• 3/13/2016

  Marknadskommentar för februari 2016

  Månaden inleddes med fortsatt stora kurssvängningar likt trenden som vi såg i januari. Aktiemarknaderna handlades nedåt, påverkat av ett fortsatt instabilt oljepris och oro för att den ekonomiska statistiken från USA indikerar viss risk för en kommande lågkonjunktur. Lägg dessutom till en förnyad oro över det europeiska banksystemet och potentiella effekter av negativa räntor (press på bankernas marginaler), så hade marknadsaktörerna tillräckligt med orosmoment för att exempelvis handla ned europeiska aktieindex med 10-15 procent fram till den andra veckan i februari. Därefter började oljepriset visa tecken på att bilda en bottenformation och steg kraftigt i pris, ca 20 procent, fram till slutet av månaden. Den senaste tidens höga samvariation mellan olja och aktier medförde att även aktier fann stöd. Detta tillsammans med extremt översålda aktiemarknader resulterade i att exempelvis USA, Europa och Sverige korrigerade nästan hela börsnedgången. Stockholmsbörsen lyckades t.o.m. stänga på plus 1,3 procent.

  Bolagens kvartalsrapporter för det fjärde kvartalet 2015 har duggat tätt under månaden med blandat utfall och en hel del kraftiga kursreaktioner. De amerikanska bolagen i S&P 500 indexet rapporterade bl.a. både fallande intäkter och vinster på aggregerad nivå. Bland de svenska storbolagen såg det något ljusare ut, åtminstone när det gäller bolagens vinster. Vad vi däremot noterar är att analytikerna har reviderat ned sina framtida vinstprognoser med ungefär 5 procent under den senaste tremånadersperioden.

  Som vi tidigare nämnde steg oljepriset kraftigt (procentuellt sett) sedan bottennoteringen under månaden. Även guldpriset har gått starkt och har sedan årsskiftet stigit med nästan 18 procent, vilket indikerar att investerare har sökt sig mot säkrare tillgångsslag när det skakar på börsen. Noterbart är dock att guldet fortsatte att stiga tillsammans med andra riskfyllda tillgångar under andra halvan av februari.

  På valutafronten föll den amerikanska dollarn med ca 1,5 procent i handelsviktade termer. Den svenska kronan rörde sig sidledes mot dollarn och försvagades marginellt mot euron. Framförallt har den japanska yenen stärkts under månaden, ca 7 procent mot dollarn.

  Förändringar under månaden

  Den senaste tidens turbulens på de finansiella marknaderna och utvecklingen av korrelationen mellan aktier och obligationer medförde att i portföljerna medlägre målrisk, Strategi Trygghet och Strategi Balanserad, ökade vi aktieexponeringen med cirka 1 procent. I fonderna med högre målrisk minskade vi aktieexponeringen med cirka 1 procent i samband med omallokeringen under inledningen av februari. Den taktiska undervikten mot amerikanska aktier som initierades i slutet av januari minskade vi till hälften under andra hälften av februari då aktiemarknader världen över steg kraftigt.

  Framtid

  Som beskrivits ovan så har utvecklingen för finansiella tillgångar upplevt stora fall och kraftiga uppgångar under årets två första månader. Vår förväntan är att miljön med stora kurssvängningar kommer att bestå under ytterligare en tid. Under den andra veckan av mars kommer centralbanken i Europa, ECB, att hålla ett penningpolitiskt möte och marknadens förväntningar på ytterligare penningpolitisk stimulans är tillsynes högt ställda sett till de senaste veckornas starka utveckling på till exempel de europeiska aktiemarknaderna. Det finns risk för att dessa förväntningar inte infrias fullt ut och att investerare därmed blir besvikna. Dessutom är det fortsatt oro för den kinesiska ekonomins utveckling och nedrevidering av dess framtida tillväxt. Vi är fortsatt försiktiga i vår allokering till riskfyllda tillgångar och håller därmed fortsättningsvis en lägre aktieexponering än vad som stipuleras av respektive fonds långsiktiga målrisk.