• 11/10/2015

  Monyx marknadskommentar oktober 2015


   

  Den svaga inledningen av hösten för riskfyllda tillgångar gjorde en helomvändning under oktober och vissa aktiemarknader uppvisade en av de starkaste uppgångarna på flera år. Återhämtningen omfattade även kreditmarknaden och råvarupriser stabiliserades överlag. Den positiva utvecklingen under oktober drevs framförallt av en minskad oro för en hårdlandning i Kina, vilket skulle riskera att dra med sig den globala ekonomin i en lågkonjunktur. Makrosiffrorna har varit blandade, men har åtminstone inte bekräftat en stark inbromsning, vilket lugnat investerarkollektivet något. Under senare delen av månaden fick marknaden ytterligare stöd genom centralbankers fortsatta kommunikation om expansiv penningpolitik i allmänhet och i synnerhet från ECB.

  Börsbolagens rapportering av det tredje kvartalet har överlag överraskat negativt om vi tittar på svenska bolag. Den negativa utvecklingen har kommit både från försäljnings- och vinstutveckling. I USA har det däremot sett betydligt starkare ut relativt analytikernas vinstförväntningar.

  Amerikanska aktier mätt som S&P 500 steg med 8,5 procent, MSCI World 8 procent, Euro Stoxx 50 strax över 10 procent och OMXS30 med 6 procent. Det breda indexet för tillväxtmarknader visade också på en stark utveckling och steg med dryga 7 procent. Råvaror handlades överlag sidledes och de starkaste delsektorerna var ädelmetaller och s.k. ”soft commodities”, exempelvis socker, bomull och kakao. Valutamarknaden präglades av dollarstyrka under andra halvan av oktober, då marknaden höjde sannolikheten för att den amerikanska centralbanken ska höja styrräntan på sitt kommande möte i december. Den amerikanska dollarn stärks i allmänhet ytterligare då majoriteten av världens övriga centralbanker fortfarande bedriver extremt expansiv penningpolitik och snarare kommunicerar att detta kan förväntas pågå under en betydligt längre tid än vad som tidigare sagts.

  I slutet av oktober meddelande ECB-chefen Mario Draghi att centralbanken utvärderar möjligheterna att göra penningpolitiken ännu mer stimulativ och utesluter varken ytterligare räntesänkningar eller utökat QE-program, obligationsköp, vid ECB:s möte i december. Centralbanken motiverade sitt duvaktiga uttalande med att de ser ytterligare nedsiderisker för både tillväxten och inflationen samt svaghet i den ekonomiska tillväxten i vissa tillväxtmarknader. Effekten blev en fallande Euro-kurs, lägre räntor och stigande aktiekurser.
  Riksbanken beslutade hålla reporäntan stilla på -0,35 procent, men de kommunicerade samtidigt att de kommer att expandera omfattningen på sina obligationsköp både i storlek och tid. De sköt även fram den förväntad tidpunkten för den första räntehöjningen med ungefär sex månader.

  Agerande under månaden
  Vår riskstyrda förvaltningsprocess innebar att vi, liksom de flesta månader tidigare i år, minskade andelen aktier något under oktober till förmån för räntebärande tillgångar. Denna justering avser den långsiktiga strategiska allokeringen. I den taktiska allokeringen (ca 3 månaders sikt) har vi tidigare under året minskat aktievikten ytterligare i förhållande till vad den strategiska allokeringen visar på, eftersom vi förväntat en nedgång i aktier. Den starka återhämtningen på aktiemarknaderna medförde dock att vi under oktober neutraliserade våra taktiska positioner.  

  Framtid
  Investerarnas fokus på bolagens rapporter för det tredje kvartalet har i och med utgången av oktober avtagit då de allra flesta större bolagen nu rapporterat. Detta innebär att investerarnas fokus åter kommer att flyttas mot rapportering av den globala ekonomiska statistiken, i syfte att framför allt försöka prognostisera utvecklingen för centralbankernas ageranden och styrränteförändringar vid kommande möten i december. Sannolikt kommer det största intresset att riktas mot den amerikanska ekonomiska statistiken samt centralbankens, FED:s, decembermöte, eftersom den amerikanska styrräntan förväntas vara den enda styrräntan som står inför en höjning i närtid.