• 6/9/2016

  Monyx marknadskommentar för maj 2016

  Osäkerheten runt den brittiska folkomröstningen om ett eventuellt fortsatt EU-medlemskap satte avtryck på aktiemarknaden som avslutades svagt nedåt på månaden. Börserna i övriga Europa gick generellt bättre där exempelvis stoxx600 och OMXS30 steg med 2,6 respektive 2,2 procent trots relativt dåliga industriproduktionssiffror. Även i USA steg såväl S&P500 som Nasdaq med 1,7 respektive 3,7 procent trots nedreviderade vinster för bolagen. Den amerikanska konjunkturutvecklingen ser ut att stabiliseras och Kinas konjunktur ser ut att undvika ett magplask, vilket kan förklara en del av det positiva börssentimentet.

  Federal reserve har i ljuset av konjunktursiffror signalerat en vilja att inom en snar framtid fortsätta höja sin viktigaste styrränta, FED Funds, vilket har stärkt den amerikanska dollarn under maj.

  Råvarupriserna har spretat under perioden. Oljepriset fortsatte att stiga, en trend som hållit i sig sedan mitten av januari i år. Även jordbruksråvaror steg i pris under maj månad. Metallpriser hade däremot en nedåtgående trend.

  Såväl tyska som svenska 10-åriga statsobligationsräntor föll med 12 räntepunkter till 0,14 respektive 0,51 procent. Den 10-åriga brittiska motsvarigheten gick, kopplat till osäkerheten för en Brexit, åt andra hållet och steg med 0,15 procentenheter till 0,93 procent.

  Lyfter vi blicken i närområdet blir det intressant att se hur det europeiska bankväsendet kommer att agera för att stärka sina balansräkningar. Starka banker är en förutsättning för att EU ska lyckas leverera en långsiktig tillväxt som är så hög att arbetslösheten sjunker och lån snabbare kan amorteras ned.

  Förändringar under månaden

  Den fallande risken på världens aktiemarknader sedan mitten av februari fram till början av maj medförde att vi under inledning av maj ånyo ökade exponeringen mot aktier i samtliga portföljer under inledningen av maj med mellan 1,5 - 2,5 procent, beroende av respektive portföljs målrisk. Portföljernas utveckling gynnades positivt under månaden tack vare generellt stigande globala aktiemarknader, bortsett från tillväxtmarknader, och fallande obligationsräntor. Portföljernas avkastning gynnades även av den taktiska undervikten mot aktier inom tillväxtmarknader som initierades i början av april.

  Framtid

  Den senare hälften av maj kom framför allt att präglas av marknadens stigande förväntningar om en amerikansk räntehöjning redan så tidigt som under sommaren, istället för som tidigare förväntat under hösten 2016. Marknadens aktörer ökade även sitt fokus kring den brittiska EU-omröstningen där skillnaden mellan ja- och nej-sidan visat sig vara väldigt liten. Det innebär en hög osäkerhet kring utgången av valet i juni. Dessa två händelser kan förväntas fortsätta styra investerarnas riskvilja och därmed utvecklingen för aktie- och obligationspriser. Nuvarande aktievärderingar och det låga ränteläget medför att vi förväntar oss en relativt oförändrad utveckling, för exempelvis aktiepriser, sett över den kommande perioden men med risk för relativt stora dagliga kurssvängningar vid tillfällen. Vi förväntar oss att hålla portföljernas fördelning mellan aktier och räntor relativt nära det som stipuleras av respektive portföljs målrisk utan några större under- eller övervikter den närmaste perioden.