• 9/13/2017

  Förvaltningskommentar för augusti 2017

  Alt-text

  Geopolitiska spänningar och amerikansk politik i fokus

  Världens finansiella marknader har den senaste månaden präglats av framför allt amerikansk politik och geopolitiska spänningar i världen. Retoriken mellan USA och Nordkorea har skruvats upp ytterligare kopplat till fortsatta nordkoreanska robotuppskjutningar och, ledd av den amerikanska politiska administrationen, omvärldens fördömanden av dessa. När FN tog upp frågor om hårdare sanktioner mot Nordkorea blev skillnaderna mellan olika länders inställning och syn på lösningar tydlig. USA och flera västländer, inklusive Japan och Sydkorea, stod för hårdare sanktioner mot Nordkorea medan länder som exempelvis Ryssland och Kina önskade gå varligare fram och lägga större vikt vid diplomatiska lösningar. Under tiden som FN debatterade sanktionsmöjligheterna tilltog styrkan i retoriken mellan främst USA och Nordkorea under tiden som nordkoreanska robotuppskjutningar fortsatte. Det är omöjligt att sia om den fortsatta utvecklingen. Av marknadsreaktionerna att döma verkar förväntan vara att spänningarna kommer att fortsätta, och möjligen öka en tid framöver, men att konfliktens parter till sist kommer att kunna mötas i syfte att försöka förhandla fram lösningar.

  ”Under tiden som FN debatterade sanktionsmöjligheterna tilltog styrkan i retoriken mellan främst USA och Nordkorea under tiden som nordkoreanska robotuppskjutningar fortsatte.”

  Samtidigt med konflikten på koreahalvön kritiserades den amerikanske presidenten kraftigt på det inrikespolitiska planet då flera framträdande amerikanska politiker och näringslivsföreträdare ansåg att presidenten inte tog tillräckligt och tydligt avstånd från högerextrema grupper i sina uttalanden, i samband med sammandrabbningarna i den amerikanska staden Charlottesville där en kvinna avled. Detta fick bland annat till följd att flera näringslivsföreträdare lämnade det politiska råd som presidenten initierat för att skapa förutsättningar för en förbättrad framtida näringslivspolitik i USA. Dessutom lämnade även ett antal personer den amerikanska presidentadministrationen och flera marknadsbedömare och investerare blev osäkra över huruvida presidenten och dennes administration har kraften och möjligheterna att genomföra utlovade näringslivs- och skattelöften.

  Under tiden de politiska och geopolitiska händelserna oroat marknaderna har den globala ekonomin och de makroekonomiska rapporterna fortsatt att visa på en global ekonomi som växer och stärks. Som vi skrev i förra månadsbrevet sker detta samtidigt inom samtliga regioner i världen, vilket är första gången på många år. Detta gav stöd till utvecklingen för tillgångar med högre risk, såsom exempelvis aktier, som steg under augusti. De globala aktiemarknaderna steg under augusti med 0,4 procent i lokala valutor, mätt som MSCI All Country World. Största bidragande orsak till denna utveckling var de starka aktiemarknaderna inom tillväxtmarknader, mätt som MSCI Emerging Markets, som under månaden steg med 1,9 procent i lokala valutor. Aktiemarknaderna i Japan och Europa visade däremot svagare utveckling i kölvattnet av bland annat att den amerikanska dollarn fortsatte försvagas. Japanska Nikkei225 sjönk med 2,6 procent, det samlade europeiska indexet Stoxx Europe 600 sjönk med 0,8 procent samtidigt som OMX Stockholm Benchmark minskade med 0,6 procent under månaden.

  ”Under tiden de politiska och geopolitiska händelserna oroat marknaderna har den globala ekonomin och de makroekonomiska rapporterna fortsatt att visa på en global ekonomi som växer och stärks.”

  Den svenska kronan försvagades mot den amerikanska dollarn under inledningen av augusti i samband med att de geopolitiska spänningarna ökade. Från månadens andra vecka föll den svenska kronan återigen tillbaka i den styrketrend kronan haft under 2017. Med ytterligare förstärkning vid månadens utgång var den svenska kronan 1,6 procent dyrare mot dollarn jämfört med utgången av juli.

  Vårt agerande i förvaltningen under augusti

  Vi minskade aktieexponeringen något under slutet av månaden men har fortsatt hållit en stor övervikt mot aktier under augusti. Den högre exponeringen mot globala aktier och den lägre exponeringen mot obligationer har bidragit positivt till fondernas avkastning.

  ”Den högre exponeringen mot globala aktier och den lägre exponeringen mot obligationer har bidragit positivt till fondernas avkastning.”

  Den svenska kronans förstärkning mot de flesta av världens valutor har dock påverkat fondernas totala avkastning negativt vilket medfört att fondernas utveckling sammantaget blev negativ under augusti. Den mindre valutasäkring mot svenska kronor som vi införde under inledningen av sommaren ökade vi under perioden. Sammantaget har valutasäkringen bidragit positivt till avkastningen under augusti.

  Vår tro om den närmaste framtiden

  Den närmaste tiden kommer vi sannolikt se att de globala finansiella marknaderna nogsamt kommer att följa utvecklingen på den koreanska halvön och de politiska spänningarna mellan främst USA och Nordkorea. Under den kommande månaden håller den amerikanska centralbanken sitt penningpolitiska möte. Investerare hoppas få tydligare indikationer på hur den amerikanska penningpolitiken förväntas bedrivas samt hur amerikanska Federal Reserve har för avsikt att hantera/minska sin balansräkning av innehavda amerikanska obligationer, köpta i samband med hanteringen av finanskrisen 2008 .

  September är den sista månaden i det tredje kvartalet vilket medför att informationen från börsbolagen är relativt begränsad i väntan på de kommande kvartalsrapporterna vilket innebär att investerarna får vända sig till den makroekonomiska statistiken för att få signaler om den finansiella utvecklingen i världen. Vi anser att grundläggande fundamentala faktorer ger fortsatt stöd för riskfyllda tillgångar, såsom aktier, framför defensiva tillgångar på medellång sikt. Den pågående geopolitiska utvecklingen i världen kan dock förväntas påverka, samt under perioder drastiskt öka, svängningarna på världens börser de närmaste månaderna.


  Stockholm den 12 september  2017

  Alt-text

  Johan Hinas
  Förvaltningschef

  Om förvaltningsteamet: Johan Hinas är förvaltningschef för Monyx kapitalförvaltning. Marcus Swenning är ansvarig förvaltare för Monyx Svenska Aktier. Daniel Dinef är ansvarig förvaltare för Monyx Tillväxtmarknader. Tom Olsson ansvarar för Monyx globala aktieplaceringar. Monyx Strategifonder teamförvaltas av Johan Hinas, Peter Gummesson, Tom Olsson, Marcus Swenning och Stefan Pari. Räntefonden Monyx Aktiv Ränta förvaltas av Peter Gummesson och Stefan Pari.

  Riskinformation: Denna presentation är endast marknadsföring och allmän information. Det är ingen finansiell rådgivning. Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. För mer information se faktablad, prospekt och årsrapport på monyx.se.