• 8/18/2017

  Förvaltningskommentar för juni och juli 2017

  Alt-text

  De amerikanska börsbolagen överraskade positivt

  Sommarmånaderna juni och juli har varit en bra period för aktier i allmänhet. Det beror framför allt på de starka bolagsrapporterna som presenterats för marknaderna avseende företagens utveckling under årets andra kvartal. Det är främst företagen i USA som till övervägande del har överträffat analytikernas och investerarnas relativt höga förväntningar. De amerikanska börsbolagen har överraskat både sett till vinster och försäljning. Även från övriga delar av världen såsom Europa, Asien och inom tillväxtmarknader presenterades i allmänhet starka kvartalsrapporter från företagen under sommaren. Den globala ekonomins allt starkare och synkroniserade tillväxt ingöt optimism hos investerare och gav stöd för stigande globala aktiepriser under framför allt juli månad.

  Den globala ekonomiska tillväxten har däremot ännu inte i någon högre utsträckning medfört att inflationen i världen i allmänhet, och i USA i synnnerhet, stigit speciellt mycket. Marknadens förväntningar om stigande inflation får för närvarande betraktas som lågt ställda. Huruvida låg inflation är positivt eller negativt är visserligen öppet för debatt, men följderna blev bland annat att marknadens förväntningar dämpades på den amerikanska centralbankens (FED) kommande räntehöjningar. Marknadens förändrade prognoser om de amerikanska räntehöjningarna resulterade i att den amerikanska dollarn försvagades jämfört med de flesta större valutorna i världen. Dollarn föll under juni och juli mot Euron med 5,3 procent och mot det brittiska pundet föll dollarn med 2,5 procent. Den svenska kronan har under året stärkts med över 11 procent och större del av detta inföll under juni och framför allt juli då kronan stärktes med över 7 procent relativt dollarn.

  ”Den svenska kronans utveckling har inverkat negativt på svenska placerares investeringar i utländska tillgångar under perioden juni och juli.”

  Den svenska kronans utveckling har inverkat negativt på svenska placerares investeringar i utländska tillgångar under perioden juni och juli. Globala aktier, mätt som MSCI All Country USD, steg med 3,3 procent men mätt i svenska kronor(SEK) föll indexet med 3,9 procent. MSCIs globala index för utvecklade börser steg med 2,8 procent (-4,3 procent i SEK) och MSCIs globala index för tillväxtmarknadsaktier steg med 7,0 procent (-0,4 procent i SEK). Den svenska kronans förstärkning hade även negativa effekter för den svenska aktiemarknaden. Viss försiktighet infann sig hos investerarna kring huruvida den konkurrensfördel som kronförstärkningen inneburit för de svenska exportbolagen under senare år skulle komma att reversera och därmed komma inverka negativt på de svenska bolagens framtida försäljning till utlandet. Investerarnas försiktighet fick återverkningar på den svenska aktiemarknadens utveckling och mätt som OMX Sthlm Benchmark föll börsen med 5,4 procent under juni och juli. Trots dämpade inflationsförväntningar steg amerikanska räntor för obligationer med längre löptid och vid utgången av juli var räntan för den amerikanska statsobligationen med 10 års löptid 2,29 procent. Även de europeiska räntorna steg under sommaren och vid utgången av juli var räntan för den tyska och svenska 10-åriga statsobligationen 0,54 procent respektive 0,72 procent och detta var en uppgång från 0,30 procent för den tyska och från 0,46 procent för den svenska statsobligationen jämfört med vid utgången av maj.

  Vårt agerande i förvaltningen under juni och juli

  Vi har fortsatt hållit en övervikt mot aktier även under juni och juli. Den höga exponeringen mot globala aktier och den lägre exponeringen mot obligationer har bidragit positivt till Strategifondernas utveckling under sommarperioden. Det som dock framför allt har påverkat fondernas avkastning negativt är den svenska kronans förstärkning mot de flesta av världens valutor, främst gentemot den amerikanska dollarn, under samma period och detta har medfört att fondernas totala avkastning är negativ mätt över perioden juni och juli. Vi har under den senaste perioden för första gången på mycket länge valt att valutasäkra en mindre del av de utländska aktieinvesteringarna i Strategifonderna mot svenska kronor. Valutasäkringen mot svenska kronor kan komma att ökas under den kommande perioden beroende på främst utvecklingen för fundamentala makro-ekonomiska faktorer.

  ”Vi har under den senaste perioden för första gången på mycket länge valt att valutasäkra en mindre del av de utländska aktieinvesteringarna i Strategifonderna mot svenska kronor.”

  Vår tro om den närmaste framtiden

  Då vi blickar framåt över resterande del av året framstår främst tillgångar med högre risk, aktier, som fortsatt attraktiva som investeringsval då den underliggande globala ekonomin fortsatt växer och detta sker inte bara inom en enskild region utan är för närvarande globalt synkroniserat. Detta ger stöd för växande företagsvinster och därmed support för rådande aktievärderingar i allmänhet. Den globala ekonomiska bilden är dock inte utan risker såsom till exempel den senaste tidens ökade geopolitiska spänningar mellan USA och Nordkorea. Utvecklingen av geopolitisk spänningar i världen är generellt svåra att översätta till fundamentala ekonomiska analyser och investeringsbeslut, vilket den relativt snabba korrigeringen i aktiemarknaden under början av augusti är ett bevis på. Oftast medför negativa geopolitiska spänningar att investerare flyr de tillgångar som innehar högre förväntad risk i avvaktan på den fortsatta politiska utvecklingen. Vi valde i samband med den uppskruvade retoriken mellan USA och Nordkorea att till viss del minska aktieexponeringen men behöll dock fortfarande en meningsfull aktieövervikt. Vi kan, mot bakgrund av den underliggande positiva ekonomiska utvecklingen i världen, förväntas att fortsätta hålla en övervikt mot aktier den närmaste perioden. Vi är dock uppmärksamma på en eventuell eskalering av den geopolitiska utvecklingen samt den svenska kronans utveckling gentemot de större valutorna i världen.

  ”Vi valde i samband med den uppskruvade retoriken mellan USA och Nordkorea att till viss del minska aktieexponeringen men behöll dock fortfarande en meningsfull aktieövervikt.”


  Stockholm den 18 augusti 2017

  Alt-text

  Johan Hinas
  Förvaltningschef

  Om förvaltningsteamet: Johan Hinas är förvaltningschef för Monyx kapitalförvaltning. Marcus Swenning är ansvarig förvaltare för Monyx Svenska Aktier. Daniel Dinef är ansvarig förvaltare för Monyx Tillväxtmarknader. Tom Olsson ansvarar för Monyx globala aktieplaceringar. Monyx Strategifonder teamförvaltas av Johan Hinas, Peter Gummesson, Tom Olsson, Marcus Swenning och Stefan Pari. Räntefonden Monyx Aktiv Ränta förvaltas av Peter Gummesson och Stefan Pari.

  Riskinformation: Denna presentation är endast marknadsföring och allmän information. Det är ingen finansiell rådgivning. Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. För mer information se faktablad, prospekt och årsrapport på monyx.se.