs av fortsatt stark optimism om den framtida konjunkturutvecklingen. I januari presenterade internationella valutafonden IMF en ny prognos. IMF räknar nu med en global tillväxt på 3,9 procent både 2018 och 2019 vilket är ett par tiondelar högre än i den tidigare prognosen. Framförallt är det bättre utsikter i Europa och och i USA som drar upp.

  Samtidigt steg obligationsräntorna under månaden. Ökad konjunkturoptimism och stigande inflationstryck innebär mindre stimulativ penningpolitik från centralbankerna. I USA riskerar dessutom president Trumps planer på expansiv finanspolitik att leda till ett ökat utbud av statsobligationer. 

  Stigande marknadsräntor bidrog till att dämpa optimismen på aktiemarknaderna mot slutet av månaden, vilket pressade aktiekurserna något. 

  ”Stigande marknadsräntor bidrog till att dämpa optimismen på aktiemarknaderna mot slutet av månaden, vilket pressade aktiekurserna något.”

  På valutamarknaden försvagades den amerikanska dollarn mot den svenska kronan, medan euron stärktes. Dollarn pressades bland annat av uttalanden från USA:s finansminister Mnuchin att en svag dollar är i USA:s intresse.

  ”Frågan är nu hur marknaderna kommer att utvecklas framöver. Å ena sidan talar gynnsam ekonomisk tillväxt för fortsatt god vinstutveckling hos bolagen, vilket ger stöd åt aktiemarknaderna. Å andra sidan riskerar mindre expansiv penningpolitik stigande räntor och att påverka marknaderna negativt. Dessutom är värderingarna höga på enskilda aktiemarknader.”

  Vårt agerande i förvaltningen under januari

  I Strategifonderna behöll vi under månaden vår övervikt mot aktier och vår undervikt mot räntebärande värdepapper. Vår exponering mot globala aktier bidrog positivt i samtliga Strategifonder och alla Strategifonder hade positiv avkastning under månaden.

  Vår tro om den närmaste framtiden

  I början av februari föll världens aktiemarknader kraftigt. Nedgången kom efter att marknadsräntorna stigit efter att amerikansk arbetsmarknadsstatistik visat på oväntat hög löneökningstakt. Ökade löner tyder på att den amerikanska centralbanken Fed kommer att fortsätta höja styrräntan i år.

  ”Sammantaget har vi därför i februari börjat minska riskerna genom att successivt dra ned vår aktieexponering i våra Strategifonder.”

  Nedgången förstärktes sannolikt av att placerare tvingades avveckla värdepapper med koppling till volatilitetsindex. Dessa värdepapper föll kraftigt efter att volatiliteten ökat på aktiemarknaden. 

  Frågan är nu hur marknaderna kommer att utvecklas framöver. Å ena sidan talar gynnsam ekonomisk tillväxt för fortsatt god vinstutveckling hos bolagen, vilket ger stöd åt aktiemarknaderna. Å andra sidan riskerar mindre expansiv penningpolitik stigande räntor och att påverka marknaderna negativt. Dessutom är värderingarna höga på enskilda aktiemarknader.

  Samtidigt har riskerna och volatiliteten på marknaderna ökat. Sammantaget har vi därför i februari börjat minska riskerna genom att successivt dra ned vår aktieexponering i våra Strategifonder.

  Stockholm den 15 februari 2018

  Alt-text

  Peter Gummesson
   Tf Förvaltningschef 

  Om förvaltningsteamet: Peter Gummesson är tf förvaltningschef för Monyx kapitalförvaltning. Marcus Swenning är ansvarig förvaltare för Monyx Svenska Aktier. Daniel Dinef är ansvarig förvaltare för Monyx Tillväxtmarknader. Tom Olsson ansvarar för Monyx globala aktieplaceringar. Monyx Strategifonder teamförvaltas av Peter Gummesson, Tom Santamaria Olsson, Marcus Swenning och Stefan Pari. Räntefonden Monyx Aktiv Ränta förvaltas av Peter Gummesson och Stefan Pari.

  Riskinformation: Denna presentation är endast marknadsföring och allmän information. Det är ingen finansiell rådgivning. Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. För mer information se faktablad, prospekt och årsrapport på monyx.se.