• 4/11/2016

  Monyx marknadskommentar för mars 2016

  Under mars var det, med få undantag, mindre rörelser i europeiska aktieindex. Svenska aktier var inte undantagna utan steg marginellt under månaden. Det var små rörelser trots att ECB sjösatt ett historikt stort penningpolitiskt stödpaket med lägre räntor, stödköp av obligationer och möjligheter för nya lån riktat till europeiska banker.

  Amerikanska centralbanken Federal Reserve, FED, som tidigare kommunicerat upp mot fyra räntehöjningar under 2016 intog en mer avvaktande inställning till antalet höjningar. Det togs väl emot av marknaden; valutan försvagades och breda aktieindex fick mer bränsle. Dow Jones och Nasdaq gick exempelvis upp 4 respektive 5 procent under månaden.

  Även emerging markets gick starkt under månaden kopplat till den fortsatt mycket expansiva penningpolitiken i OECD-området och stigande råvarupriser. Brasiliens största aktieindex Ibovespa gick exempelvis upp med 17 procent och Kinas Hang seng steg med 7 procent under mars.

  Även bland nordiska krediter genererade den ökade riskaptiten lägre spreadar vilket innebar en positiv avkastning under månaden på i storleksordningen mellan 0,2-1,5 procent. Räntan på statsobligationer fortsatte under den expansiva penningpolitiken att vara låg. I slutet av månaden kunde man exemeplvis köpa en svensk femårig statsobligation till -0,14 procent. Det innebär att en investering under hela papprets återstående löptid kommer att generera en förlust på runt 0,6 procent. Detta under förutsättning att ingenting oförutsett sker som gör att förlusten växer. Det är onekligen intressanta tider vi lever i.

  Förändringar under månaden

  För den långsiktiga, strategiska allokeringen och exponeringen i portföljerna minskade vi aktievikten i samtliga fonder under inledningen av mars. Minskningen av aktieexponeringen skedde med mellan 3 procent för våra strategifonder med högst målrisk till cirka 1 procent för våra fonder med lägre målrisk. Minskningen av aktier medförde samtidigt att vi ökade exponeringen mot obligationer i motsvarande omfattning för samtliga fonder. Vår oro för de relativt höga värderingarna för flertalet globala aktiemarknader, samt oro över företagens framtida vinsttillväxt, medförde att vi har hållit en något lägre exponering mot amerikanska aktier i fonderna än vad målrisken anger.

  Framtid

  I den senaste förvaltarkommentaren för februari skrev vi att ECB skulle hålla ett penningpolitiskt möte under andra veckan av mars. Förväntningarna var högt ställda från investerarna på ECB att öka de penningpolitiska stimulanserna ytterligare. Vi kan konstatera att ECB infriade förväntningarna och att de europeiska aktiemarknaderna steg under ett par dagar direkt efter mötet, för att därefter falla tillbaka och avsluta månaden på motsvarande nivåer som innan ECBs möte. I USA meddelade FED en något försiktigare hållning till kommande räntehöjningar för resterande del av 2016 vilket gav stöd för stigande aktiepriser på de amerikanska börserna under hela mars. Det synes alltså som att de europeiska penningpolitiska stimulanserna för närvarande får en allt mindre effekt på värderingen av riskfyllda tillgångar, medan FED:s avvaktande hållning har en starkare effekt på de amerikanska och till viss del även på övriga globala riskfyllda tillgångar. Vi ser detta som ett tecken på den osäkerhet som återfinns hos investerare världen över, och vi är därmed under inledningen av april fortsatt försiktigare till aktier än vad respektive fonds målrisk stipulerar.