• 9/19/2016

  Monyx förvaltningskommentar för augusti 2016

  Stigande aktiemarknader i augusti

  Sett över hela augusti fortsatte de globala aktiemarknaderna att stiga. Som exempel steg MSCI Emerging Markets med 2,4 procent, tyska DAX steg med 2,5 procent och svenska OMX30 steg med 2,3 procent. Det var egentligen bara den amerikanska börsen mätt som S&P500 som inte steg under augusti utan avslutade på samma prisnivå som månaden inleddes på.

  Den underliggande riskviljan hos investerarna bottnade främst i två saker. Det ena skälet var de relativt goda kvartalsrapporterna från börsbolagen för det andra kvartalet som, även om vinsterna föll bland de amerikanska bolagen, i många fall visade upp bättre resultat än vad marknaden förväntat. Den andra och förmodat främsta orsaken, är att investerarna i kölvattnet av den brittiska omröstningen om utträde ur EU förväntar sig att centralbanker världen över kommer fortsätta den ekonomiskt stimulerande penningpolitiken med låga räntor som svar på Brexit.

  Dessa orsaker går även att utläsa i vilken typ av tillgångar som stigit mest under sommarmånaderna. De regioner som i allmänhet bedöms som mest riskfyllda har stigit mest sedan mitten av juli fram till slutet av augusti. Exempel är aktier inom till exempel emerging markets och svenska aktier.

  Agerande i förvaltningen under månaden

  Den undervikt vi initierade i europeiska aktier i strategifonderna i samband med Brexit-omröstningen tog vi bort redan under juli månad. Orsaken var att vi ansåg att investerare snarare tog till sig det positiva i att centralbankerna förväntades fortsätta bedriva en aggressiv lågräntepolitik, snarare än det negativa i samband med ett brittiskt utträde ur EU. Vi valde att genom hela augusti månad hålla en relativt hög aktievikt i samtliga strategifonder vilket varit positivt för fondernas avkastning då aktier stigit under perioden.

  I likhet med utvecklingen på aktiemarknaderna har även utvecklingen för räntemarknaderna visat upp att de mer riskfyllda obligationsmarknaderna är de som stigit mest. Under augusti steg indexen för europeiska och amerikanska high yield, obligationer utgivna av företag med sämre kreditbetyg, med 1,5 procent respektive 2,2 procent samtidigt som index för obligationer utgivna av svenska staten, obligationer med högsta kreditbetyg, steg med endast 0,1 procent under samma period. I förvaltningen av obligationer i strategifonderna undviker vi för närvarande, och har så gjort en längre tid, att investera i statsobligationer och väljer istället att fördela investeringarna i nordiska företagsobligationer och bostadsobligationer med kortare löptider och god kreditvärdighet.

  “Vi valde att genom hela augusti månad hålla en relativt hög aktievikt i samtliga strategifonder vilket varit positivt för fondernas avkastning då aktier stigit under perioden.”

  Då globala aktier visat upp en relativt stabilt stigande trend under sommarperioden med små kurssvängningar, låg volatilitet, från dag till dag innebär det att aktier rent tekniskt bedöms som låg risk jämfört med sina historiska risknivåer. Lägre risk relativt historiska nivåer tenderar att medföra större inflöden till aktiemarknaden när fler investerare önskar öka sin exponering mot aktier. Det ökade köpintresset resulterade i stigande aktiepriser och aktievärderingar.

  Vår tro om den närmaste framtiden

  Våra förvaltningsmodeller och analyser pekar i de flesta fall mot att vi skall öka aktiefördelningen i strategifonderna framöver. Vi ser dock för närvarande risker med detta och kommer därmed att avvakta en ytterligare eventuell ökad allokering i aktier i det korta perspektivet. Vi ser framför allt att risken i aktiemarknaden är alldeles för låg ur ett historiskt perspektiv. Volatiliteten har pressats nedåt alltför snabbt då många investerare ökat sin exponering mot aktier under kort tid över sommaren. Under september kommer både den europeiska centralbanken, ECB, och den amerikanska centralbanken, FED, hålla penningpolitiska möten. Risken finns att båda centralbankerna kommer att överraska negativt genom att signalera att den aggressiva penningpolitiken, låga räntor, närmar sig slutet. Låga räntor har varit ett tungt vägande skäl till varför riskfyllda tillgångar utvecklats så positivt under sommaren.

  Alt-text

  Johan Hinas
  Förvaltningschef