• 2/9/2017

  Monyx förvaltningskommentar för januari 2017

  USA:s nya politik skapar förhöjd osäkerhet i marknaden

  2017 års första månad är avslutad och det kan nu konstateras att USA sedan mitten av januari har fått en ny president. Det kan också konstateras att det inte bara är presidenten som är ny på sin post utan i stort sett hela den amerikanska politiken förefaller vara ny. Vissa bedömare anser att den nya amerikanska administrationen kommunicerar en politik som mer eller mindre i en handvändning totalt byter riktning för den internationella politiken som har förts och gällt under de senaste 70 åren. Om detta påstående är riktigt återstår naturligtvis att se med tiden men tydligt är att president Trump och den amerikanska administrationen har visat på en vilja att utmana de senaste årens förda internationella politik inom områden som till exempel global handel, friare rörlighet för varor, tjänster och människor samt säkerhetspolitik och finansiella marknaders regleringar. Utfallet av detta är i skrivande stund omöjligt att ha en bestämd uppfattning om då det råder stor osäkerhet om huruvida allt det som den amerikanska administrationen uttalar sin politiska vilja om verkligen kommer att bli verklighet eller om det till vissa delar är en taktisk retorik.

  Den nya amerikanska och internationella politiska situationen med förhöjd osäkerhet får dock anses vara här för att stanna för överskådlig framtid. Vad som också får anses vara tydligt är att aktörerna på de finansiella marknaderna inte är entydigt negativa till den nuvarande utvecklingen såsom avregleringar, sänkta skatter samt ökade amerikanska finanspolitiska åtgärder. Tydligt är också att de senaste årens stora fokus på hur centralbanker och dess ledamöter runt om i världen agerat eller förväntats att agera nu i viss utsträckning börjar avta. Investerarnas fokus flyttas nu mer mot den politiska utvecklingen och den finanspolitiska och ekonomiska utvecklingen i världen.

  “Den svenska aktiemarknaden, mätt som OMX30, steg även den under januari och månaden avslutades med en uppgång om 1,29 procent.”

  Trots att det tycks sättas en ny internationell politisk agenda, med till exempel Kina som förespråkare för än mer internationell handel och USA för mindre, så har investerarna fortsatt att köpa mer riskfyllda tillgångar såsom exempelvis aktier och högavkastande obligationer såsom amerikanska high yield. Det globala aktieindexet, MSCI World, för de större utvecklade marknaderna steg under januari med 1,23 procent i lokala valutor medan motsvarande index från MSCI för tillväxtmarknaderna under samma period steg med närmare fyra procent (3,95 procent). Den svenska aktiemarknaden, mätt som OMX30, steg även den under januari och månaden avslutades med en uppgång om 1,29 procent. Under månaden har investerare fortsatt att sälja och allokera bort från framför allt statsobligationer vilket medfört att exempelvis den amerikanska 10-åriga statsobligationen såg räntan stiga till över 2,50 procent och obligationspriserna att falla. Placerare har dock fortsatt att investera i amerikanska högavkastande obligationer, high yield, vilket fått priserna på dessa obligationer, i likhet med aktier, att stiga. Den svenska kronan fortsatte att stärkas under januari mot den amerikanska dollarn och euron, vilket medförde att svenska investeringar i utländska tillgångar, till exempel aktier, kom att påverkas negativt.

  Vårt agerande i förvaltningen under månaden

  De parametrar och den riskmodell vi använder i vår förvaltning som stöd för fördelningen av fondernas innehav signalerade även under inledningen av månaden att portföljerna fortsatt skulle öka allokeringen mot riskfyllda tillgångar. Den högre exponeringen mot aktier som detta innebär har varit den gällande trenden de senaste månaderna och modellsignalerna gav stöd för ytterligare, om än inte stor, ökning av fondernas aktieexponering under januari. Vi valde dock med tanke på den politiska osäkerheten, tillsammans med de senaste månaders starka uppgång och den generellt allt högre värderingen av aktier, att avvakta ytterligare ökning av aktier. Vi håller dock alltjämt en fortsatt relativt stor övervikt mot aktier i samtliga portföljer och vi är i allmänhet fortsatt positiva avseende aktiers utveckling sett över det närmaste året. Vi anser dock att det för närvarande finns risker för en kortsiktigare korrigering i aktiemarknaderna, och då framför allt i världens största aktiemarknad den amerikanska, vilket medför att vi vill avvakta innan ytterligare ökning av aktier sker.

  “Vi valde dock med tanke på den politiska osäkerheten, tillsammans med de senaste månaders starka uppgång och den generellt allt högre värderingen av aktier, att avvakta ytterligare ökning av aktier.”

  Vår tro om den närmaste framtiden

  Under de senaste åren har flera av de texter och uttalanden som publicerats om den ekonomiska utvecklingen i världen i mångt och mycket handlat om världens centralbankers ageranden och förväntan om deras ageranden. Detta förefaller åtminstone för närvarande har förändrats då det mesta nu mer handlar om de finanspolitiska förändringarna och då inte bara i USA utan vi börjar även se tecken på samma fenomen i exempelvis Europa och andra delar av världen. Detta får nog anses vara ett gott tecken, men viktigt för oss i vår förvaltning är att inte underskatta de risker som detta för med sig i form av eventuella spänningar mellan de större politiska regionerna i världen. Under februari väntar vi in de sista bolagen att rapportera resultaten för föregående år och om avslutningen under februari är i linje med det som rapporterats under januari kan vi konstatera att i alla fall bolagen på en aggregerad nivå visat på styrka med stigande vinstutveckling.

  Alt-text

  Johan Hinas
  Förvaltningschef