• 2/10/2016

  Monyx marknadskommentar för januari månad 2016

   

  Under förra året i USA gick 26 bolag som finansierat sig på obligationsmarknaden verksamma inom energibranschen i konkurs. Konkurserna kan kopplas till det låga oljepriset och för att sätta det i perspektiv är det fler konkurser än under de tidigare fem åren tillsammans. Konkurser till trots fortsatte oljepriset ned under januari och det noterades till 33 dollar per fat i genomsnitt, en nedgång på 18 procent jämfört med månaden innan.

  Även aktiemarknaden visade svaghetstecken i inledningen av året. I Europa fick vi se nedgångar på omkring 7 procent på de flesta marknaderna. Industribolagstunga Dow Jones gick ungefär lika dåligt i lokal valuta medan tekniktunga Nasdaq backade 8,5 procent. Lyfter vi blicken mot Asien kan vi konstatera att exempelvis även Hang Seng indexet i Kina sjönk med 10 procent under januari.

  Den amerikanska dollarn stärktes i handelsviktade termer under månaden. Den svenska kronan backade samtidigt mot såväl dollar som Euro. De 10-åriga svenska statsobligationsräntorna sjönk med 0,4 procentenheter till 0,6 procent i slutet av januari då styrkan i världskonjunkturen ifrågasatts. Samtidigt visar konjunkturbarometern på underliggande svensk styrka i företagens och hushållens syn på realekonomin.

  Förändringar under månaden

  Under januari genomfördes endast mindre justeringar av aktieexponeringen i portföljerna avseende den långsiktiga strategiska allokeringen. I den kortsiktigare taktiska allokeringen har det varit relativt hög aktivitet under månaden i takt med de höga kurssvängningarna på världens finansiella marknader, vilket medfört att sammantaget över hela månaden har vi hållit en undervikt mot aktier.

  Framtid

  Januari kom att bli negativt för prisutvecklingen för riskfyllda tillgångar. Oro för den ekonomiska tillväxten i världen har fått investerare att söka sig mot mer säkra investeringar. Detta sker under en period med låg inflation och när flera centralbanker fortsatt driver ultra-lätt penningpolitik, vilket medfört att avkastningen från exempelvis statsobligationer är historiskt låg. Under februari inleds företagens rapportering för det fjärde kvartalet, och därmed 2015 års vinstutveckling. Förväntningarna på dessa rapporter anses vara relativt väl verklighetsförankrade så vi förväntar oss inga större avvikelser. Dock kommer investerarnas största intresse vara kring hur företagsledningarna ser på den framtida tillväxtpotentialen, för att i dessa uttalanden försöka finna svar på hur den globala ekonomiska tillväxten kan förväntas utvecklas.

  Vi ser relativt stora risker för att de finansiella marknaderna kommer att vara fortsatt pressade och riskviljan relativt låg, vilket medför att vi fortsatt kommer hålla en lägre risk, lägre aktieexponering, i portföljerna än vad respektive portföljs målrisk stipulerar.