• 1/15/2018

  Förvaltningskommentar för år 2017

  Alt-text

  2017 - synkroniserad tillväxt och låg volatilitet 

  2017 var ännu ett starkt år på finansmarknaderna, som i motsats till 2016 präglades av låg och sjunkande volatilitet.

  Globala aktiemarknader, mätt som MSCI All Countries index, ökade under året med 11,5 procent i svenska kronor. Aktiemarknaderna fick stöd av stark och synkroniserad tillväxt i alla viktigare ekonomier. Den amerikanska ekonomin fortsatte sin expansion, samtidigt som tillväxten i Europa och Japan tog fart under året.

  Dessutom gynnades marknaderna av att inflationen förblev dämpad under året, vilket innebar att de stora centralbankerna kunde fortsätta med sin expansiva penningpolitik.

  Däremot ignorerade marknaderna geopolitiska risker, såsom spänningarna på den koreanska halvön, liksom politiska problem i Europa.

  För internationella investerare hade valutarörelser tydlig inverkan på avkastningen. Dollarn försvagades under året, då lägre inflation minskade förväntningarna om räntehöjningar från Federal Reserve. Samtidigt stärktes euron på grund av starkare tillväxt i euroområdet.

  ”I USA började året som 2016 slutade, med stark optimism om de ekonomiska konsekvenserna av president Trumps ekonomiska politik. Den amerikanska aktiemarknaden, mätt med S&P 500-indexet, ökade med 21,6 procent under året. I svenska kronor var avkastningen 8,6 procent, på grund av den svagare amerikanska dollarn.”

  I USA började året som 2016 slutade, med stark optimism om de ekonomiska konsekvenserna av president Trumps ekonomiska politik. Den amerikanska aktiemarknaden, mätt med S&P 500-indexet, ökade med 21,6 procent under året. I svenska kronor var avkastningen 8,6 procent, på grund av den svagare amerikanska dollarn.

  I Europa stärktes aktiemarknaderna under året, med stöd av stark tillväxt i de europeiska ekonomierna. Euro Stoxx 50-indexet ökade med 10,6 procent i euro under året. I svenska kronor avkastade indexet 11,7 procent, då euron stärktes mot kronan under året.

  Valresultaten i Nederländerna och Frankrike tolkades positivt av finansmarknaderna. Däremot sågs valet i Tyskland som en besvikelse, eftersom valresultatet var oklart och partierna i förbundsdagen misslyckades med att bilda en regering. I en kontroversiell folkomröstning i den spanska regionen Katalonien, vann separatisternas krav på självständighet för Katalonien en majoritet som pekade vidare på politiska risker i Europeiska unionen. Politiska risker finns också kvar i Storbritannien på grund av de segdragna förhandlingarna om det brittiska utträdet från EU.

  Aktiemarknaderna i tillväxtekonomier tillhörde de starkaste marknaderna under 2017, mot bakgrund av god ekonomisk tillväxt och attraktiva värderingar. Indexet MSCI Emerging Markets steg med 23,8 procent under året i svenska kronor.

  Den svenska aktiemarknaden var däremot en av de svagare marknaderna 2017. Stockholmsbörsens SIX PRX-index ökade med 9,5 procent under året. Den svenska marknaden påverkades negativt av dålig utveckling för stora företag som HM. Vidare tyngdes aktiemarknaden av oro över utvecklingen på den svenska bostadsmarknaden.

  ”Den svenska aktiemarknaden var däremot en av de svagare marknaderna 2017. Stockholmsbörsens SIX PRX-index ökade med 9,5 procent under året. Den svenska marknaden påverkades negativt av dålig utveckling för stora företag som HM.”

  På räntemarknaderna steg obligationsräntorna i Europa såväl som i Sverige mot bakgrund av starkare ekonomisk tillväxt. I USA var obligationsmarknaderna stabila, trots att Federal Reserve höjde styrräntan tre gånger under året. Detta då lägre än förväntad inflation minskade förväntningarna om ytterligare räntehöjningar. Företagsobligationer utvecklades starkt under året mot bakgrund av låga räntor och god ekonomisk tillväxt.

   

  Vårt agerande i förvaltningen under året

  I Strategifonderna har vi under året gradvis ökat vår exponering mot aktiemarknaderna och behållit vår undervikt mot räntebärande värdepapper. Detta baserat på den starka tillväxten och den låga volatiliteten i aktiemarknaden. Vår relativt stora exponering mot aktiemarknaderna har bidragit positivt i samtliga Strategifonder under året.

  ”Gynnsam ekonomisk tillväxt, låga räntor och hög riskaptit hos investerare gör att vi är fortsatt positiva till de globala aktiemarknaderna. Vi behåller därmed vår övervikt mot aktier i Strategifonderna.”

  Vår tro om den närmaste framtiden

  Gynnsam ekonomisk tillväxt, låga räntor och hög riskaptit hos investerare gör att vi är fortsatt positiva till de globala aktiemarknaderna. Vi behåller därmed vår övervikt mot aktier i Strategifonderna.

  Samtidigt är vi medvetna om riskerna på aktiemarknaderna och är hela tiden beredda att ompröva vår allokering.

  Stigande inflation och mindre expansiv penningpolitik från världens centralbanker riskerar att påverka marknaderna negativt. Höga värderingar på enskilda marknader utgör ytterligare ett potentiellt hot mot aktiemarknaderna. 

  Stockholm den 12 januari 2018

  Alt-text

  Peter Gummesson
   Tf Förvaltningschef 

  Om förvaltningsteamet: Peter Gummesson är tf förvaltningschef för Monyx kapitalförvaltning. Marcus Swenning är ansvarig förvaltare för Monyx Svenska Aktier. Daniel Dinef är ansvarig förvaltare för Monyx Tillväxtmarknader. Tom Olsson ansvarar för Monyx globala aktieplaceringar. Monyx Strategifonder teamförvaltas av Peter Gummesson, Tom Santamaria Olsson, Marcus Swenning och Stefan Pari. Räntefonden Monyx Aktiv Ränta förvaltas av Peter Gummesson och Stefan Pari.

  Riskinformation: Denna presentation är endast marknadsföring och allmän information. Det är ingen finansiell rådgivning. Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. För mer information se faktablad, prospekt och årsrapport på monyx.se.