• 1/12/2017

  Monyx förvaltningskommentar för december 2016

  FED annonserade tre kommande styrräntehöjningar under 2017

  Den sista månaden för året präglades främst av marknadernas väntan på den amerikanska centralbankens (FED) möte som inföll i mitten av månaden. Under tiden fram till FED:s möte höll den europeiska centralbanken (ECB) ett möte där förväntningarna hos investerare om större ändringar i den europeiska penningpolitiken var lågt ställda. ECB-mötet avlöpte till stor del som marknaden förväntat och FED:s möte överraskade heller ingen då de höjde den amerikanska styrräntan med 0,25 procent för första gången sedan december 2015. Det som däremot inverkade mest på investerare i samband med FED:s möte var att centralbankens ledamöter annonserade att de såg ytterligare tre styrräntehöjningar framför sig under 2017 där marknadens aktörer hade prognostiserat två höjningar.

  Detta fick till följd att amerikanska statsobligationsräntor steg och den 10-åriga amerikanska statsobligationen nådde sin högsta nivå, 2,59 procent, för året. Nästkommande dagar föll dock räntan tillbaka till motsvarande nivåer som de inledde månaden på. De flesta globala aktiemarknaderna rörde sig uppåt under den första halvan av december, fram till FED:s möte, och det globala aktieindexet för utvecklade länder aktier, mätt som MSCI World All Country, steg med 2,7 procent i lokala valutor under december. Av världens aktiemarknader var det framförallt de europeiska börserna som steg mest i kölvattnen av en minskad oro för Europas banker. Den tyska börsen DAX steg med 7,9 procent, det franska CAC40-indexet steg med 6,4 procent och bäst utveckling visade den italienska börsen FTSEMIB index som steg med 13,6 procent samtliga mätt i EUR. Världens två största aktiemarknader, den amerikanska S&P500 och japanska TOPIX, steg med 1,9 procent respektive 3,5 procent i lokala valutor. Börserna i tillväxtmarknadsländerna mätt som MSCI Emerging Markets föll fram till julhelgen, i samband med att den amerikanska dollarn stärktes, men återhämtade sig under mellandagarna och avslutade månaden med en mindre nedgång om 0,2 procent.

  Den svenska kronan stärktes under december mot flertalet valutor såsom exempelvis med 2 procent relativt EUR och med 1,4 procent mot amerikanska dollarn. Detta inverkade negativt på svenska investerares tillgångar utanför Sverige. Den svenska kronförstärkningen skedde dels som en reaktion på den senaste tidens kraftiga försvagning mot dollar men också på grund av uttalanden från den svenska Riksbanken, som kunde tydas som att de förväntas bli något mindre aggressiva i sin ultralätta penningpolitik.

  “Ökningen av aktier skedde genom ytterligare exponering mot amerikanska, europeiska och japanska aktier.”

  Vårt agerande i förvaltningen under månaden

  Vår i grunden positiva syn på utvecklingen för världen i ekonomiska och finansiella termer förändrades inte under december, vilket medförde att vi ånyo ökade Strategifondernas exponering mot aktier i samtliga portföljer utom i vår lågriskstrategi, Strategi Trygghet. Ökningen av aktier skedde genom ytterligare exponering mot amerikanska, europeiska och japanska aktier. Vi fortsätter att undvika att investera i statsobligationer, till förmån för bostads- och företagsobligationer, och obligationsinvesteringarna sker framför allt i obligationer med kortare löptider.

  Vår tro om den närmaste framtiden

  Det framstår tydligt för oss att den ekonomiska tillväxten i världen ter sig stabilare inför 2017 än året innan vilket är positivt för exempelvis företagens vinsttillväxt. Samtidigt väger vi detta mot kända orosmoment i form av kommande politiska händelser under 2017 såsom val i Tyskland, Frankrike och Nederländerna, samtidigt som Storbritannien ska söka om utträde ur EU och Donald Trump med en ny amerikansk inrikes- och utrikespolitisk agenda skall överta presidentposten i USA. Vi är fortsatt positiva till riskfyllda tillgångar, såsom aktier, och håller därför en fortsatt övervikt mot aktier men vi är samtidigt vaksamma inför signaler som kan ändra vår syn på medellång sikt.

  Alt-text

  Johan Hinas
  Förvaltningschef