• 7/7/2017

  Summering av första halvåret 2017 ur ett fondperspektiv

  Alt-text

  I ett samtal som ägde rum i början av juli summerar Johan Hinas, förvaltningschef på Monyx, och Peter Gummesson, ränteförvaltare, utvecklingen det första halvåret i år. Avslutningsvis blickar de framåt och resonerar kring utvecklingen det närmaste halvåret.

  Vad har drivit marknaderna det första halvåret 2017?

  JH: Vi har haft ett halvår med högre vinster i företagen och bättre tillväxt i ekonomin i stort. Samtidigt har den politiska oron avtagit. Det har lett till att riskfyllda tillgångar som aktier gått starkt.

  PG: Trots att ekonomin gått starkt så har inflationen varit fortsatt låg. Det har hållit tillbaka räntorna. Men under juni kom tydliga signaler från centralbankerna att man kommer att ta tillbaka lite av den expansiva stimulans som man har haft i penningpolitiken. Det kommer att få effekter på räntemarknaden.

  Är det någon specifik händelse som påverkat fond- och finansmarknaden, anser ni och vilken händelse skulle kunna få marknaden att justera den långa uppgången?

  PG: Det är per definition oväntade händelser som får stora effekter. För två år sedan devalverade Kina valutan plötsligt. Det kom som en blixt från en klar himmel och marknaden kollapsade.

  Den största risken på marknaden som jag ser nu är att den amerikanska konjunkturen blir överhettad. Arbetslösheten är låg och om lönerna går upp för fort så leder det förmodligen till inflation, vilket kan tvinga Fed att höja räntan snabbare än vad marknaden räknar med.

  JH: Samtidigt är ju räntehöjningar i sig ingen överraskning. Marknaden vet att centralbankerna ser på möjligheterna att ta tillbaka lättnaderna i penningpolitiken.

  Är det så att politiken och finansmarknaderna lever parallella liv utan inbördes påverkan?

  PG: Både ja och nej. Daglig politik har inte så stor betydelse. Visst finns det ett samband mellan politik, ekonomi och finansmarknader, men det är inte självklart och enkelt. Ett tydligt exempel är Donald Trump. Många ogillar hans politik och person, men han kan ändå föra en politik som är gynnsam för konjunktur och marknader.

  När det gäller Sverige så är den svenska aktiemarknaden inte så beroende av svensk politik. På den svenska börsen finns många stora multinationella koncerner, som råkar ha sitt huvudkontor i Sverige.

  JH: Ofta har penningpolitiken, det vill säga centralbankernas ageranden, större påverkan än annan politik.

  Hur har utvecklingen i fonderna varit under första halvåret?

  JH: I Strategifonderna har vi haft en bra utveckling där grunden till det är att vi har haft en övervikt i aktier. Det har fungerat väl under perioden eftersom vi har haft en stigande aktiemarknad under året. Det är framförallt teknologisektorn som har drivit marknaden, främst stora bolag i USA som Apple, Google och Facebook.

  PG: Vår räntefond Monyx Aktiv Ränta har gått bra hittills i år med en uppgång på två procent. Vi har investerat mycket i företagsobligationer som har gått bra tack varje god konjunktur.

  JH: Vi är överlag nöjda med utvecklingen för våra fonder.

  Hur har allokeringen i strategifonderna fungerat under perioden?

  JH: Vi har haft en övervikt mot aktier och vi har ökat aktievikten under året. Vi behåller övervikten, av flera skäl. Enligt vår bedömning ser det bra ut för riskfyllda tillgångar fram till nästa sommar. Samtidigt är det svårt att hitta avkastning i ränteinstrument på dagens nivåer.

  Har det skett några förändringar i Monyx fonder under perioden?

  JH: Monyx Tillväxtmarknader blev en ren aktiefond under perioden och Monyx Strategi Offensiv har ändrats under året och innehåller generellt sett en högre andel aktier i förvaltningen.

  Har det skett några förändringar i förvaltningsteamet under perioden?

  JH: Nej, vi samarbetar som vi har gjort innan som ett sammansvetsat team.

  Vad tror ni om resterande delen av 2017?

  JH: Grundsynen är att vinstutvecklingen ser bra ut i företagen. Det finns underliggande hot, framförallt i amerikanska bolag, om löner och räntor stiger alltför snabbt. Men där vi står just nu ser jag framför mig att det kommer att vara gynnsamt att äga aktier och riskfyllda tillgångar resterande del av året och första halvåret 2018.

  PG: Konjunkturen är stark och räntorna är fortsatt låga, även om de stiger. Det finns för närvarande få anledningar att vara för snabb med att minska sin aktieexponering.

  Finns det några särskilda teman och intressanta investeringsmöjligheter i fokus?

  PG: Eftersom vi räknar med att räntorna kommer att gå upp så undviker vi obligationer med långa löptider. I räntefonden har vi dragit ned ränterisken med en kort position i en räntetermin. Utanför Sverige så tycker vi att dollarobligationer ser attraktivare ut än europeiska obligationer. Vi tycker även att den norska obligationsmarknaden ser intressant ut.

  JH: Jämfört med slutet på förra året ser värderingarna av aktier i Europa och Japan mer aptitliga ut än i USA. Får vi en bättre konjunktur och högre räntor kan ett sådant tema till exempel vara att söka bland bolag som gynnas av högre räntor, exempelvis inom finans.


  Stockholm den 3 juli 2017

  Alt-text Alt-text

  Johan Hinas
  Förvaltningschef

  Peter Gummesson
  Ansvarig förvaltare
  Monyx Aktiv Ränta

  Om förvaltningsteamet: Johan Hinas är förvaltningschef för Monyx kapitalförvaltning. Marcus Swenning är ansvarig förvaltare för Monyx Svenska Aktier. Daniel Dinef är ansvarig förvaltare för Monyx Tillväxtmarknader. Tom Olsson ansvarar för Monyx globala aktieplaceringar. Monyx Strategifonder teamförvaltas av Johan Hinas, Peter Gummesson, Tom Olsson, Marcus Swenning och Stefan Pari. Räntefonden Monyx Aktiv Ränta förvaltas av Peter Gummesson och Stefan Pari.

  Riskinformation: Denna presentation är endast marknadsföring och allmän information. Det är ingen finansiell rådgivning. Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. För mer information se faktablad, prospekt och årsrapport på monyx.se.