• 6/27/2016

  Monyx marknadskommentar med anledning av BREXIT

  Resultatet från torsdagens folkomröstning angående Storbritanniens vara eller icke vara inom den europeiska unionen överraskade generellt de finansiella marknaderna och priserna för riskfyllda tillgångar (aktier) föll kraftigt under framför allt inledningen av fredagens handel.

  Storbritannien och EU står nu inför en helt ny situation då inget medlemsland inom den euopeiska unionen lämnat det europeiska samarbetet tidigare. Vilka implikationer detta får på lite längre sikt på den ekonomiska tillväxten och därmed utvecklingen för finansiella tillgångar både inom Europa/Storbritannien och övriga delar av världen är för närvarande för tidigt att med säkerhet ha en uppfattning om. Dock kan det konstateras att den extra ersättning, riskpremie, som investerare vill ha för att investera i till exempel aktier rimligen bör stiga i det kortare perspektivet och detta är inte positivt för aktieprisers utveckling.

  Det som i allmänhet får marknadens riskpremie att stiga är oro och osäkerhet om nuvarande och framtida utveckling. I de flesta fall är det politisk osäkerhet som är en av de svåraste  riskerna att hantera och för marknaden att  skapa sig en tydlig bild över den framtida utveckling för. Detta gäller i högsta grad för en BREXIT med följande orosmoment och frågeställningar för närvarande:

  • Den brittiska premiärministern avgår i oktober
  • Ingen tydlig efterträdare som premiärminister finns idag
  • Förhandlingar om Storbritanniens utträde kan därmed inledas tidigast under årets sista kvartal, med flera månaders spekulationer om huruvida EU-utträde kommer att begäras  
  • Förhandlingar om utträde förväntas enligt EU-fördrag ske över två år
  • Kommer EU vara tillmötesgående i förhandlingarna eller kommer de statuera ett exempel med tuffa krav i syfte att förhindra andra medlemstaters eventuella exit-omröstningar
  • Utfallet i omröstning var mycket jämn med knappt 52 procent till lämna-sidans fördel. Storbritannien är därmed ett delat land, där bl.a. Skottland, Nordirland och London-regionen röstade för att stanna kvar
  • Folkomröstningen är inte bindande för regeringen vilket kan medföra spekulationer om en BREXIT verkligen kommer att ske

   

  Detta är bara några av de osäkerhetsmoment som marknaderna behöver ta till sig och hantera. Som ett exempel på den höga osäkerhet som råder så kan det konstateras att den gångna veckan bjöd på starkt stigande aktiemarknader fram till fredag morgon då förväntningar steg om att Storbritannien skulle stanna kvar i EU. Det samlade europeiska indexet EuroStoxx50 steg med 8 procent, S&P500 steg med 1,8 procent, det globala indexet MSCI AC World Total Net Return steg med 4 procent och brittiska FTSE100 steg med 6,6 procent samtidigt som det brittiska pundet stärktes med närmare 5 procent mot den amerikanska dollarn. Aktiehandeln under midsommaraftonen var dock hög och alla index handlades ned, men när aktiemarknaderna stängde för helgen kunde det konstateras att den negativa avkastningen sett över hela veckan stannade vid en nedgång för Eurostoxx50 på -1,4 procent, S&P500 -1,9 procent, MSCI AC World -1,0 procent och för FTSE100 en uppgång med 3 procent. Det brittiska pundet föll dock relativt den amerikanska dollarn med 3,7 procent under veckan. Sett i ett lite längre perspektiv har alltså fredagens kraftiga nedgångar på världens aktiemarknader i realiteten medfört att aktiemarknader knappt rört sig sett över hela den gångna veckan.

  Agerande i Monyx Strategifonder

  I vår förvaltning valde vi under förmiddagen på fredagen att minska exponeringen mot aktier, med mellan 3-6 procent, i samtliga Strategifonder och samtidigt öka exponeringen mot amerikanska dollar, med mellan 3-6 procent. Vi håller dämed taktiskt en lägre risk i portföljerna än vad respektive fonds målrisk indikerar för närvarande. Den förhöjda osäkerheten som den brittiska omröstningen fört med sig tror vi kommer att bestå under de närmaste veckorna med relativt stora kurssvängningar. Vi förväntar oss att det kommer dagar av kortsiktigt stigande aktiepriser och att detta möjligen ger oss bättre tillfällen att ytterligare minska risken och exponeringen mot aktier. Det skall dock konstateras att den mycket höga osäkerheten bland investerare och de många spekulationerna om den framtida händelseutvecklingen kring ett eventuellt brittiskt utträde i sig medför att mycket kortsiktig handel och positionstagning i fonderna medför höga risker och kan medföra förluster. Vi följer därmed de globala marknadernas utveckling mycket noga i strävan att se igenom alltför kortsiktiga svängningar i olika tillgångspriser.

  Slutsats

  Slutsatsen är att det är för tidigt att se fredagens aktieprisnedgång som ett tillfälle att öka aktierisken till attraktiva priser. Investerare börjar nu ta till sig vad som hänt och försöker prissätta politiska risker och osäkerhet för såväl Storbritannien och EU men även globalt. Marknaden för europeiska lågrisk-krediter borde stabiliseras före aktiemarknaden eftersom den europeiska centralbanken kommer att öka sina köp av dessa obligationer om andra investerare, såsom exempelvis fonder, ställer sig mer avvaktande. Utvecklingen av den europeiska kreditmarknaden kommer därför att följas extra noga. Under tiden kommer riskaptiten vara låg vilket kommer driva en ökad efterfrågan på statsobligationer.