• 11/13/2017

  Monyx förvaltningskommentar för oktober 2017

  Alt-text

  Börsbolagens positiva kvartalsrapporter satte tonen i marknaden 

  Oktober månad har framför allt präglats av börsbolagens rapporter avseende det tredje kvartalets utveckling. När över 90 procent av de 500 bolagen som är noterade på det amerikanska indexet S&P500 lämnat sina rapporter, ser vi att företagen visade på fortsatt tillväxt i både försäljning och vinster. Den sammanlagda försäljningstillväxten för de amerikanska bolagen steg med närmare 5,5 procent medan vinsterna ökade med över 7 procent för det tredje kvartalet. Dessa tillväxttal överträffade analytikernas förväntningar och det var framför allt utvecklingen för företagsvinsterna som överraskade positivt jämfört med analytikernas estimat. Det var inte bara i USA som bolagsrapporterna överraskade positivt utan den goda utvecklingen fanns även i bolagsrapporterna i Europa, Japan, Syd- och Latinamerika samt övriga Asien. Kvartalsrapporterna är därmed ett kvitto på att den positiva globala makroekonomiska statistiken som presenterats under de senaste månaderna, och som vi skrivit om i tidigare månadsbrev, är bred och påverkar företagen positivt över hela världen och inte bara inom en enskild region eller land.

  ”Dessa tillväxttal överträffade analytikernas förväntningar och det var framför allt utvecklingen för företagsvinsterna som överraskade positivt jämfört med analytikernas estimat.”

  De starka kvartalsrapporterna gav stöd för fortsatt hög riskaptit hos investerare världen över och för fortsatt stigande aktiepriser på världens börser under oktober. På det politiska och geopolitiska fältet var det oroligheter både innan och efter valet i den spanska regionen Katalonien, som röstade för frigörelse från Spanien, vilket skapade konflikt med den spanska regeringen som starkt motsatte sig både valet och en frigörelse. I Japan vann den sittande premiärministern en stor seger i regeringsvalet för de nämaste åren vilket ansågs stabiliserande och positivt för den japanska ekonomins framtida utveckling. I konflikten mellan Nordkorea och främst USA var det relativt lugnt då båda länderna avstod från konfliktsökande uttalanden och aktiviteter under oktober. 

  ”De starka kvartalsrapporterna gav stöd för fortsatt hög riskaptit hos investerare världen över och för fortsatt stigande aktiepriser på världens börser under oktober.”

  De globala aktiemarknaderna steg med 2,7 procent, mätt som MSCI All Country World i lokala valutor, under oktober. Den goda utvecklingen återfanns på börser inom både utvecklade marknader och tillväxtmarknader där utveckling för tillväxtmarknaderna var starkast med en ökning för MSCI Emerging Markets med 3,8 procent i lokala valutor, samtidigt som de utvecklade marknaderna, MSCI World, visade upp en ökning om knappt 2,5 procent i lokala valutor under månaden. Den japanska aktiemarknaden hade under månaden en mycket stark utveckling och steg med över 8 procent med stöd från premiärministervalet och starka bolagsrapporter. Världens största aktiemarknad, den amerikanska, mätt som S&P500 steg även den med stöd av starka kvartalsrapporter och var 2,3 procent högre vid utgången av oktober jämfört med utgången av september.  Det svenska OMX Stockholm Benchmark indexet och det samlade indexet för Europas 600 största bolag utvecklades positivt under samma period och steg med 2,5 procent respektive 1,9 procent. Trots oroligheter på den spanska börsen efter det katalanska valet under inledningen av månaden utvecklades den spanska börsen, IBEX35, starkt från och med den andra veckan i oktober och steg med närmare 1,9 procent under månaden.

  Vårt agerande i förvaltningen under oktober

  Allokeringen med en övervikt mot aktier och undervikt mot obligationer, som vi har hållit i samtliga Strategifonder under oktober, har gynnat fondernas utveckling positivt. De innehav vi valt för fondernas exponering mot både aktier och obligationer har sammantaget ytterligare bidragit positivt till fondernas avkastning i relativa termer. Försvagningen av den svenska kronan mot både den amerikanska dollarn och euron har varit fördelaktig för stora delar av fondernas utländska aktieinvesteringar. Samtliga Strategifonder visade därmed upp en positiv utveckling under oktober.   

  ”Allokeringen med en övervikt mot aktier och undervikt mot obligationer, som vi har hållit i samtliga Strategifonder under oktober, har gynnat fondernas utveckling positivt.”

  Vår tro om den närmaste framtiden

  Vi anser att de goda rapporterna från företagen för det tredje kvartalet ger ytterligare stöd för att den relativt höga riskaptiten hos världens investerare kan fortsätta att bestå. Låga räntor, stigande global efterfrågan och minskad arbetslöshet, även utanför den amerikanska arbetsmarknaden, medför att vi ser positivt på den kommande utvecklingen för tillgångar med högre risk såsom aktier på medellångsikt. Därför väljer vi att behålla övervikten mot aktietillgångar i fonderna. Det är dock inte utan risker då kurssvängningarna, volatiliteten, kan öka i de finansiella marknaderna framöver då politiska och geopolitiska risker snabbt kan komma att uppta investerarnas fokus.

  ”Vi anser att de goda rapporterna från företagen för det tredje kvartalet ger ytterligare stöd för att den relativt höga riskaptiten hos världens investerare kan fortsätta att bestå.”

  Vi kan förvänta oss att de närmaste månaderna kommer investerare relativt nogsamt att följa uttalanden från världens centralbanker i försök att prognosticera eventuella återtaganden i den historiskt oerhört expansiva penningpolitik som för närvarande drivs i större delen av världen.

  Stockholm den 10 november 2017

   

  Alt-text

  Johan Hinas
  Förvaltningschef

  Om förvaltningsteamet: Johan Hinas är förvaltningschef för Monyx kapitalförvaltning. Marcus Swenning är ansvarig förvaltare för Monyx Svenska Aktier. Daniel Dinef är ansvarig förvaltare för Monyx Tillväxtmarknader. Tom Olsson ansvarar för Monyx globala aktieplaceringar. Monyx Strategifonder teamförvaltas av Johan Hinas, Peter Gummesson, Tom Olsson, Marcus Swenning och Stefan Pari. Räntefonden Monyx Aktiv Ränta förvaltas av Peter Gummesson och Stefan Pari.

  Riskinformation: Denna presentation är endast marknadsföring och allmän information. Det är ingen finansiell rådgivning. Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. För mer information se faktablad, prospekt och årsrapport på monyx.se.