• 5/11/2016

  Monyx marknadskommentar för april 2016

  I likhet med föregående månad var april en relativt lugn börsmånad och globala aktier var i stort sett oförändrade. Europeiska börser steg marginellt och Stockholmbörsen, mätt som OMX index, steg cirka 1,4 procent, men har fallit ungefär 3 procent hittills i år. Bakom återhämtningen och den stabilare utvecklingen ligger något förbättrade globala ekonomiska utsikter och minskad recessionsoro i både USA och Kina.

  Blickar vi mot den svenska börsen har det varit mycket fokus på rapportsäsongen för det första kvartalet. Med ett fåtal svenska bolag kvar att rapportera kan vi konstatera att det överlag har varit ett relativt svagt första kvartal med blek försäljnings- och vinstutveckling. Förväntningarna på företagens vinstprognoser har successivt justerats ned under inledningen av året, vilket kan ha varit en anledning till att det ändå varit fler positiva än negativa kursreaktioner på rapportdagen (trots svaga resultat).

  Brasilien var en av de starkare aktiemarknaderna under april med en uppgång på 10 procent i lokal valuta. Investerare har återfunnit riskaptiten, delvis mot bakgrund av stigande råvarupriser, men även p.g.a. en eventuellt kommande riksrättsprocess mot sittande presidenten Dilma som misstänks för korruption samt att ha tillskansat sig pengar från statliga bolag som har finansierat tidigare politiska kampanjer. Även Ryssland tillhörde vinnarna under april.

  De förhållandevis svaga globala ekonomiska tillväxtutsikterna gör marknaden känslig för störningar framöver. En eventuell ”Brexit”, som i nuläget indikerar en oviss folkomröstning i Storbritannien inför den 23 juni, och presidentval i USA i november, kan förväntas oroa marknaderna kommande period.

  Den amerikanska 10-åriga obligationsräntan steg marginellt under månaden till strax över 1,8 procent. Den svenska 10-åringen steg från 0,5 till 0,6 procent. Den svenska kronan stärktes med 1 procent mot dollarn och 0,5 procent mot euron. Noterbart är att den amerikanska dollarn försvagades med 5 procent mot japanska yenen under månaden.

  "Med ett fåtal svenska bolag kvar att rapportera kan vi konstatera att det överlag har varit ett relativt svagt första kvartal med blek försäljnings- och vinstutveckling.”

  Förändringar under månaden

  De senaste månaderna med mer stabil marknadsutveckling, främst på aktiemarknaderna, har medfört att riskviljan återvänt hos investerare. Därmed har den realiserade risken i aktiemarknaderna fallit, den historiskt uppmätta risken, jämfört med exempelvis den inledande tvåmånadersperioden av året. Detta innebar att vi ökade samtliga fonders långsiktiga strategiska exponering mot aktier med 1 procent under inledningen av april.

  Framtid

  Investerare är för närvarande ytterst uppmärksamma på yttre störningar som kan påverka utvecklingen och riktningen för de finansiella marknaderna. De historiskt sett låga räntorna, tillsammans med en förhållandevis svag global ekonomisk tillväxt, har medfört att investerare mer eller mindre tvingats öka risktagandet i relativt stor omfattning i sökandet efter avkastning i nivå med historiska avkastningskrav. Detta medför att investerarna på de finansiella marknaderna reagerar snabbt vid både större och mindre händelser som kan tänkas påverka priserna för finansiella tillgångar. Vi förväntar oss därför att marknaderna under de närmaste månaderna kan komma att visa på relativt stora svängningar när vi närmar oss den brittiska EU-omröstningen, de grekiska reform- och låneförhandlingarna, det amerikanska presidentvalet samt de globala centralbankernas beslutsmöten och deras uttalanden. I vår riskstyrda förvaltning fortsätter vi att fördela investeringarna i och mellan olika tillgångar. Syftet är att uppnå varje fonds målrisk och inom respektive fonds målrisk söker vi uppnå så hög avkastning som möjligt. Vi har dock en förhållandevis avvaktande inställning till riskfyllda tillgångar på grund av de stora prissvängningarna som sker.