• 10/17/2016

  Monyx förvaltningskommentar för september 2016

  Positiv utveckling i början av månaden vände till nedgång

  September blev ytterligare en bra månad för riskfyllda tillgångar i allmänhet och för aktier i synnerhet. MSCI World Developed Markets steg med 0,8 procent och MSCI Emerging Markets steg med 1,5 procent. Den amerikanska aktiemarknaden utvecklades relativt försiktigt jämfört med de flesta övriga börserna i världen och S&P500 steg med 0,2 procent under månaden.

  Under månadens första vecka steg i stort sett samtliga världens börser inom både utvecklade länder och tillväxtländer och fortsatte därmed den positiva trenden för riskvilliga investerare som inleddes i början av juli. Den positiva utvecklingen bröts dock abrupt den andra veckan i september samband med den europeiska centralbankens, ECB, penningpolitiska möte. MSCI emerging markets samt MSCI developed markets föll med 4,2 procent respektive 2,7 procent under en dryg vecka.

  Nedgången för aktiemarknaderna baserades inte på några åtgärder från ECBs sida, som lämnade både den rekordlåga räntan och de rekordhöga obligationsköpen oförändrade. Orsaken till nedgången fanns i uttalanden från ECB-medlemmar efter centralbanksmötet som behandlade eventuella framtida diskussioner om förändringar av storleken på obligationsköpen under nästa år. Dessa relativt vaga uttalanden fick dock investerare att initialt ifrågasätta verkansgraden av ECB:s expansiva politik och om penningpolitiken i Europa, och möjligen i andra delar av världen, nu kommit till vägs ände. Detta långt innan den ekonomiska tillväxten i Europa lyckats mobilisera egen bärkraft utan rekordlåga räntor och likviditetsinjektioner.

  Oron hos investerare sammanföll även med den amerikanska centralbankens, FED:s, möte senare samma månad och marknaden oroades över om de amerikanska räntorna stod inför den första höjningen sedan december 2015.

  De globala finansiella marknaderna har under lång tid varit beroende av centralbankernas stimulativa penningpolitik, med låga räntenivåer och stödköp av statsobligationer. Exakt vad det skulle innebära om centralbankerna tydligare styrde mot mer normaliserade räntenivåer är svårt att förutspå, vilket skapar osäkerhet på världens marknader med större kurssvängningar som följd.

  “Den gynnsamma utvecklingen för riskfyllda tillgångar och de relativt låga volatilitetsnivåerna, indikerar att vi fortsatt kommer att hålla en relativt hög aktievikt i fonderna.”

  Den amerikanska ekonomiska statistiken stödjer till stora delar möjligheterna för FED att inleda en räntehöjningscykel, men inför FED:s möte i september handlades aktier, företagsobligationer och high yield obligationer upp vilket tyder på att förväntningarna på en höjning var låga. Vid mötet som följde valde FED att behålla räntan oförändrad, dock med relativt knapp majoritet.

  Agerande i förvaltningen under månaden

  Vi behöll den högre exponeringen vi hållit mot aktier under de senaste månaderna i stort oförändrad i samtliga fonder under september, vilket gynnat utvecklingen för fonderna. Vi konstaterar att den tidigare fallande trenden i volatiliteten, kurssvängningarna, bottnade under september och steg istället något. Den gynnsamma utvecklingen för riskfyllda tillgångar och de relativt låga volatilitetsnivåerna, indikerar att vi fortsatt kommer att hålla en relativt hög aktievikt i fonderna. Vad avser räntebärande innehav så föredrar vi fortfarande företagsobligationer och bostadsobligationer framför statsobligationer och vi undviker samtidigt fortfarande obligationer med längre löptider.

  Vår tro om den närmaste framtiden

  Den närmaste perioden kommer börsföretagen lämna sina resultat för det tredje kvartalet. Förväntningarna bland analytiker är rimligt lågt ställda och vinsttillväxten bland exempelvis amerikanska bolag förväntas sjunka för sjätte kvartalet i rad. Därutöver går det amerikanska presidentvalet in i slutskedet under oktober och även om Hillary Clinton för närvarande förväntas vinna valet, är det få som helt räknat ut Donald Trump. En eventuell vinst för Donald Trump får anses skapa mer osäkerhet på de globala finansiella marknaderna, än en vinst för Hillary Clinton, åtminstone initialt då dennes ekonomiska politik ses med viss skeptisism. Det finns med andra ord händelser för investerare att hålla ögonen på samt vara vaksam inför, men framför allt kan det förväntas att investerare nogsamt kommer följa börsbolagens förväntningar om den framtida försäljnings- och vinsttillväxten samt utvecklingen för marknadsräntorna.

  Alt-text

  Johan Hinas
  Förvaltningschef