• 10/10/2017

  Förvaltningskommentar för september 2017

  Alt-text

  Varken orkaner eller hård politisk retorik påverkade den positiva trenden i marknaden

  Vi har i de senaste månadsbreven skrivit om de ökade politiska spänningarna i världen och den dämpande effekt de politiska svängningarna i världen har haft på de finansiella marknaderna sedan halvårsskiftet. Detta har haft störst effekt på de tillgångar som bedöms hålla högre risk såsom till exempel aktier. De politiska spänningarna verkar inte ha minskat under september men därmot tycks investerarna till viss del ha förändrat inställning till riskerna. Till exempel talade både den amerikanska presidenten och högt uppsatta företrädare för den nordkoreanska regimen inför FN under månaden. Båda länderna drev en fortsatt hård retorisk linje mot varandra men detta fick inte de globala aktiemarknaderna att förändra sin positiva trend. Utfallet av det tyska valet fick inte heller någon större effekt på de finansiella marknaderna utan även här fortsatte investerare att se positivt på den framtida utvecklingen under månaden. Inte heller de kraftiga orkanerna runt och i södra USA skapade mer än tillfälliga pauser i den positiva trend och utvecklingen för aktiemarknaderna.

  ”Inte heller de kraftiga orkanerna runt och i södra USA skapade mer än tillfälliga pauser i den positiva trend och utvecklingen för aktiemarknaderna.”

  Tillväxten i världen är fortsatt god och den tillväxtdata och makroekonomiska nyheter som presenteras har stadigt förbättrats och överträffat marknadens förväntningar. Som exempel har Citi Economic Surprise Index - Major Economies - stigit stadigt sedan årets botten-notering i mitten av juni. Detta index är ett mått på huruvida de samlade ekonomiska nyheter som presenteras för marknaden är bättre eller sämre än förväntningarna, för världens större ekonomier. Det är fortfarande en bit kvar till topp-nivåerna från det första kvartalet i år men Citi Surprise Indexet befinner sig på en för närvarande hög positiv nivå och förbättringarna i den ekonomiska statistiken har varit stabila under de senaste tre månaderna.

  Den svenska kronan flukturerade under större delen av månaden runt cirka 8 kronor per dollar, men försvagades med över 2 procent under månadens sista vecka. Den svenska kronan försvagades även gentemot den europeiska euron med drygt 1 procent under september. Detta inverkade positivt på svenska investerares tillgångar i euro och amerikanska dollar. Efter en försiktig inledning av månaden utvecklades de globala aktiemarknaderna starkt sett över hela september. Det samlade globala aktieindexet MSCI All Country World steg med 2,10 procent i lokala valutor under månaden och det var framför allt de mer utvecklade aktiemarknaderna som drev fram den positiva utvecklingen då MSCI World Developed Mkts steg med 2,16 procent. Det senaste årets mycket starka utveckling för tillväxtmarknaderna visade dock upp en mer modest utveckling och steg med knappt 0,30 procent i september då bland annat styrkan i den amerikanska dollarn under slutet av månaden kom att dämpa den positiva utvecklingen. Den amerikanska aktiemarknaden mätt som S&P500 steg med 3,34 procent under månaden medan utvecklingen för de eurpeiska aktiemarknaderna var ännu starkare och det europeiska samlade indexet Stoxx Europe600 steg med knappt 4,30 procent, mätt i Euro. Den svenska aktiemarknadens senare tids negativa utveckling vändes under september och det breda indexet OMX All-Share index steg med närmare 6,00 procent under månaden.

  ”Efter en försiktig inledning av månaden utvecklades de globala aktiemarknaderna starkt sett över hela september. Det samlade globala aktieindexet MSCI All Country World steg med 2,10 procent i lokala valutor.”

  Vårt agerande i förvaltningen under september

  Vi har fortsatt hållit en större övervikt mot aktier i samtliga Strategifonder även under september. De stigande aktiemarknaderna och den svenska kronans försvagning bidrog positivt till fondernas utveckling under september. Även allokeringen mot obligationer bidrog positivt då de obligationer vi valt, främst bostadsobligationer och nordiska företagsobligationer, bidrog positivt till fondernas utveckling. Samtliga Strategifonder visade upp en positiv utveckling under september och den starka utvecklingen under månaden medförde att avkastningen sett över hela det tredje kvartalet blev positiv för samtliga Strategifonder.

  ”Samtliga Strategifonder visade upp en positiv utveckling under september och den starka utvecklingen under månaden medförde att avkastningen sett över hela det tredje kvartalet blev positiv för samtliga Strategifonder.”

  Vår tro om den närmaste framtiden

  Årets tredje kvartal har avslutats och det betyder att utvecklingen för aktiemarknaderna, och riskfyllda tillgångar i allmänhet den närmaste perioden sannolikt kommer att präglas av börsbolagens kvartalsrapporter för det gångna kvartalet. En stor del av intresset från investerare kommer sannolikt att vara fokuserat kring hur företagsledningarna ser på den framtida utvecklingen för sina respektive bolag och marknader. De rådande värderingarna, såsom p/e-tal, på aktiemarknaderna är höga men sett i relation till det låga ränteläget i större delen av världen samt den goda ekonomiska tillväxttakten i världen och företagens vinster, framstår värderingarna som relativt rimliga. Vi kommer därför fortsatt hålla en övervikt mot aktier i vår förvaltning då vi anser attt aktier som tillgångsslag har fortsatta möjligheter att skapa god avkastning. Risker till detta scenario är som alltid flera men den mest överhängande risken är för närvarande ifall de geopolitiska spänningarna i världen skulle öka markant och därmed drastiskt minska riskaptiten hos investerare.


  Stockholm den 10 oktober 2017

  Alt-text

  Johan Hinas
  Förvaltningschef

  Om förvaltningsteamet: Johan Hinas är förvaltningschef för Monyx kapitalförvaltning. Marcus Swenning är ansvarig förvaltare för Monyx Svenska Aktier. Daniel Dinef är ansvarig förvaltare för Monyx Tillväxtmarknader. Tom Olsson ansvarar för Monyx globala aktieplaceringar. Monyx Strategifonder teamförvaltas av Johan Hinas, Peter Gummesson, Tom Olsson, Marcus Swenning och Stefan Pari. Räntefonden Monyx Aktiv Ränta förvaltas av Peter Gummesson och Stefan Pari.

  Riskinformation: Denna presentation är endast marknadsföring och allmän information. Det är ingen finansiell rådgivning. Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. För mer information se faktablad, prospekt och årsrapport på monyx.se.