• 12/12/2016

  Monyx förvaltningskommentar för november 2016

  Fortsatt positivt på världens aktiemarknader

  Investerare fortsatte att köpa aktier och samtidigt sälja statsobligationer under november. Den amerikanska dollarn har stärkts ytterligare framför allt som en funktion av förväntningarna om en räntehöjning av den amerikanska centralbanken i mitten av december. Den enskilt största händelsen och därmed den största påverkan på de globala kapitalmarknaderna var under november utfallet av det amerikanska presidentvalet. Investerare världen över verkar ha tagit fasta på uttalanden från Donald Trump om stora infrastruktursatsningar, skattesänkningar och lättnader av regleringar, som om de infrias kan komma att påverka den ekonomiska tillväxten positivt. Förväntningarna får anses vara högt ställda på den blivande presidenten och dennes administration som kommer tillsättas den 20:e januari 2017.

  Tillgångar med högre risk såsom aktier steg omedelbart efter valet och amerikanska aktier steg med 3,7 procent, mätt i dollar, under november. Även den svenska aktiemarknaden mätt som OMX30 steg med närmare 2,5 procent. De övriga europeiska aktiemarknaderna steg också under samma period med drygt 1,0 procent, mätt i Euro, medan aktier inom tillväxtmarknaderna sjönk relativt kraftigt, -4,6 procent i dollar, efter presidentvalet. Det var till stor del orsakat av oro för eventuella amerikanska handelshinder samt en stärkt amerikansk dollar. Obligationspriser sjönk och räntorna steg under månaden framför allt i USA. Även de svenska statsobligationspriserna sjönk som svar på stigande marknadsräntor.

  Den svenska kronan fortsatte liksom under oktober att försvagas mot den amerikanska dollarn och under november kom försvagningen att uppgå till lite mer än 2 procent. Kronförsvagningen har ytterligare ökat på avkastningen för en svensk investerare i amerikanska tillgångar.

  “Vi håller fortsatt en övervikt i aktier i samtliga Strategifonder och en stor del i aktieexponeringen återfinns i amerikanska aktier. Den högre vikten mot aktier har gynnat avkastningen i vår förvaltning under månaden.”

  Vårt agerande i förvaltningen under månaden

  Vi håller fortsatt en övervikt i aktier i samtliga Strategifonder och en stor del av aktieexponeringen återfinns i amerikanska aktier. Den högre vikten mot aktier har gynnat avkastningen i vår förvaltning under månaden. Då vi i allmänhet undviker att investera i statsobligationer till förmån för företags- och bostadsobligationer, har även Strategifondernas obligationsinnehav genererat positiv avkastning, trots den negativa statsobligationsutvecklingen. Vi kommer fortsatt att hålla en övervikt mot aktier i samtliga Strategifonder framöver då vi ser goda möjligheter för aktier som tillgångsslag att fortsätta utvecklas positivt. Grunden för vår fortsatt generellt positiva syn på aktier är den förbätttade ekonomiska utecklingen i världen och därmed goda möjligheter för stigande företagsvinster.

  Vår tro om den närmaste framtiden

  Den närmaste perioden har de europeiska (ECB) och amerikanska (FED) centralbankerna penningpolitiska möten. Marknadsaktörernas förväntningar pekar mot att FED kommer att höja styrräntan för första gången sedan december 2015 medan ECB förväntas fortsatt driva en ultralätt penningpolitik med fortsatt stora obligationsköp, om än i avtagande omfattning. Även den svenska Riksbanken håller möte men förväntningar om större penningpolitiska överraskningar om ytterligare lättnader är lågt ställda för närvarande. Vi har en i grunden positiv syn på riskfyllda tillgångars, och då främst aktiemarknaders, utveckling baserat på förbättrade företagsvinster. Den andra sidan av myntet som vi är vaksamma på, är ifall insatskostnaderna för företagen stiger snabbare än förväntat. Snabbt stigande priser för råvaror, löner och räntekostnader skulle slå mot företagens vinster och marginaler och därmed inverka negativt på värderingar av aktier. Vi förväntar oss att fortsättningsvis hålla en övervikt mot aktier men vi är vaksamma inför störningar som kan påverka investerares riskaptit.

  Alt-text

  Johan Hinas
  Förvaltningschef