• 7/11/2016

  Monyx marknadskommentar för juni 2016

   


  Aktiemarknaderna steg 0,7 procent på global basis i juni och är därmed upp strax över 1 procent i år, mätt i svenska kronor. Europeiska marknader sjönk cirka 5 procent under månaden, till stor del drivet av oron innan och efter den s.k. Brexit-omröstningen. Stockholmsbörsen mätt som OMXS30 index föll 3,3 procent.

  Metallpriser, framförallt ädelmetallerna guld och silver, steg kraftigt under månaden och har utvecklats starkt under 2016 med uppgångar på ungefär 25 respektive 35 procent. Guldpriset anses vara en säker hamn när det råder osäkerhet på de finansiella marknaderna. Noterbart i år är dock att guldpriset har utvecklats stabilt även under perioder av lägre marknadsrisk och starkare dollar, vilket inte hör till det vanliga beteendemönstret. Oljepriset var relativt oförändrat under juni, men har också utvecklats starkt under året med en uppgång på 35 procent.

  Den svenska kronan stärktes initialt mot dollarn, men föll rejält i samband med Brexit-omröstningen och försvagades totalt närmare 2 procent i juni. Kronan försvagades även mot euron med strax över 1 procent.

  Den brittiska folkomröstningen om ett fortsatt EU-medlemskap resulterade i en dramatisk avslutning på månaden. Undersökningar dagarna innan indikerade ett övertag för ”stanna” vilket fick riskfyllda tillgångar, framförallt aktier, att röra sig stadigt uppåt från en större nedgång tidigare under månaden. När rösterna var färdigräknade på midsommarafton den 24 juni stod det dock klart att ”lämnasidan” vunnit omröstningen med 52 mot 48 procent. Reaktionerna på finansmarknaderna lät inte vänta på sig. Aktier, brittiska pundet och långräntorna fullständigt kollapsade. Den svenska marknaden höll som bekant stängt p.g.a midsommarfirande, men föll över 8 procent på måndagen.

  Den politiska spelplanen är därmed på väg att ritas om och den politiska osäkerheten kommer att vara högre än normalt framöver. Många blev nog förvånade av den starka motreaktion som framförallt aktiemarknaderna uppvisade därefter och fram till månadsslutet. Det brittiska FTSE100 indexet stängde exempelvis på en högre nivå än innan Brexit-omröstningen och Stockholmsbörsen återhämtade sig med ungefär 6 procent de tre sista handelsdagarna.

  Förändringar under månaden

  De stigande aktiepriserna under kvartalet har drivit upp portföljernas aktievikt så pass mycket att vi i vår förvaltning sålt av aktieexponering med mellan 0,5-1 procent under inledningen av juni för att den inte skall växa sig för stor i fonderna i förhållande till respektive fonds målrisk. Ur ett mer kortsiktigt perspektiv valde vi att hålla en mindre undervikt mot amerikanska Nasdaq börsen i portföljerna under hela månaden samt att vi i samband med Brexit-omröstningen minskade portföljernas exponering mot det samlade europeiska aktieindexet och det brittiska aktieindexet. Hög oro på de finansiella marknaderna brukar gynna den amerikanska dollarn som ett led i investerares flykt till mer säkra investeringar och även vi valde av försiktighetsskäl att kortsiktigt öka portföljernas innehav av USD i kölvattnet av Brexit-omröstningen.         

  Framtid

  Den förhöjda osäkerheten som den brittiska EU-omröstningen medfört tror vi kommer att bestå den närmaste tiden under relativt stora kurssvängningar på de finansiella marknaderna. Det finns en höjd riskpremie i de globala marknaderna och då främst för Europa. Investerare har dock handlat upp de flesta aktiemarknaderna efter de två första dagarnas initiala nedgång efter Brexit. Vår slutsats är att det är för tidigt att se detta som ett tillfälle att ensidigt öka aktierisken. Marknaden för europeiska lågriskobligationer behöver stabiliseras. Det torde ske före aktiemarknaden eftersom den europeiska centralbanken kommer att öka sina köp av dessa obligationer om andra investerare, såsom exempelvis fonder, ställer sig mer avvaktande. Vi följer noga utvecklingen av den europeiska kreditmarknaden, centralbankers ageranden samt företagens kvartalsrapporter under andra hälften av juli, framför allt för att försöka se igenom alltför kortsiktiga svängningar i olika tillgångspriser. Vi förväntar oss därför hålla en något lägre aktierisk i portföljerna under kommande period än vad respektive målrisk stipulerar, dock med beredskap att ändra portföljernas fördelning om och när ny fundamental information förändrar förutsättningarna.