• 12/11/2017

  Monyx förvaltningskommentar för november 2017

  Alt-text

  Blandad utveckling på världens aktiemarknader 

  Världens aktiemarknader hade blandad utveckling i november. Sammantaget steg det globala aktieindexet MSCI World med 2 procent mätt i svenska kronor.

  Stockholmsbörsen tillhörde de svagaste aktiemarknaderna under månaden. Det svenska aktieindexet OMX Benchmark föll med 3,4 procent i november. Bakom försvagningen låg nedgångar i viktiga sektorer som bank och industribolag. En förklaring till detta är utländska investerares osäkerhet kring den svenska bostadsmarknaden och oro för konsekvenserna av en möjlig bostadsbubbla.

  ”Det svenska aktieindexet OMX Benchmark föll med 3,4 procent i november. Bakom försvagningen låg nedgångar i viktiga sektorer som bank och industribolag. En förklaring till detta är utländska investerares osäkerhet kring den svenska bostadsmarknaden och oro för konsekvenserna av en möjlig bostadsbubbla.”

  I Europa tyngdes aktiemarknaderna av politisk osäkerhet, inte minst i Tyskland, där förbundskansler Angela Merkel ännu inte lyckats bilda regering. I Storbritannien påverkades marknaderna negativt av svårigheterna kring förhandlingarna kring det brittiska utträdet ur EU.

  Den politiska oron vägde under månaden tyngre än positiv statistik som pekar på fortsatt ekonomisk återhämtning i Europa. De större europeiska börserna utvecklades negativt i november, vilket för en svensk investerare motverkades av att såväl euron som pundet stärktes mot kronan. Sammantaget sjönk det breda indexet MSCI Europe med drygt 2 procent i lokal valuta, men i svenska kronor blev nedgången måttliga -0,1 procent.

  ”I USA däremot fortsatte aktiemarknaderna att stärkas under månaden. Bakom uppgången ligger fortsatt positiva utsikter för den amerikanska ekonomin.”

  I USA däremot fortsatte aktiemarknaderna att stärkas under månaden. Bakom uppgången ligger fortsatt positiva utsikter för den amerikanska ekonomin. Samtidigt bidrog optimism kring president Donald Trumps planerade skattereform till ökad riskaptit. Det amerikanska aktieindexet S&P 500 steg med drygt 3 procent i november mätt i såväl US dollar som svenska kronor. 

  Också på den japanska aktiemarknaden steg kurserna i november, mot bakgrund av positiva tillväxtutsikter och stark export. Det japanska Nikkei-indexet stärktes med drygt 3 procent i japanska yen, och med 4,3 procent i svenska kronor.

  Aktier i tillväxtmarknader utvecklades åt olika håll under månaden. De asiatiska aktiemarknaderna hade positiv utveckling tack vare gynnsamma tillväxtutsikter. I Latinamerika däremot föll aktiekurserna, mot bakgrund av svagare ekonomisk utveckling. I svenska kronor steg det breda tillväxtmarknadsindexet MSCI Emerging Markets marginellt med 0,2 procent.?

  På valutamarknaden försvagades den svenska kronan mot bland annat euron och det brittiska pundet in november, men var relativt stabil mot US dollarn. Kronan tyngdes av osäkerhet kring den svenska bostadsmarknaden. Vidare påverkade sjunkande inflationstakt kronan negativt, då marknadens förväntningar om kommande räntehöjningar från Riksbanken skjutits på framtiden.

  På den svenska räntemarknaden sjönk marknadsräntorna, mot bakgrund av fortsatt låg inflation och låga förväntningar om räntehöjningar från Riksbanken. Företagsobligationer och krediter har handlats något svagare under månaden, framför allt drivet av ett stort utbud av företagsobligationer inför årsskiftet.

  Vårt agerande i förvaltningen under november

  I Strategifonderna har vi under månaden behållit vår övervikt mot aktier och vår undervikt mot räntebärande värdepapper. Vår exponering mot globala aktier har bidragit positivt i samtliga Strategifonder. Alla Strategifonder utom Monyx Strategi Sverige Världen har haft positiv avkastning under månaden. I Monyx Strategi Sverige Världen har den relativt stora exponeringen mot den svenska marknaden bidragit negativt.

  ”I Strategifonderna har vi under månaden behållit vår övervikt mot aktier och vår undervikt mot räntebärande värdepapper.”

  Vår tro om den närmaste framtiden

  Fortsatt låga räntor, gynnsam ekonomisk tillväxt och hög riskaptit hos investerare gör att vi är fortsatt positiva till de globala aktiemarknaderna. Vi behåller därmed övervikten mot aktier i Strategifonderna. Samtidigt är vi medvetna om riskerna på marknaderna och hela tiden beredda att ompröva vår allokering. Höga värderingar på enskilda marknader utgör dock ett potentiellt hot mot aktiemarknaderna. Dessutom kan mindre expansiv penningpolitik från världens centralbanker påverka negativt. 

  Stockholm den 11 december 2017
   

  Alt-text

  Peter Gummesson
  t.f. Förvaltningschef 

  Om förvaltningsteamet: Peter Gummesson är t.f. förvaltningschef för Monyx kapitalförvaltning. Marcus Swenning är ansvarig förvaltare för Monyx Svenska Aktier. Daniel Dinef är ansvarig förvaltare för Monyx Tillväxtmarknader. Tom Olsson ansvarar för Monyx globala aktieplaceringar. Monyx Strategifonder teamförvaltas av Peter Gummesson, Tom Olsson, Marcus Swenning och Stefan Pari. Räntefonden Monyx Aktiv Ränta förvaltas av Peter Gummesson och Stefan Pari.

  Riskinformation: Denna presentation är endast marknadsföring och allmän information. Det är ingen finansiell rådgivning. Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. För mer information se faktablad, prospekt och årsrapport på monyx.se.