• 12/9/2015

  Monyx marknadskommentar november 2015  Under årets näst sista månad stärktes den amerikanska dollarn handelsviktat med 3 procent jämfört med föregående månad. Förstärkningen är primärt kopplad till en allt större sannolikhet för en första räntehöjning av FED under december månad. Aktiemarknaden gick sidledes i november vilket är 3 procent högre jämfört med oktobers genomsnittskurs.

  Europeiska aktier gick upp drygt 2 procent under november och 5 procent jämfört med föregående månad uttryckt i lokal valuta. Samtidigt försvagades euron handelsviktat med 4 procent  jämfört med oktober. 

  Fortsatt hög produktion och låg efterfrågan fortsatte att pressa oljepriset. Genomsnittspriset, 45 dollar per fat, är 4 dollar lägre än under oktober månad. Rent ekonomiskt är ett lågt oljepris positivt för Europa som är stora nettoköpare av råvaran, vilket i förlängningen påverkar BNP positivt genom en ökning av privatkonsumtionen. Även andra råvarupriser gick ned, exempelvis järnmalm handlades till ett pris som senast noterades 2002.

  Den svenska kronan stärktes med nästan 2 procent mot euron samtidigt som den försvagades mot den amerikanska dollarn med nästan lika mycket. Den svenska 10-åriga statsobligationsräntan gick upp 0,1 procentenheter till 0,75 procent under månaden. Den tyska motsvarigheten noterades till 0,47 procent och den amerikanska till 2,2 procent.
  Kreditmarknaden har under månaden utvecklats positivt i såväl Norden som övriga Europa. En förklaring är sjunkande swapräntor tillsammans med en oförändrad kreditspread hos såväl investment grade- som högräntekrediter. Performance av högräntekrediter med kopplingar till råvaruproduktion har under månaden varit svagare kopplat till råvaruprisfallet.

  Förändringar under månaden
  Den gynnsamma utvecklingen för bedömt mer riskfyllda tillgångar under framför allt oktober medförde att vi ökade den långsiktiga exponeringen mot aktier i samtliga portföljer under inledningen av november med mellan 1 - 1,6 procent beroende på respektive fonds målrisk. Under slutet av november ökade vi aktierisken ytterligare, av taktiska skäl, genom ökade exponeringar mot europeiska aktier samt amerikanska aktier. 

  Framtid
  December månad kan förväntas bli händelserik på de finansiella marknaderna. Under november har företrädare för både den amerikanska (FED) och den europeiska (ECB) centralbanken uttalat sig om penningpolitiska åtgärder inför de kommande centralbanksmötena i december. Marknadens förväntansbild  är att FED kommer att höja sin styrränta för första gången sedan 2007 och att ECB kommer att ytterligare öka de penningpolitiska stimulanserna samt sänka den europeiska styrräntan under noll. En räntehöjning i USA tycks för närvarande ses av marknaden som ett styrketecken för utvecklingen och tillväxten i den amerikanska ekonomin och därmed har aktiemarknaden fått ytterligare stöd för stigande kurser. I Europa kan det konstateras att investerare hade förväntat sig betydligt mer stimulanser från ECB än vad som slutligen presenterades i början av december och detta fick framför allt europeiska aktier att falla tillbaka. Det finns dock fortfarande mycket som talar för en positiv utveckling för riskfyllda tillgångar resterande delen av 2015, samtidigt som det kan förväntas ske till relativt högre risk, det vill säga högre och större dagliga kurssvängningar. Vi håller för närvarande en viss övervikt mot risk i portföljerna men följer nogsamt utvecklingen om det positivare klimatet snabbt förändras till det sämre.