• 6/14/2017

  Förvaltningskommentar för maj 2017

  Valresultatet i Frankrike gav lugn och högre riskaptit

  Under inledningen av maj vann Emmanuel Macron slutligen det franska presidentvalet under den andra valomgången. Valresultatet var väntat men utgången gav ändå investerare ett lugn och gav stöd för högre riskaptit under månadens första hälft. Som vi beskrev i aprils månadsbrev så står den nye franske presidenten för en EU-vänligare politik än sin främste motståndare i valet. Enligt många bedömare står han även för en välbehövlig generell fransk reformpolitik för att minska motsättningar och ge stöd för en starkare framtida ekonomisk tillväxt i landet. Om detta även kommer att ske återstår naturligtvis att se, men med Macron ökar enligt de flesta i alla fall möjligheterna för att stora delar av dessa förändringar kan komma att ske. Nu återstår valet av ledamöter till det franska parlamentet vilket ska ske i två valomgångar under första hälften av juni. Om valprognoserna som presenterats visar sig vara korrekta så finns det stora möjligheter att Macrons nybildade parti även här kommer att få majoritet från det franska folket och därmed kommer det bli enklare för Macron att få igenom de politiska reformer han uttalat sig vilja genomföra under sin presidentvalskampanj.

  I kölvattnet av det för de finansiella marknaderna positiva utfallet av det franska presidentvalet steg aktiemarknaderna världen över fram till mitten av maj. Vid månadens mitt framkom det i media att chefen för Federal Bureau of Investigation (FBI) som avskedades av den amerikanska presidenten D. Trump den 9 maj, möjligen och otillåtligt tidigare skulle ha pressats av den amerikanske presidenten att avsluta pågående utredningar av personer i presidentens närhet med anledning av dessas kopplingar till Ryssland. Informationen pressade inte bara den amerikanske presidenten och dennes administration, utan fick även återverkningar på de finansiella marknaderna med bland annat relativt stora fall för priserna på globala aktier. Nedgången blev dock kortvarig, trots att turerna kring FBI-chefens avskedande och presidentens eventuella försök att påverka FBIs utredningar inte full ut förklarades, och endast ett par dagar senare stabiliserades marknaderna och investerarnas riskaptit steg åter igen.

  ”Den svenska kronan stärktes under maj med närmare två procent relativt den amerikanska dollarn och försvagades mot Euron med 1,2 procent.”

  Utvecklingen för globala aktier mätt som MSCI World All Country steg under maj med 1,6 procent i lokala valutor. MSCIs index för utvecklade länders aktier steg med 1,6 procent medan MSCIs index för tillväxtmarknaderna steg med 2,3 procent under samma period i lokala valutor. Utvecklingen var likartat positiv för de flesta av världens aktiemarknader, som ytterligare exempel så steg det samlade europeiska indexet Stoxx Europe600 med 1,6 procent, amerikanska S&P500 steg med 1,4 procent, det japanska Nikkei225 steg med 2,3 procent och OMX Sthlm Benchmark steg med 1,5 procent under maj. Under månaden föll räntan för den svenska 10-åriga statsobligationen från 0,57 procent till 0,46 procent, medan räntan för den amerikanska föll från 2,28 procent till 2,20 procent. Räntan för den tyska 10-åriga statsobligationen var i stort oförändrad sett över hela månaden. Den svenska kronan stärktes under maj med närmare 2 procent relativt den amerikanska dollarn och försvagades mot Euron med 1,2 procent. Kronans utveckling har därmed inverkat negativt på svenska placerares tillgångar värderade i amerikanska dollar, men positivt på svenska placerares tillgångar värderade i Euro.

   

  Vårt agerande i förvaltningen under månaden

  Den generellt sett höga riskviljan hos investerare, de för närvarande relativt ljusa utsikterna för den globala konjunkturen och företagsvinsterna har medfört att vi i samtliga Strategifonder fortsatt håller en övervikt mot aktier, och undervikt mot räntebärande instrument. Övervikten mot aktier och den sammantagna positiva utvecklingen för framför allt de aktier och obligationer vi valt har fortsatt gynnat Strategifondernas utveckling under maj.   

  ”Övervikten mot aktier och den sammantagna positiva utvecklingen för framför allt de aktier och obligationer vi valt har fortsatt gynnat Strategifondernas utveckling under maj.”

  Vår tro om den närmaste framtiden

  Med en månad kvar av det första halvåret konstaterar vi att det varit en stark utveckling för globala aktier under året. Samtliga sektorer, utom energisektorn, har stigit under året. Den kraftigast stigande sektorn hittills under året har varit teknologisektorn som fram till utgången av maj stigit med drygt 20 procent. Det är framför allt ett fåtal bolag i sektorn inom både utvecklade- och tillväxtländer som kommit att bidra till den starka utvecklingen. Det finns flera skäl till den stigande värderingen för bolag inom teknologisektorn såsom den pågående globala digitaliseringen, bolagens relativa okänslighet mot politisk oro och regleringar samt bolagens starka vinstutveckling. Det finns dock risk för bakslag efter den senaste uppgångsfasen och de högre värderingarna. Detta skall dock ställas i relation till övriga bolag i andra sektorer där värderingarna inte alls är lika utmanande utan snarare attraktiv eller till och med låg. Det skall också ställas i relation till den låga avkastning som obligationsinvesteringar generellt erbjuder som alternativ. En kortsiktigare korrigering för aktiemarknaderna är dock högst möjlig under sommarmånaderna med hänsyn till den senaste tidens starka uppgång. Vi fortsätter dock att hålla övervikt mot aktier i samtliga Strategifonder framgent, baserat på en allt starkare konjunktur och växande företagsvinster. Vi ser fortsatt att högst potentiell avkastning kommer att genereras från aktiemarknaderna de närmaste kommande månaderna. 

  Alt-text

  Johan Hinas
  Förvaltningschef