• 11/9/2016

  President Trump – en osäkrare värld med osäkrare marknader

  USA:s näste president heter Donald Trump. Än en gång överraskades världen av ett oväntat valresultat, då de flesta opinionsundersökningarna så sent som på valdagen visade på ett övertag i opinionen för Hillary Clinton. Reaktionerna på de finansiella marknaderna har än så länge trots allt varit relativt begränsade.

  De hittills största effekterna har valresultatet fått på valutamarknaden. Den mexikanska peson har rasat. Den mexikanska ekonomin är beroende av export till USA och skulle drabbas hårt av en mer protektionistisk politik. Samtidigt har traditionella flyktvalutor stärkts, framför allt den japanska yenen.

  Rörelserna på aktiemarknaderna har hittills varit måttliga. De flesta aktiemarknader är ned något, men efter ett kraftigt fall har den amerikanska marknaden återhämtat sig.

  Även på räntemarknaderna har rörelserna varit små. I USA har korta räntor sjunkit något, medan långa har stigit. Kortare räntor påverkas av att marknaden tror att den ökade politiska osäkerheten kan leda till att centralbanken Fed avvaktar med att höja styrräntan. Samtidigt påverkas längre obligationer av att Trump väntas föra en expansiv finanspolitik.

  Men vad kan vi räkna med att president Trump får för effekter på marknaderna framöver? 
  Det är givetvis svårt att säga när det enda vi kan vara riktigt säkra på är att osäkerheten har ökat.

  Under valet har Trump varit otydlig med vilken ekonomisk politik han vill föra. Men det står klart att finanspolitiken kommer att bli mer expansiv framöver, med sänkta skatter och ökade utgifter på försvar och infrastruktur. Det bör ge stimulans till den amerikanska ekonomin kommande år. Dessutom lär hans politik gynna vissa industrier, som läkemedels-, bank- och energisektorerna.

  Optimisterna jämför därför Trump med Ronald Reagan, som också han var mycket omdiskuterad som president. Under Reagans presidentskap var tillväxten hög och aktiemarknaderna stärktes. Men när Reagan tog över som president 1980 var räntorna höga och aktiemarknaderna lågt värderade. Idag är läget det omvända.

  Och med en expansiv finanspolitik ökar budgetunderskottet. Dessutom ökar det trycket på centralbanken Fed att höja räntorna framöver. Allt detta hotar att driva upp obligationsräntorna. Givet dagens låga ränteläge skulle det påverka aktiemarknaderna negativt.

  Samtidigt har Trump varit tydlig i sin kritik mot frihandeln. En mer protektionistisk politik skulle dämpa världshandeln och slå mot exportberoende ekonomier, däribland många tillväxtmarknader. Men även ett liten öppen ekonomi som Sverige skulle påverkas negativt.

  Sist men inte minst har den säkerhetspolitiska osäkerheten ökat, inte minst i Europa. Trump har uttalat sig uppskattande om den ryske presidenten Vladimir Putin. Samtidigt har han svävat på målet vad gäller stöd till USA:s östeuropeiska allierade, däribland de baltiska länderna.

  Dessutom kan Trumps valframgång ge vind i seglen till populistiska och EU-fientliga partier vilket kan öka de politiska spänningarna i Europa.

  I övrigt väntas Trump föra en mer isolationistisk utrikespolitik, och vara mindre benägen att ingripa militärt i utländska konflikter.

  Sammantaget:

  - Osäkerheten har ökat på de finansiella marknaderna med Donald Trump som president

  - Expansiv finanspolitik kan ge stimulans till ekonomin, men samtidigt leda till stigande räntor

  - Protektionism slår mot världshandeln och mot exportberoende ekonomier som tillväxtmarknader, men även Sverige

  - Det säkerhetspolitiska läget är mer osäkert

  Givet dagens låga räntor och höga värderingar finns det därför all anledning att vara försiktig med sina placeringar.

  Peter Gummesson
  Fondförvaltare för Monyx Aktiv Ränta