• 12/29/2016

  Vi förlänger horisonten - ett samtal om 2016

  Alt-text

  Året slutar positivt för Monyx fonder efter en tuff start. I ett samtal med Johan Hinas (JH), Förvaltningschef och Peter Gummesson (PG), Ansvarig förvaltare för Monyx Aktiv Ränta ser de tillbaka på året som gått och hur den politiska arenan med USA-val och Brexit påverkade börsutvecklingen och Monyx fondförvaltning. Med en förlängd horisont i placeringarna ser de fram emot ett nytt aktivt fondår 2017.

  Förvaltningsutmaningar och händelser under året

  Året har varit gynnsamt för Monyx fondsparare, men vad har varit svårast i fondförvaltningen under 2016?

  JH: För min del är har det varit svårast att ta ut höjd för negativa utfall, där de negativa utfallen inte alls har fallit ut, åtminstone inte så här långt. Det har skett stora händelser där marknadens analys till stora delar har visat sig vara felaktig. Omröstningen i Storbritannien för att vara kvar i EU eller inte är en sådan händelse. En Brexit skulle enligt analytiker få negativ påverkan på aktier, vilket skedde men endast under två dagar sedan följde en smått fantastisk resa för aktier. Därutöver har vi presidentvalet i USA där marknaden varnade för att om Trump vinner valet skulle det initialt vara negativt för aktiemarknaderna. Med facit i hand var det negativt för aktiemarknaden under valnatten, sedan har det bara varit positivt. Vi har därefter haft en valomröstning i Italien där utfallet skapade oro i tre-fyra minuter.

  “Vi är överens om att vi tar ut vår investeringshorisont längre, vilket har varit gynnsamt för fonderna och det är en ansats som rimmar väl med långsiktigt pensionssparande.”

  Alt-text

  Johan Hinas
  Förvaltningschef

  Vilka utmaningar har ni haft i ränteförvaltningen?

  PG: På räntesidan var den svåraste utmaningen under de inledande två veckorna av året med en 20-procentig kollaps i oljepriset. Det slog hårt mot våra räntepositioner mot företagsobligationer i den norska oljesektorn. Vi hade inte heller någon exponering mot långa obligationer, vilket hade varit gynnsamt i början av året. Det blev en dubbelsmäll för oss. Däremot har vi sedan kvartal två haft en stabil utveckling i avkastningen i räntefonden. En senare återhämtning i råvarupriserna samt Trumpeffekten med utlovad finanspolitisk stimulans har lett till en kraftig uppgång på marknadsräntorna, vilket har gynnat våra positioner.

  Vad tror ni om ränteutvecklingen framåt?

  JH: Den amerikanska 10-årsräntan har gått från 1,70 till idag 2,50 procent och det är en stor rörelse i räntemarknaden på kort tid. Riktningen är uppåt.

  PG: I Sverige är 10-årsräntan i dagsläget 0,60 procent, vilket är en onormalt låg räntenivå. Vårt huvudscenario är att räntorna ska fortsätta uppåt.

  Marknadens utmaningar

  Vilka faktorer har drivit marknaderna under 2016?

  JH: Första halvåret var det centralbankernas ageranden och en förhöjd politisk risk med Brexit och valet i USA. Detta skapade sammantaget en osäkerhet som har påverkan på finansmarknaden specifikt. Aktiemarknaden hade fram till halvårsskiftet varit lite av en berg- och dalbana.

  PG: Från halvårsskiftet har konjunkturen tagit fart och optimismen har kommit tillbaka, trots eller kanske tack vare Brexit och Trump. Det kan vara en överdriven optimism. Vi har potentiella politiska problem, som riskerar att underskattas med tanke på att Brexit inte blev så farligt. Nu väntar val i Tyskland och Frankrike och frågan är om marknaden underskattar effekten av dessa val.

  JH: Att försöka analysera politiska risker är genuint svårt. Det handlar till syvende och sist om människor som tar beslut. Vad Donald Trump kommer att fatta för beslut i en viss situation är omöjligt att veta, däri ligger osäkerheten. Konjunkturen ser bättre ut och får vi dessutom en finanspolitik som stärker detta ytterligare, är det bra. Vi har även sett en vändning i bolagsrapporterna från tredje kvartalet med ökade vinster i företagen, vilket talar för en positiv aktiemarknad. I tillägg är värderingen av aktiemarknaden hög historiskt sett.

  PG: Aktiemarknaden har stigit sedan 2009 och detta i ett scenario där det har varit mer eller mindre kris någonstans i världen eller svag konjunktur. Paradoxalt nog är det då börsen går bäst. Problemen kommer när kostnaderna ökar, vilket kommer att hota lönsamheten. För marknaden är det alltså inte entydigt positivt att konjunkturen stärks.

  JH: På lite längre sikt finns klara hot mot utvecklingen. I ett kortare perspektiv stiger räntor, omallokeringar sker från obligationsinnehav till aktieinnehav så det är relativt flödesstyrt just nu i marknaden. Det blir problematiskt om inte vinsterna växer ikapp de värderingar vi har. Vid något tillfälle blir ränteinvesteringar attraktivt igen.

  JH: Nu står vi snart inför den amerikanska centralbankens (Fed:s) möte och förväntan i marknaden är att styrräntan kommer att höjas, vilket den också gjorde med 0,25-0,50 enheter efter intervjuns genomförande. Då ska man veta att i början av året aviserade den amerikanska centralbanken en förväntan om att genomföra fyra räntehöjningar under 2016, men med facit i hand kan vi se att det förmodligen bara blev en höjning och den kom först vid årets i absoluta slutspurt.

  Vad har varit enklast under året?

  PG: Det som kanske var enklast att förutse var just att oljepriset skulle komma tillbaka under året. Just nu ligger oljepriset på 56 dollar fatet mot närmare 20 dollar fatet i början av året. Detta är ett av skälen till att ränteförvaltningen har gått så pass bra. Vi behöll de oljerelaterade innehaven och det har fonden Monyx Aktiv Ränta och investerarna fått betalt för sedan mars i år.

  Positiv utveckling i Monyx fonder

  Har allokeringen i Strategifonderna fungerat under året?

  JH: Första halvåret var mycket av en berg- och dalbana i allokeringen för Strategifonderna. Vi har successivt från juni ökat allokeringen till aktier och valt att hålla en längre horisont på investeringarna. Vi har dessutom, framför allt under det andra halvåret, hållit en övervikt mot aktier i Strategifonderna jämfört med fondernas normalfördelning samtidigt som vi har avstått ifrån stora, kortsiktiga omallokeringar i fonderna. Vi har istället, parallellt med de globala aktiemarknadernas uppgång, låtit aktieexponeringen växa i portföljen vilket betalat sig. Vi har helt enkelt valt att ta ut horisonten för allokeringen i fonderna snarare än snabbt vrida runt hela allokeringen.

  Har den förlängda horisonten i investeringarna varit positivt för avkastningen i Strategifonderna?

  JH: Det har gått bra, framförallt under andra halvåret av 2016. Vi har behållit övervikten i aktieallokeringen, och låtit den växa i takt med aktiemarknadernas uppgång, och vi har haft rätt inriktning i vår ränteförvaltning. Vi är överens om att vi tar ut vår investeringshorisont längre, vilket har varit gynnsamt för fonderna och det är en ansats som rimmar väl med långsiktigt pensionssparande.

  “Det har gått bra, framförallt under andra halvåret av 2016. Vi har behållit övervikten i aktieallokeringen, och låtit den växa i takt med aktiemarknadernas uppgång, och vi har haft rätt inriktning i vår ränteförvaltning.”

  Alt-text

  Johan Hinas
  Förvaltningschef

  Monyx Svensk Aktier har ny förvaltare sedan årsskiftet och fonden är en av de bättre svenska aktiefonderna just nu. Hur har fonden avkastat i förhållande till sitt jämförelseindex?

  JH: Fonden har under Marcus Swenning avkastat cirka två procent bättre jämfört med fondens jämförelseindex på årsbasis. Marcus har varit med i förvaltningsteamet under många år och tog över helhetsansvaret för fonden vid årsskiftet. Han har lagt ned mycket arbete på att minska antalet bolag i portföljen jämfört med tidigare år. Det innebär att Marcus har lättare att följa bolagen i portföljen, han har en åsikt om bolag i portföljen utifrån bolagsfundamenta och trender. Marcus tittar förstås även på teman samt använder sig av terminer om han tycker det är överköpt respektive översålt i marknaden.

  Vilket ser ni är det största hotet mot en fortsatt positiv utveckling på aktiemarknaden?

  JH: Stigande räntor! Och stigande kostnader för företagen.

  PG: De politiska riskerna är inte borta. Om man tidigare överskattade de politiska riskerna som Brexit och det amerikanska presidentvalet, kanske man framåt istället riskerar att underskatta dem.

  “De politiska riskerna är inte borta. Om man tidigare överskattade de politiska riskerna kan man framåt riskera att underskatta dem.”

  Alt-text

  Peter Gummesson
  Ansvarig förvaltare Monyx Aktiv Ränta

  Hur har förvaltningen av Monyx Aktiv Ränta gått under året?

  PG: Avkastningsmässigt ligger vi bra till. Vi har gynnats av att kreditmarknaden har stärkts, riskpremien har gått ned när aktiekurserna och råvarupriserna har gått upp. Dessutom har vi gynnats av att räntorna har gått upp. Så vi har gynnats dubbelt. Vi har undvikit att investera i statsobligationsräntan, vilket har varit bra för fonden. Första halvåret var dock svårt. Dels hade vi exponering mot företagsobligationer utgivna av råvarubolag framförallt med kopplingar till den norska marknaden. När oljepriset sjönk kraftigt drabbades emittenterna. Dessutom var det stora flöden ut ur marknaden och många företagsobligationsfonder var tvungna att sälja av innehav, samtidigt som det saknades köpare. Det drabbade oss i fonden och det gjorde ont under i början av året när vi valde att sitta kvar i våra positioner.

  JH: Våra fondandelsägare trodde på vår förvaltning och behöll sitt kapital i fonden vilket innebar att vi inte behövde delta i periodens höga säljtryck. Det innebar att fonden kunde delta i prisuppgången för dessa i många fall översålda obligationer.

  PG: Den andra sidan av myntet var att när råvarupriserna föll, föll också inflationsförväntningarna vilket gynnade långa statsobligationer. Det bottnade ur under andra kvartalet och vi har därefter undvikit att investera i långa statsobligationer i fonden, vilket har varit gynnsamt för fonden.

  Monyx Strategi Nya Marknader är under namnändring till Monyx Tillväxtmarknader

  JH: Vår tillväxtmarknadsfond Monyx Strategi Nya Marknader har ändrat inriktning under hösten till att bli en ren tillväxtmarknads-aktiefond från att tidigare ha varit en Strategifond. Den förvaltas av Daniel Dinef som har lång erfarenhet av att förvalta tillväxtmarknadsaktier. Han kommer nu att kunna inrikta sig ännu mer på att hitta bra bolag att investera i.

  Hur kan man tänka som fondsparare och investerare i rådande marknad?

  JH: Fundera på vilken risk man är villig att bära med sitt investerade kapital. Titta därefter på market timing eller time in the market, det vill säga är jag långsiktig i mitt sparande eller vill jag försöka tajma marknadens upp- och nedgångar? Vi väljer att ta ut horisonten längre och rebalansera tillbaka för att hålla rätt risknivå i fonderna. Det kan man göra i sitt sparande som fondsparare också – antingen genom att ta hjälp av oss som fondförvaltare eller genom att göra det själv.

  PG: Att se över sitt sparande någon gång per är kan vara lämpligt. Inte för ofta för då riskerar man att bli alltför kortsiktig och stirra sig blind på detaljerna och bli orolig. Man ser helt enkelt inte skogen för alla träd.

  Efter ett år med positiv utveckling i Monyx fonder, vad tror ni om nästa år?

  JH: Just nu är det höga förväntningar på USA: president. Det är möjligt att han infriar förväntningarna men det är långt ifrån säkert. Min stora oro är räntorna och den höga värderingen som vi har. Vi kan överleva dagens värderingar med dagens räntenivåer men om räntorna stiger för snabbt blir det ansträngt och då måste investerarna se över de värderingar man satt på olika tillgångar.

  PG: När det gäller den svenska räntemarknaden ser jag en risk i att Riksbanken har målat in sig i ett hörn. Idag ligger den underliggande inflationen på 1,6 procent och det är fortfarande under deras mål och prognoser. Men vi har svag krona och råvarupriser som stiger. Vad händer när Riksbanken närmar sig inflationsmålet? Ska de börja höja räntan och sluta köpa obligationer? Det är inte marknaden beredd på. Trots allt är det centralbankernas ageranden som har hållit nere de låga räntenivåerna men vad händer när, eller om, Riksbanken känner att det är dags att kliva ur? Det kan bli svårt.

  Som relativt ny chef, har du förändrat något i teamet eller i förvaltningen?

  JH: Jag har en enorm fördel av att arbeta med våra seniora och duktiga förvaltare och vi driver tillsammans utvecklingen av förvaltningen framåt. En förändring sedan några månader tillbaka är att varje person i teamet har sin tydliga förvaltningsroll. Utifrån de rollerna jobbar och sporrar vi varandra som ett team. Jag har ett enkelt jobb på det sättet.


  Stockholm december 2016
  (Intervjun ägde rum den 12 december)

  Alt-text Alt-text

  Johan Hinas
  Förvaltningschef

  Peter Gummesson
  Ansvarig förvaltare
  Monyx Aktiv Ränta

  Om förvaltningsteamet: Johan Hinas är förvaltningschef för Monyx kapitalförvaltning. Därutöver förvaltar Marcus Swenning Monyx Svenska Aktier, Peter Gummesson och Stefan Pari förvaltar Monyx Aktiv Ränta och Daniel Dinef förvaltar Monyx Strategi Nya Marknader (under namnändring till Monyx Tillväxtmarknader). Tom Santamaria Olsson ansvarar för globala aktieinvesteringar. Monyx Strategifonder teamförvaltas av samtliga Monyx förvaltare.