Augusti 2019

 Monyx Strategi Försiktig AC

 Monyx Strategi Försiktig DC

 Monyx Strategi Balanserad AC

 Monyx Strategi Balanserad DC

 Monyx Strategi Sverige Världen AC

 Monyx Strategi Sverige Världen DC

 Monyx Strategi Världen AC

 Monyx Strategi Världen DC

 Monyx Strategi Offensiv AC

 Monyx Strategi Offensiv DC

Juli 2019

 Monyx Strategi Försiktig AC

 Monyx Strategi Försiktig DC

 Monyx Strategi Balanserad AC

 Monyx Strategi Balanserad DC

 Monyx Strategi Sverige Världen AC

 Monyx Strategi Sverige Världen DC

 Monyx Strategi Världen AC

 Monyx Strategi Världen DC

 Monyx Strategi Offensiv AC

 Monyx Strategi Offensiv DC

Juni 2019

 Monyx Strategi Försiktig AC

 Monyx Strategi Försiktig DC

 Monyx Strategi Balanserad AC

 Monyx Strategi Balanserad DC

 Monyx Strategi Sverige Världen AC

 Monyx Strategi Sverige Världen DC

 Monyx Strategi Världen AC

 Monyx Strategi Världen DC

 Monyx Strategi Offensiv AC

 Monyx Strategi Offensiv DC

Maj 2019

 Monyx Strategi Försiktig AC

 Monyx Strategi Försiktig DC

 Monyx Strategi Balanserad AC

 Monyx Strategi Balanserad DC

 Monyx Strategi Sverige Världen AC

 Monyx Strategi Sverige Världen DC

 Monyx Strategi Världen AC

 Monyx Strategi Världen DC

 Monyx Strategi Offensiv AC

 Monyx Strategi Offensiv DC

April 2019

 Monyx Strategi Försiktig AC

 Monyx Strategi Försiktig DC

 Monyx Strategi Balanserad AC

 Monyx Strategi Balanserad DC

 Monyx Strategi Sverige Världen AC

 Monyx Strategi Sverige Världen DC

 Monyx Strategi Världen AC

 Monyx Strategi Världen DC

 Monyx Strategi Offensiv AC

 Monyx Strategi Offensiv DC

Mars 2019

 Monyx Strategi Försiktig AC

 Monyx Strategi Försiktig DC

 Monyx Strategi Balanserad AC

 Monyx Strategi Balanserad DC

 Monyx Strategi Sverige Världen AC

 Monyx Strategi Sverige Världen DC

 Monyx Strategi Världen AC

 Monyx Strategi Världen DC

 Monyx Strategi Offensiv AC

 Monyx Strategi Offensiv DC

Februari 2019

 Monyx Strategi Försiktig AC

 Monyx Strategi Försiktig DC

 Monyx Strategi Balanserad AC

 Monyx Strategi Balanserad DC

 Monyx Strategi Sverige Världen AC

 Monyx Strategi Sverige Världen DC

 Monyx Strategi Världen AC

 Monyx Strategi Världen DC

 Monyx Strategi Offensiv AC

 Monyx Strategi Offensiv DC

Januari 2019

 Monyx Strategi Försiktig AC

 Monyx Strategi Försiktig DC

 Monyx Strategi Balanserad AC

 Monyx Strategi Balanserad DC

 Monyx Strategi Sverige Världen AC

 Monyx Strategi Sverige Världen DC

 Monyx Strategi Världen AC

 Monyx Strategi Världen DC

 Monyx Strategi Offensiv AC

 Monyx Strategi Offensiv DC

December 2018

 Monyx Strategi Försiktig AC

 Monyx Strategi Försiktig DC

 Monyx Strategi Balanserad AC

 Monyx Strategi Balanserad DC

 Monyx Strategi Sverige Världen AC

 Monyx Strategi Sverige Världen DC

 Monyx Strategi Världen AC

 Monyx Strategi Världen DC

 Monyx Strategi Offensiv AC

 Monyx Strategi Offensiv DC

 Monyx Svenska Aktier