• 4/11/2017

  Monyx förvaltningskommentar för mars 2017

  Val i Nederländerna och kommande val i Frankrike

  Den senaste månaden har bjudit på ett val i Nederländerna, som slutade med att den sittande regeringen fick vara kvar. Detta lugnade flertalet bedömare om huruvida en mer populistisk politik skulle få ett starkare fäste på den europeiska politiska scenen. Oron har framför allt bestått i hur en eventuellt mer EU-negativ politik skulle kunna skapa stora negativa konsekvenser för det europeiska framtida samarbetet och ifall det annalkande franska presidentvalet under våren, och till viss del även det tyska valet senare i år, skulle påverkas i en mer populistisk riktning om EU-negativa politiker fått makten i Nederländerna. En alltför negativ nationell EU-politik skulle kunna störa mycket av den stabilisering som trots allt ändå skett i den europeiska samlade ekonomin under de senaste åren.

  Den amerikanska centralbanken FED höjde under mars den amerikanska styrräntan, vilket till största delen var förväntat bland bedömare. Det som dock överraskade något var FED:s ledamöters försiktiga uttalanden om framtida höjningar för styrräntan. Flera bedömare hade förväntat sig något mer aggressiva räntehöjningar framledes än vad som kommunicerades. Detta fick den amerikanska dollarn att falla relativt de flesta övriga stora valutor i världen. Även den svenska kronan stärktes i detta och steg med cirka 0,8 procent relativt den amerikanska dollarn. Svenskarnas investeringar i dollarnoterade tillgångar kom därmed att påverkas negativt av kronans förstärkning.

  "Det som dock överraskade något var FED:s ledamöters försiktiga uttalanden om framtida höjningar för styrräntan. Flera bedömare hade förväntat sig något mer aggressiva räntehöjningar framledes än vad som kommunicerades.”

  Utvecklingen på de globala aktiemarknaderna var under mars fortsatt stigande i lokala valutor. Det globala aktieindexet för samtliga världens länder, mätt som MSCI All Country, steg med drygt 1 procent. Den svagare amerikanska dollarn och investerarnas fortsatt positiva syn på den ekonomiska utveckling för tillväxtländerna medförde att aktier inom emerging markets, mätt som MSCI EM, utvecklades bättre än aktier inom mer utvecklade aktiemarknader under månaden. Indexet för tillväxtmarknader steg under mars med drygt 1,7 procent medan inom de mer utvecklade marknaderna stannade uppgången vid cirka 0,7 procent. Det var framför allt den amerikanska och enskilt största aktiemarknaden i världen, mätt som S&P500, som bidrog till den relativt sämre utveckling för de utvecklade aktiemarknderna då indexet steg med i jämförelse mer beskedliga 0,10 procent. Det samlade indexet för europeiska aktier, Stoxx Europe 600, steg under mars med 3,4 procent i kölvattnen av en minskad europeisk politisk oro och den svenska börsen, OMX Sthlm Benchmark, steg med närmare 2,8 procent.

  Vårt agerande i förvaltningen under månaden

  Den i grunden fortsatt positiva utvecklingen för den globala konjunkturen tillsammans med fallande marknadsrisker för olika tillgångar, medförde att vi fortsatt höll en övervikt mot aktier och även ökade exponeringen mot aktier under månaden i samtliga Strategifonder. Vi håller fortsatt generellt en undervikt mot obligationer och då speciellt mot statobligationer i samtliga fonder. Vår allokering med övervikt mot aktier och undervikt mot obligationer i Strategifonderna har fortsatt inverkat positivt på fondernas avkastning. Exponering mot alternativa investeringar har under året för samtliga fonder bidragit generellt positivt till fondernas utveckling.

  ”Vår allokering med övervikt mot aktier och undervikt mot obligationer i Strategifonderna har fortsatt inverkat positivt på fondernas avkastning.”

  Vår tro om den närmaste framtiden

  Under april kan det förväntas att investerare kommer att fokusera på att dels följa de bolagsrapporter som kommer presenteras för det första kvartalet men också den politiska utvecklingen i USA, där presidenten fått backa från exempelvis reformer i sjukvårdsförsäkringen. En viktig del för i första hand den amerikanska börsens fortsatta utveckling, men även den globala aktiemarknaden, är om den amerikanska administrationen lyckas med att genomföra de ekonomiskt tillväxtfrämjande reformerna som utlovades i valrörelsen. Priserna på mer riskfyllda tillgångar, såsom aktier, har fortsatt att stiga under den senaste perioden. I förra månadsbrevet pekade vi mot att det finns risker för en korrigering nedåt efter den senaste tidens starka utveckling och detta möjliga scenario kvarstår alltjämt. Dock pekar de flesta indikatorerna på en fortsatt allt starkare global konjunktur, vilket är en god grund för en bra utveckling för företagens vinster och därmed god utveckling för aktier i ett längre perspektiv.

  Alt-text

  Johan Hinas
  Förvaltningschef