• 11/11/2016

  Monyx förvaltningskommentar för oktober 2016

  Relativt stora svängningar under oktober 

  Under oktober var det relativt stora svängningar på världens finansiella marknader och då framför allt på de globala aktiemarknaderna. Det som präglat riskvilligheten hos världens investerare har främst varit utfallet från opinionsmätningarna kring förväntat resultat av det amerikanska presidentvalet. Dessutom har de kommande uttalandena om den framtida penningpolitikens utveckling från både den europeiska (ECB) och den amerikanska (FED) centralbanken präglat humöret hos investerare.

  Utvecklingen för aktier i lokala valutor inom utvecklade länder, mätt som MSCI Developed Markets, sjönk under oktober med 0,8 procent medan utvecklingen för aktier inom emerging markets, mätt som MSCI Emerging Markets i lokala valutor, fortsatte de senaste månadernas positiva utveckling och steg med 0,6 procent. Den svenska börsen mätt som OMX30, de 30 största börsbolagen, steg med 0,8 procent under samma period. Bäst börsutveckling hade de europeiska börserna och indexet för de 50 största börsbolagen i Europa, Eurostox50, steg med 1,9 procent. Världens enskilt största aktiemarknad, den amerikanska börsen mätt som S&P500, sjönk dock med 1,8 procent under oktober.

  Vare sig ECB eller FED vidtog några förändringar i samband med sina möten. Dock pekar de efterföljande uttalandena från FED:s ledamöter mot en höjning av den amerikanska styrräntan vid bankens möte i december. Vid utgången av oktober var sannolikheten för en förväntad räntehöjning över 70 procent bland marknadens aktörer.

  För de svenska spararna kom dock den svenska Riksbanken något överraskande att ha störst betydelse för avkastningen på investeringar under oktober. Vid Riksbankens möte under oktober signalerade riksbankschefen om att ytterligare lättnader av penningpolitiken kan ske, vilket fick den redan svaga svenska kronan att falla ytterligare mot flertalet övriga valutor i världen. Bland annat försvagades den svenska kronan med över 5 procent mot den amerikanska dollarn och en direkt effekt av detta blev att svenska sparares investeringar i amerikanska aktier steg kraftigt med stöd av valutaeffekten. Det amerikanska aktieindexet S&P500 som i dollar termer sjönk med 1,8 procent under oktober steg istället för den svenske investeraren med drygt 3 procent hjälpt av den svenska kronans försvagning under perioden.

  “Under inledningen av månaden ökade vi risken i samtliga fonder genom ytterligare köp av aktier, vilket har gynnat fonderna.”

  Vårt agerande i förvaltningen under månaden

  Under inledningen av månaden ökade vi risken i samtliga fonder genom ytterligare köp av avktier, vilket har gynnat fonderna.  Vid investeringar i aktier utanför Sverige valutasäkrar vi generellt inte exponering mot utländska valutor och har ej heller gjort så under den senaste perioden. Detta har ytterligare gynnat utvecklingen för fonderna. Den fördelaktiga utvecklingen för riskfyllda tillgångar och de alltjämt relativt låga volatilitetsnivåerna indikerar att vi kommer fortsätta att hålla en relativt hög aktievikt i fonderna. Vad avser räntebärande innehav så föredrar vi fortfarande företagsobligationer och bostadsobligationer framför statsobligationer och vi undviker samtidigt fortfarande obligationer med längre löptider. 

  Vår tro om den närmaste framtiden

  Riskaptiten hos investerarna har under oktober främst varit kopplat till förväntningarna om utgången för det amerikanska presidentvalet. När Donald Trump i opinionmätningar framstått som möjlig  vinnare har detta generellt mötts med högre riskaversion och riskfyllda tillgångar, aktier, har sålts till förmån för bedömt säkrare tillgångar, obligationer med kortare löptider. Det är framför allt osäkerheten kring Donald Trumps framtida politik i allmänhet som fått investerare att fly risk. När detta skrivs så har Donald Trump vunnit valet och efter två inledande dagars handel har de initiala reaktionerna från investerarna varit tvärt emot förväntningarna och istället har investerarna visat en hög riskaptit med stigande aktiepriser och högre aktievärderingar som resultat. Om den högre riskaptiten består är dock för tidigt att veta, dock har marknaden höjt sannolikheten för en amerikansk räntehöjning i december. Detta kommer, allt annat lika, vara en negativ komponent för värderingar av aktier i allmänhet. Amerikanska aktier är högt värderade ur ett historiskt perspektiv idag och detta går till stor del att förklara utifrån de stimulativt låga räntorna i USA och i stort låga räntor i världen i övrigt. En räntehöjning i USA kan initialt förväntas påverka aktiemarknaden negativt och om detta är inledningen på en tydlig räntehöjningscykel, kommer investerare bli tvungna att omvärdera sina nuvarande högre aktievärderingar. Detta negativa scenario kan till viss del motverkas av en allmänt stigande ekonomisk tillväxt. Donald Trump säger sig vilja driva en mer tillväxtvänlig ekonomisk politik, men vi anser att det finns grund för ett mått av viss försiktighet inför alltför högt risktagande under årets sista månader. 

  Alt-text

  Johan Hinas
  Förvaltningschef